Prof.Dr. Ariola Bacu

Prof.Dr. Ariola Bacu ( Grazhdani) është anëtare e stafit akademik të Departamentit të Bioteknologjisë që me themelimin e tij në vitin 2008, dhe me cilësinë e Përgjegjëses e ka drejtuar njësinë në periudhën 2008-2016. Prej vitit 2012 e në vazhdim drejton Gruplëndët e Bioteknologjisë Molekulare. Më herët në periudhën 2000-2008 ka punuar në Institutin e Kërkimeve Biologjike të Akademisë së Shkencave të Shqiperisë, ku ka drejtuar Seksionin e Biokimisë, Biofizikës dhe Gjenetikës (2003-2005) , dhe Seksionin e Biologjisë Molekulare (2005-2008). Mësimdhënien në UT e ka filluar nga 2003 si pedagoge e jashtme pranë Departamentit të Biologjisë për disiplinën e Bioteknologjisë, dhe nga 2008-në vazhdim si pedagoge e brëndshme e Departamentit të Bioteknologjisë. Nga viti 2000 e në vazhdim ka marrë pjesë në 32 projekte kërkimore, nga të cilat 19 ndërkombëtare të kategorive FP6, FP7, COST, ERA-NET, Interreg dhe projekte bilaterale. Në kuadër të kërkimit shkencor ka publikuar 47 artikuj shkencorë, ka publikuar në proceedings të konferencave ndërkombëtare 13 artikuj, ka prezantuar 28 punime shkencore si autore e parë dhe 44 si bashkautore, është bashkautore në 6 monografi shkencore, dhe autore 2 teksteve mësimore. Prof.Bacu është Koordinatore për Shqipërinë e European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) dhe recensuese e revistës The EuroBiotech nga viti 2017, anëtare e Balkan Environmental Association (BENA)- 2010-2018, dhe e Federation of European Plant Physiologists (FESPB) nga viti 2006, anëtare e Këshillit të FSHN, UT në periudhën 2008-2016 dhe e Këshillit të Profesoratit të FSHN nga viti 2015.

Gradat dhe titujt akademikë

Titulli Profesor është fituar bazuar Vendimin Nr 35 të Komisionit të Vlerësimit të titujve Akademikë, të datës 23.01.2015;

Titulli Profesor i Asociuar është fituar me Vendimin Nr.29 të datës 26.11.2009 të Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, UT;

Grada Doktor i Shkencave në fushën e Biologjisë; Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. 2003.

MSc (Master of Sciences) in Biotechnology, 1998 – 2000; MAICh, CIHEAM (International Center for Advanced Mediterranean Studies); Greqi.

DSPU (Diploma of Specialized Postgraduate Studies) in Biotechnology, Shtator 1997 - Korrik 1998; MAICh, CIHEAM (International Center for Advanced Mediterranean Studies); Greqi.

DIND në Biologji 5-vjeçare, FSHN, UT, 2000-2005

Lëndët:

 • Biologji Molekulare/ BSH II në Bioteknologji
 • Inxhinieri Gjenetike/ BSH III në Bioteknologji
 • Teknika & Metodologji të Bioteknologjisë Molekulare/ MSH I në Bioteknologji
 • Impakti, Ligjshmëria & Menaxhimi I OMGJve/ MSH II në Bioteknologji
 • OMGJ-të- Ndikimi në Mjedis/ MP në Bioteknologji
 • Teknika Molekulare të Aplikuara në Industrinë Ushqimore/ MSH II në Shkenca dhe Teknologji Ushqimore.

Tekste mësimore

 • Ariola Bacu. Baza të Bioteknologjisë Molekulare. 2018. ISBN 978-9928-226-98-3
 • Ariola Bacu. Praktika të Bioteknologjisë Molekulare. 2015. ISBN 978-9928-186-57-7
 • Ariola Bacu. Baza të Bioteknologjisë Molekulare. 2012. ISBN: 978-99943-0-224-6
 • Ariola Bacu. Praktika të Bioteknologjisë Molekulare. 2008. ISBN 978-99943-46-39-4.

Monografi

 • Ariola Bacu, Arben Myrta, Bardhosh Ferraj. (2016) Metodat diagnostike të patogjeneve në certifikimin e fidanëve. Kapitulli 11 i Monografisë së ASH : “Prodhimi dhe certifikimi i fidanëve të pemëve frutore, hardhisë, ullirit dhe agrumeve në Shqipëri dhe Kosovë".
 • Bashkautore në “Initial Characterisation of lakes Prespa, Ohrid and Shkodra” publikuar nga Kooperacioni Gjerman GIZ, 2015. Published by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Registered offices, Bonn and Eischborn, Germany. Projekti CSBL.
 • Zh.Trojani-Zekaj, A.Mullaj, A.Bacu, P.Hoda, S.Turku. 2009. “Vlerësime citologjike, floristike, molekulare te specieve endemike, të rralla dhe të rrezikuara të Florës Shqiptare”. Universiteti i Tiranes, FSHN. Mbeshtetur nga Ministria e Arsimit dhe Shkences. ISBN 978-99956-48-06-0.
 • Zh.Zekaj, A.Mullaj, A.Bacu, P.Hoda. 2007. “Karakterizimi i disa specieve të Florës Shqiptare me Metoda Citologjike dhe Molekulare të Avancuara”. ISBN 978-99956-10-03-6
 • Kongjika, Babani, Mullaj, Zekaj, Bacu, 2006. ISBN 99943-656-7-3 “Vlerësimi shkencor i disa bimëve aromatike mjekësore. Perspektiva e kultivimit të tyre”.
 • Haska, Grazhdani, Marko. “SHERBELA”, 2005. Botim i Institutit të Kërkimit të Pyjeve dhe Kullotave, Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit.

Artikuj shkencorë:

 • Ariola Bacu, Kristjana Comashi, Markeljana Hoxhaj, Vjollca Ibro. (2017). GSTF1 Gene Expression at local Albanian wheat cultivar Dajti under salinity and heat conditions. The EuroBiotech Journal, Vol 1, Issue 3: 253-257.DOI: 10.24190/ISSN 2564-615X/2017/03.10.
 • Stela Papa, Ariola Bacu, Aurel Nuro. Variation of monoterpene content and specific intergenic region cp-DNA group natural populations of Salvia officinalis L. of northern Albania in a similar order. (2017) European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering, Vol.4, No1, 2017. ISSN: 2397-2076.
 • A. Bacu, F. Babani. Evaluation of Phytoplankton Biomass and Composition Based on Chlorophyll Pigments at Waters of Shkodra Lake, Albania. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE). 2016, Vol 17, No 1. Pg 222-227. ISSN 1311-5065.
 • Stela Papa & Ariola Bacu. (2016) Genomic organization, control of transcription and functional analysis of MTPs in different plant species. (Veçori të organizimit gjenomik, kontrollit të transkriptimit dhe analizës funksionale të MTP në specie të ndryshme bimore) (Review). Bulletin of Natural Sciences, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana, Albania. 2016. No.22: 32-42. ISSN 2305-882X.
 • Desareda Mero, Ariola Bacu, Kristi Buzo (2016): Phytoplasmas detection effectiveness based on symptomatology, DAPI staining and specific PCR at plum plant material of different categories. European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering (Online), ISSN 2397-2076. Vol. 3 No. 1, 2016, 75-82. http://www.idpublications.org/ejbge-vol-3-no-1-2016.
 • Laura Gjyli*, Ariola Bacu, Jerina Kolitari, Silvana Gjyli and Anisa Trifoni.(2016) Estimation of N/P Ratios Levels in a Coastal Bay, Southern Adriatic Sea. Journal of Agriculture and Ecology Research International, Vol 8(1) XX-XX, 2016; Article no. JAERI.25052.ISSN:2394-1073. www.sciencedomain.org
 • A. Bacu, M. Hoxhaj, V. Ibro, F. Elezi. (2016) rbcS and rbcL genes expression is not modified under heat shock conditions at three Albanian local wheat cultivars. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE). 2016, Vol 17, No4. Code 2780. ISSN 1311-5065.
 • Stela Papa, Ariola Bacu. RFLP analysis of cpDNA of Salvia officinalis. L of northern Albania can serve to elucidate genetic diversity among close natural populations. European Journal of Biotechnology and Genetic Engineering. Vol. 3 No. 1, 2016. ISSN 2397-2076.
 • Marinela Grazhdani, Ariola Bacu. Seed and bud propagated plantlets can be used to double check the presence of mixed viral infections at apple. Journal “Agriculture and Forestry”, Vol 61, Issue 4, 2015. DOI: 10.17707/AgricultForest.61.4.13.
 • Endrit Kullaj, Ariola Bacu, Fadil Thomaj, Frida Carka, Hipokrat Fiku, Anagnostis Argyriou. Molecular, metabolic and phenotypic characterization and relatedness of four main Albanian grapevine cultivars. Research Note. VITIS Journal of Grapewine Research, Vol 54 (Special Issue) 2015: 111-113.
 • Ariola Bacu, Ylber Bajraktari, Stela Papa, Fadil Thomaj, Sofia Michailidou, Anagnostis Argyriou. Characterization of the main grapevine cultivars of Albania and Kosovo based on molecular data. Research Note. VITIS Journal of Grapewine Research, Vol 54 (Special Issue) 2015: 91-92.
 • Gjyli L. & Bacu A. (2014). Preliminary correlation between the quality of the waters and 16-23S rDNA-ITS diversity of Synechococcus populations at Durres Bay. AJNTS, 36 (1): ISSN: 2074-0867.
 • Ylber BAJRAKTARI, Ariola BACU, Xhelal KRYEZIU, Bora BIMBARI, Stela PAPA. Comparison of the level of similarity among grapevine cultivars of Kosovo based on morphometric and molecular data. JNTS, 2014, Vol. XIX (2).
 • Grazhdani M., Bacu A., Kongjika E., Sota V. Multiplex-PCR and site specific-PCR used successfully for the detection of viral disease at apple in asymptomatic phases of diseases. AJNTS, 2014.Pg.135-140.
 • Bacu A., Sota V., Kongjika E. Pomegranades of Albania, the molecular evaluation of their genetic diversity and possible in vitro propagation of best varieties. Agriculture & Forestry, Volume 59, Issue 2, pg 157-165, 2013. ISSN 1800-9492.
 • B.Navarro, A.Bacu, M.Torchetti, E.Kongjika, F.Di Serio, A.Myrta. First record of Pear blister canker viroid on pear in Albania. 2012. Journal of Plant Pathology. ID 605DN. ISSN: 1125-4653.
 • Malollari I., Bacu A., Bekteshi A., Babani F., Uku,S. Nutrition factors of the Shkodra Lake waters and their distribution. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol13, No2, pg 532-541; 2012. ISSN: 1311-5065.
 • Bacu A., Babani F., et al. 2012. PCR based identification of the presence of Aureococcus and Synechoccocus in the waters of lagoon ecosystem of Kune-Vain, Albania. Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol13, No2, pg 651-660; 2012. ISSN 1311-5065.
 • Bacu A., Babani F., Malollari I. 2010. “A comparative study on the efficiency of use of different physical and biological parameters for the evaluation of the level of trophy in the lagoon system of Kune-Vain, Albania”. Journal of Environmental Protection and Ecology. Vol12. No1.2011. Pg 45-53. ISSN 1311-5065.
 • Bacu A., Thomaj F. “Molecular markers discriminate clones Micka and Ulliri i Bardhe i Krujes from the olive cultivars of Central Albania”. AJNTS. 2010(1) XVI (27), pg 131-139. ISSN: 2074-0867.
 • Bacu A., Babani F. 2011. The dynamics of the amount of total phytoplankton DNA through the year promises a new possible indicator of the level of trophy in the Lake of Shkodra. Skadarsko Jzero-Stanje i perspective Pg.135-142. ISBN 978-86-7215-265-4.
 • Babani F., Bacu A., Kongjika E. Seasonal variation of chlorophyll phytoplankton in relation to trophic status of Shkodra lake.2010. Skadarsko Jzero-Stanje i perspective. Pg.127-134. ISBN: 978-86-7215-265-4.
 • Trojani, Zh. & Bacu, A. Caryological and molecular data reveal differences among three closely grown populations of Leucojum ionicum of Southern Albania. AJNTS, 2008 (1). XIV (23), pg.12-28. ISSN: 2074-0867.
 • Bacu A., Loeser C., Marko O., Appenroth K. Amplified length polymorphisms (AFLP) group populations of Salvia officinalis of Albania in accordance to their geographical locations. International Journal of Ecosystem and Environment Research (IJEES). ISBN: 978-9928-4068-0-4. Vol I, Issue 1. 2011. Pg.172-176.
 • Bacu A.:” Use of molecular, biochemical and biophysical methods for the detection and identification of GMO-s. Actual situation and needs in Albania. National Conference: The safe use of Biotechnological Products”. Studime Biologjike. 2006. Pg102-110.
 • Bacu A., Thomaj F., Ibro V. Molecular characterisation of native olive cultivars of middle Albania (Olea europea L.) based on AFLP. 2008. Research. Academy of Sciences & Arts of Kosovo. KDH5/6:061.12(496.51)(05). Pg 71-80.
 • Bacu A., MataV., Kongjika E., Damiano C. “Interspecific variability of RAPDs of some pomegranate cultivars (Punica granatum l.) of Central and Northwestern Albania”. AJNTS (Albanian Journal of Natural and Technical Sciences), 2009. No26. Pg 29-42. ISSN: 2074-0867.
 • Bacu A., Babani F. Molecular characterization of Salvia officinalis and Salvia triloba grown in Albania. AJNTS (Albanian Journal of Natural and Technical Sciences), 2005.Pg 65-71. ISSN: 2074-0867.
 • Grazhdani-Bacu A., Makris.A, Owen. C, 2004. Expression patterns of two unique MTP gene fragments isolated from Salvia officinalis and Salvia fruticosa, Biological Studies 8/2004: 3-8.

Artikuj konference:

 • A.Bacu, F. Babani. Evaluation of phytoplankton biomass and composition based on chlorophyll pigments at waters of Shkodra Lake, Albania. International Conference EcoProwater, 2015. University of Tuscia, Viterbo, Italy. Proceedings Book, ISBN: 9788890755361. Oral Presentation. Certificate of Best Presentation-Second Stage.
 • A. Bacu, S. Papa, O.Doci. RT - PCR based data on possibly different isolates of APMV, ASGV, ACLSV and ASPV detected at three apple cultivars of Kukës, Albania. International Conference on Applied Biotechnologies ICAB-2014. Book of Proceedings. ISBN: 978-99943-0-367-0. Pg.87.
 • A.Bacu, F. Babani, K.Puto, E. Azemaj, E. Gjika, K. Ciko, Y. Lala, R. Xhaja. Comparison of molecular methodologies used for the verification of the identity of close yeast strains of the ANCIM. International Conference on Applied Biotechnologies ICAB-2014. Book of Proceedings. ISBN: 978-99943-0-367-0. Pg 221.
 • Bacu. A., Babani F., Gjyli L. Does the trophy state of polluted areas have impact on the presence of picophytoplankton species? - case study in marine coastal waters of Durres Bay, Albania. International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, Oral presentation, 2013. Proceedings Book, ISBN: 978-9928-4068-7-3.
 • Bacu, A., Gjyli, L., Malollari, I., 2012. PCR-based preliminary data on the possible presence of the harmful algae Aureococcus anophagefferens in Marine coastal waters Durres Bay, Albania. Proceedings of International Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, BENA-Istanbul. Pg85-93. ISBN 978-975-561-421.
 • Bacu, A., Stamo, I., Zekaj, Zh., Puto, K., et al. 2012. Environmental impact of GMOs, current status of education, research and legislation in Albania. Proceedings of International Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, BENA-Istanbul. Pg 775-779. ISBN 978-975-561-421-2.
 • Bacu A., Babani F. The comparison of the data on the dynamics of the level of trophy of the wetland system of Kune-Vain, based on traditional indicators and on the amount of phytoplankton DNA during 2009-2010. International Conference on Carstic Water Bodies in Albania. June 2011. Proceedings. ISBN 978-99956-16-49-6. Pg 132-140.
 • Bacu A., Karaja Th., Malollari I. Department of Biotechnology of the University of Tirana - An example for the integration of research in education in Albania. International Conference on Biotechnological Developments, Tirana 20-21 st of November 2011, Oral presentation, Book of Abstracts, Pg.126; Proceedings pg. 101-106. ISSN: 224-1779.
 • A. Bacu, Molecular evaluation of natural and cultivated resources of salvia sps in Albania and biotechnological manipulation of their essential oil content. International Conference on Biotechnological Developments, Tirana 20-21 st of November 2011. Oral presentation. Book of Abstracts, pg 76; Proceedings pg.383-391. ISSN: 224-1779.
 • Bacu A., Babani F., Gjyli L. Preliminary results on the presence of cyanobacteria Synechoccocus in the lagoon waters of Northwestern Albania and Lake of Shkodra. BALWOIS International Conference. Ohrid, FYROM, May, 2010. Proceedings Published online. Abstracts Book 2010, Vol II, pg. 444.
 • Bacu A. Thomaj F., Kalaitzis P. International Symposium on Agrobiodiversity. Tirana, October 2010. Evidentimi i kultivareve tipike shqiptare te ullirit permes perdorimit te krahasuar te disa kategorive te markatoreve molekulare. Oral Presentation. Book of Abstracts, pg 31, Proceedings pg 174, ISBN 9789928105165.
 • A. Bacu, F. Thomaj, C. Loeser, K. Appenroth3. AFLP-s and RAPD-s reveal important differences among olive (Olea europea L.) varieties of Albania. International Conference on Biological & Environmental Sciences; 26-27 September 2008 Tirana, Albania. Proceedings Published at Journal of Natural Sciences, 2008. Pg 220. ISBN 978-999-56-05-85-8.
 • Bacu A., Mata V., Kongjika E., Babani. F., Dinga L., Bakiri F., Micropropagation and “In vitro” Conservation of the Germplasm of some Albanian aromatic Plants. International Conference on Biological & Environmental Sciences; 26-27 September 2008 Tirana, Albania. Proceedings Published at Journal of Natural Sciences, 2008, Pg.227. ISBN 978-999-56-05-85-8.

Raporte Teknike:

 • Bashkautorësi në Raportin Përfundimtar të projektit të PKKZH 2007-2009: Vlerësimi i diversitetit të dru-frutorëve spntane me përdorim të pakët, në nivel molekular, përcaktimi i statusit shëndetësor të tyre, dhe konservimi in vitro, me koordinatore E.Kongjika.
 • Bashkautorësi në Raportin Përfundimtar të projetit të PKKZH 2007-2009: Vlerësimi i disa specieve endemike dhe të rrezikuara të florës shqiptare në nivel kromozomik dhe molekular, me koordinatore Zh.Zekaj.
 • Raport Përfundimtar i projektit të PKKZH 2007-2009: Katalogimi molekular i bimëve të rrezikuara aromatike-mjeksore- Projekt pilot për futjen e metodave të avancuara për vlerësimin e diversitetit brendallojor të species model Salvia officinalis. Koordinatore.
 • Bashkautorësi në Raportin përfundimtar të projektit të PKKZH 2007-2009: Identifikimi i mikroorganizmave industriale me rëndësi, bazuar në metoda qelizore dhe molekulare. Koordinator R.Zenelaj.
 • A. Bacu, F. Babani, Ylli A., Stamo I. (bashkёautorё), 2009, Monitorimi i gjendjes trofike dhe cilёsisё sё ujrave nё lagunat e ekosistemit Kune-Vain dhe liqenin e Shkodrës”.
 • A. Bacu, F. Babani, Ylli A., Stamo I. (bashkёautorё), 2010, Monitorimi i gjendjes trofike dhe cilёsisё sё ujrave nё lagunat e ekosistemit Kune-Vain dhe liqenin e Shkodrës”.
 • A. Bacu, F. Babani, Ylli A., Stamo I. (bashkёautorё), 2011, Monitorimi i gjendjes trofike dhe cilёsisё sё ujrave nё lagunat e ekosistemit Kune-Vain dhe liqenin e Shkodrës”.Raport me te dhena te perpunuara drejtuar Agjencise Kombetare te Mjedisit ne perfundim te projektit. 2011.
 • Bashkautorësi në Raportin me të dhëna të përpunuara në kuadër të projektit të PKKZH : Konfirmimi i pozicionit taksonomik të majave të Koleksionit Kombëtar të majave Industriale nëpërmjet teknikave qelizore dhe molekulare. 2014. Koordinatore K.Puto.
 • Raport vjetor drejtuar FSHN, UT, 2011 mbi projektin: Evidentimi i hershem i sharkes tek kultivaret e kumbulles, permes metodave molekulare dhe serologjike, dhe prodhimi ifidaneve virus free me ane te kultures se meristemes, ne sherbim te certifikimit dhe reduktimit te kostos se prodhimit.
 • Raporte vjetore (2013-2014) dhe Raporti Perfundimtar (2015) i projektit: Conservation and Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, Ohrid and Shkodra/Skadar (CSBL). GIZ, Albania. Project Number 11.2196.1-005.00. Company: GIZ, Albania. Project Number 11.2196.1-005.00.
 • Bashkautorësi në Raportin Përfundimtar në kuadër të projektit të AKTI: Vlerёsimi i eutrofikimit tё ujrave dhe i ujëkëmbimit hidraulik me detin nё sistemin lagunor Vilun – Velipojë me synim përmirësimin e gjëndjes aktuale. Koordinatore A.Ylli.
 • Bashkautorësi në raportet vjetore dhe Raportin Përfundimtar të projektit: Detection of viral infections at apple cultivars based on biological indexing, molecular and serological methods, and sanitation of planting material in Kosovo and Albania. Kuadri i Protokollit të Bashkëpunimit ndërmjet ASH dhe ASHAK. 2009-2013. Koordinatore E.Kongjika
 • Book of Abstracts and Book of Proceedings, ICAB 2014. (ISBN: 978-99943-0-367-0)
 • Raport Vjetor me të dhëna të përpunuara drejtuar Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, 2015 mbi projektin: Monitorimi i gjendjes trofike bazuar në klorofilen a në Liqenin e Shkodrës, Prespës dhe Ohrit dhe lagunën e Butrintit, 2015. Koordinatore.
 • Era Net Report, 2009.FP6. SEE-ERA- INTAS Ref. Nr 06-1000031-10561.
 • https://cordis.europa.eu/result/rcn/149825_en.html http://plus.see-era.net/pjc/fundedprojects64.html
 • http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/selection08/montenegro.pdf https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/145040-TEMPUS-2008-DE-JPCR
 • http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1003 http://www.cost.eu/media/publications/VITIS-Journal-of-Grapevine-Research-Volume-54-Special-Issue-Progress-in-Vitis-vinifera-Diversity-Evaluation-and-Use
 • http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2015/01/ICR-3-LAKES-Volume-of-Annexes.pdf

Fushat e interesit:

 • Në kuadër të kërkimit shkencor të ushtruar në fushën e biologjisë molekulare-bioteknologjisë ka drejtuar pesë doktoratura dhe 30 punime masteri shkencor në drejtimet :
 • Vlerësimin e diversitetit gjenetik të bimësisë endemike, të rrallë, të rrezikuar dhe kulturave bujqësore me anë të markerëve molekularë (RAPDs, SSRS, RFLPs).
 • Introduktimin e metodave molekulare (RT-PCR, ELISA) të diagnostikës së fitopatologjive virale dhe viroidale të dru-frutorëve.
 • Vlerësimin e ndikimit mjedisor në popullatat fitoplanktonike bregdetare, bazuar në diversitetin e rajoneve specifike (16S-23S r-ARN) të gjenomave të tyre.
 • Vlerësimin e diversitetit gjenetik dhe të enzimave rregullatore të sintezës së monoterpenoideve, në popullatat vendore të disa bimëve aromatike-mjeksore.
 • Vijon punën mbi mekanizmat molekularë rregullatorë të rezistencës të kultivarëve vendorë të grurit ndaj faktorëve abiotikë.
 • Dhe për introduktimin e protokolleve për detektimin e ushqimeve dhe organizmave të modifikuara gjenetikisht.

Projekte:

 • COST Action 1407: “Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture”. 2017-2020. Position: NNC Representative
 • COST Action CA15221: “Advancing effective institutional models toward cohesive teaching, learning, research and writing development“.2016-2020
 • Cost Action CA15223: “Modifying plants to produce interfering RNA“. 2017-2020. Position: NNC Representative
 • Project: IAEA (International Atomic Energy Agency) “Supporting the improvement of plant productivity using radiation techniques - ALB/5/007”. 2014-2015. Position: Collaborator Project leader: IAEA (International Atomic Energy Agency) Founded by: IAEA (International Atomic Energy Agency) Year: 2015
 • Project: GIZ, Albania. Project Number 11.2196.1-005.00. Conservation and Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, Ohrid and Shkodra/Skadar (CSBL). Position: Contracted Expert. Project leader: GIZ, Albania. Project Number 11.2196.1-005.00. Founded by: GIZ Year: 2013-2014
 • Project: Monitoring of trophic state based on chlorophyll a at Lakes of Shkodra, Prespa, Ohri and Butrinti Lagoon. 2015. Position: Coordinator Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. Founded by: Agjensia Kombëtare e Mjedisit Year: 2015
 • Project: Projekt për organizimin e Konferencës Ndërkombëtare mbi Aplikime të Bioteknologjisë - ICAB (International Conference on Applied Biotechnologies) Position: Coordinator Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. Founded by: FSHN, UT and GIZ Albania Year: 2014 Results: Botimi (CD) i Librit të Abstrakteve dhe Librit të Proceedings. ISBN: 978-99943-0-367-0.
 • Project: “Innovative technologies in olive oil authentication” Position: Team Member Project leader: ICAMAS, Greece. Founded by: Center for Advanced Mediterranean Studies (ICAMAS), Greece. Year: 2013-2014
 • Project: COST-ACTION FA-1003. East-west collaboration for grapewine diversity exploration and mobilization of adaptive traits for breeding. Position: Collaborator Project leader: University degli Studi di Milano, Via Celoria 2 I-20133, Milano, Italy. Founded by: COST, FP7 Year: 2012-2014
 • Project: Konfirmimi i pozicionit taksonomik te shtameve te koleksionit kombetar te majave industriale nepermjet teknikave qelizore dhe molekulare. Izolimi, purifikimi dhe ruajtja e ADNse gjenomike te ketyre shtameve. Position: Collaborator Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. Founded by: AKTI - Agjensia Kombëtare e Teknologjisë dhe Informacionit Year: 2010-2014
 • Project: Vlerёsimi i eutrofikimit tё ujrave dhe i ujëkëmbimit hidraulik me detin nё sistemin lagunor Vilun – Velipojë me synim përmirësimin e gjëndjes aktuale. Position: Collaborator Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. Founded by: AKTI - Agjensia Kombëtare e Teknologjisë dhe Informacionit Year: 2010-2014
 • Project: Conservation and utilization of the diversity of sage species (Salvia spp.) – traditional food preservatives and spices. ERA NET PLUS 2010-2012. Position: Leader for the Albanian team Project leader: CERTH, Thessalonica, Greece. Founded by: ERA NET PLUS, FP7 Year: 2010-2012
 • Project: Detection of viral infections at apple cultivars based on biological indexing, molecular and serological methods, and sanitation of planting material in Kosovo and Albania. Position: Team member Project leader: Academy of Sciences of Albania Founded by: Protocol of collaboration between the Academy of Sciences of Albania and Academy of Sciences and Arts of Kosovo. Year: 2009-2013
 • Project: Evidentimi i hershem i sharkes (Plum Pox Virus) tek kultivaret e kumbulles (Prunus avium), permes metodave Molekulare dhe Serologjike, dhe prodhimi i fidaneve „virus free“ me ane te kultures se meristemes, ne sherbim te certifikimit dhe reduktimit te kostos se prodhimit. Position: Coordinator Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, UT. Founded by: FSHN, UT Year: 2011
 • Project: Project for the organization of the International Conference on Biotechnological Developments, Position: Coordinator Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, UT and Academy of Sciences of Albania Founded by: FSHN, UT and GIZ Albania Year: 2011 Results: Book of Abstracts and Book of Proceedings. ISSN: 224-1779
 • Project: Evaluation of the trophic state and quality of waters at the lagoonary ecosystem Kune-Vain and Lake of Shkodra. Ministry of Environment of Albania. Position: Team leader Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, UT. Founded by: Agjensia Kombëtare e Mjedisit Year: 2011
 • Use of SNPs and SSRs for genetic diversity assessment within cultivated olive germplasm from Western Balkan Countries. FP6. SEE-ERA- INTAS Ref. Nr 06-1000031-10561. Position: Team leader for the Albanian part. Project leader: MAICh, CIHEAM, Greece Founded by: FP6. SEE-ERA.NET Year: 2009-2011
 • Project: Evaluation of natural and mutant resources for increased phytonutrient levels in vegetable crops and potatoes” RER-5-013. Position: Collaborator Project leader: IAEA (International Atomic Energy Agency) Year: 2010-2011
 • Project: TEMPUS JPCR - 145040 – 2008. Position: Team member Project leader: University of Hohenheim, Gjermani Founded by: TEMPUS Year: 2008-2011
 • Project: Evaluation of the trophic state and quality of waters at the lagoonary ecosystem Kune-Vain and Lake of Shkodra. Ministry of Environment of Albania. Position: Team leader Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, UT. Founded by: Agjensia Kombëtare e Mjedisit Year: 2010
 • Project: Evaluation of the trophic state and quality of waters at the lagoonary ecosystem Kune-Vain and Lake of Shkodra. Ministry of Environment of Albania. Position: Team leader Project leader: Department of Biotechnology, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana. Founded by: Agjensia Kombëtare e Mjedisit Year: 2009
 • Project: “Evaluation of the diversity of spontaneous fruit trees of low use, in molecular level, determination of their sanitary status, and in vitro preservation”. Position: Team member Project leader: Institute for Biological Research, Academy of Sciences of Albania. Founded by: National Program for Research and Development (PKKZH) 2007-2009. Section Biodiversity and Environment. Ministry of Education and Science of Albania. Year: 2007-2009
 • Project: Evaluation of some endemic and endangered plant species of Albanian Flora at chromosome and molecular level. Position: Team member Project leader: Institute for Biological Research, Academy of Sciences of Albania. Founded by: National Program for Research and Development (PKKZH) 2007-2009. Section Biodiversity and Environment. Ministry of Education and Science of Albania. Year: 2007-2009
 • Project: Molecular cataloging of the endangered aromatic-medicinal plants - Pilot project on the introduction of advanced methodology for the evaluation of intraspecies variability for the model species Salvia officinalis. Position: Team Leader Project leader: Institute for Biological Research, Academy of Sciences of Albania. Founded by: National Program for Research and Development (PKKZH) 2007-2009. Section Biodiversity and Environment. Ministry of Education and Science of Albania. Year: 2007-2009
 • Project: Identification of industrial microorganisms of importance based on cell and molecular methodologies. Position: Team member Project leader: Institute for Biological Research, Academy of Sciences of Albania. Founded by: National Program for Research and Development (PKKZH) 2007-2009. Section Agronomy, Food & Biotechnology. Ministry of Education and Science of Albania. Year: 2007-2009

 • Qershor 2017. iPLANTA Training School, Universiteti i Ankonës, Itali. COST Action CA15223 “Modifying plants to produce interfering RNA”.
 • Tetor 2017, Mësimdhënie në programet BSc III dhe MSc II në Bioteknologji në Universitetin e Camerino, Itali, në kuadër të Programit ERASMUS Mundus.
 • Tetor 2014. Vizitë shkencore pranë Universitetit të Silesias, Departamenti i Gjenetikës, Katowicë, Poloni, në kuadrin e projektit të IAEA (International Atomic Energy Agency) “Supporting the improvement of plant productivity using radiation techniques - ALB/5/007”. Trajnim nje-javor ne tekniken TILLING.
 • Maj 2013. STSM prane Institute of Applied Biosciences, CERTH, Greqi, Projekti i FP7, COST-ACTION FA-1003. East-west collaboration for grapewine diversity exploration and mobilization of adaptive traits for breeding.
 • 2013-2015. Eksperte e kontraktuar nga GIZ, Albania, Project Number 11.2196.1-005.00. Conservation and Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, Ohrid and Shkodra/Skadar (CSBL). Raportime në WTG në Maqedoni, Mal të Zi dhe Shqipëri.
 • 2012-2013. Universiteti i Prishtinës, Kosovë. Mësimdhënie gjatë vitit akademik Semestri I. Disiplina Bioteknologji Animale, Fakulteti Veterinarise, Departamenti Bioteknologjisë Shtazore.
 • Experimental Institute for Fruticulture, CNR, Romë, Itali. Vizita shkencore në kuadër të projekteve bilaterale në vitet 2003-2004-2005-2007-2013.
 • 2006, Institute of General Botany and Plant Physiology, Friedrich Shciller University of Jena, Germany.Dy muaj kërkim i financuar nga DAAD.
 • Universiteti i Barit, Departamenti i Biologjisë dhe Kimisë Agroforestrale, Seksioni i Përmirësimit Gjenetik. Projekti SIAB-Adriatic Cross Border Interreg IIIA. Vizitë shkencore, 2007
 • Bashkë-udhëheqje e doktoraturës së Marinela Grazhdanit me titull: ”Mikroshumimi in vitro i fidanëve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të Rrethit të Korçës dhe përdorimi i metodave molekulare për kontrollin fitosanitar të tyre. 2017.
 • Bashkë-udhëheqje e doktoraturës së Desareda Mero me titull “Përdorimi i instrumenteve moderne për diagnostikimin e fitoplazmave që shkaktojnë infeksione në bimët e mollëve (AP) dhe leptonekrozën e kumbullës (PLN). 2017.
 • Udhëheqje e doktoraturës së Laura Gjyli me titull “Identifikimi i cianobakterit Synechococcus në ujërat e Gjirit të Durrësit, bazuar në fragmentet gjenike ribozomale specifike”, mbrojtur në Tetor 2014.
 • Udhëheqje e doktoraturës së Ylber Bajraktarit me titull “Vlerësimi i shumëllojshmërisë gjenetike të varieteteve të hardhisë së Kosovës bazuar në markerë molekulare dhe të dhena të tjera agronomike”. Mbrojtur ne Mars 2015.
 • Udhëheqje e doktraturës së Stela Papa me titull: “Vlerësimi i shumëllojshmërisë së gjeneve koduese të monoterpen-sintetazave dhe produkteve enzimatike të tyre tek popullata të sherbelës të Shqiperisë së veriut. 2017.
 • Recensë e Tekstit Universitar “Biologjia Molekulare”, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, me autor Mentor Sopjani. 2018. ISBN: 978-9951-00-227-1
 • Recensë e Doktoraturës së Romina Libohova me titull “Monitorimi i biotoksinave të prodhuara nga fitoplanktoni toksik në molusqet bivalvë dhe ndotja mikrobike në lagunat e Nartës dhe Orikumit” dhe udhëheqëse shkencore Prof.As. Rigerta Sadikaj dhe Prof. Dr. Klementina Puto, FSHN, UT. 2017.
 • Recensë e doktoraturës së Anni Kallfa me titull “Karakteristika spektrale të fitoplanktonit dhe varësia reciproke nga faktorët mjedisorë dhe eutrofikimi”. Dhjetor 2014.
 • Recensë e doktoraturës së Rozarta Nezaj me titull “Niveli i ndotjes mikrobike nё ujin e pijshëm për rrethin e Lezhës dhe ndikimi i tij në sëmundjet infektive gjatë periudhës 2006-2013”. Dhjetor 2014.
 • Recensë e doktoraturës së Lurjana Lila me titull “Studimi i mikrobiologjisё sё lёngjeve tё frutave dhe i ndikimit tё rezistencёs ndaj kushteve tё stresit tё Bifidobakterium spp, pёr pёrdorimin e tyre pёr pёrftimin e lёngjeve funksionale probiotike”. Departamenti i Kimisë Industriale, Tetor 2014.