Prof.Dr. Ana Ktona

Profesor i Asociuar Ana Ktona është pedagoge në Departamentin e Informatikës që prej vitit 2006. Fokusi në studimin e saj të doktoraturës ishte modelimi i një sistemi informacioni inovativ që u lejon të gjithëve të marrin në mënyrë të sigurtë shërbimet financiare që u nevojiten. Ajo ka punuar si eksperte IT në projektin"Unë mësoj", Kërkuese e Lartë në projektin "Aftësi për Punë", Ekspert Rajonal IT në projektin "Analiza Bazë e Zgjidhjeve One Stop Shop të Zbatuara Në Rajonin e Ballkanit Perëndimor" dhe Eksperte IT në projektin RMIS, Albania. Gjatë viteve 2001-2006 ajo ka punuar në kompaninë AMC (tani Telekom Albania) si specialiste/përgjegjëse në sektorin VAS & NMS Support.

Gradat dhe titujt akademikë

Diplomë e Integruar në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës,(2001)

Doktor i Shkencave në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, (2012);

Profesor i Asociuar, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2015)

Lëndët:

 • Sisteme Multimediale, Bachelor Informatikë;
 • Sisteme Multimediale, Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi;
 • Data Mining, Master i Shkencave në Informatikë;
 • Teori Algoritmesh, Master i Shkencave në Informatikë;
 • Sisteme Multimediale, Master i Shkencave në "Informatikë", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
 • Analizë Biznesi, Master Profesional “Informatikë Biznesi”

Tekste mësimore

 • Sisteme Multimediale, Albania Book, Dhjetor 2010 - ANA KTONA (AUTOR); ENDRI XHINA (AUTOR);
 • Sisteme Multimediale - Ushtrime, Albania Book, Shtator 2013 - ANA KTONA (AUTOR); ENDRI XHINA (AUTOR);

Artikuj shkencorë:

 • Jezuina Koroveshi, Ana Ktona, Denada Çollaku, Loreta Leka (2017) Disa Algoritma Iterativë Bazuar Në Diferencën E Përkohëshme Për Të Mësuar Një Politikë Optimale Të Vepruari Në Një Proces Markovi; Buletini i Shkencave të Natyrës Nr.24; 2017
 • Ela Dukaj (Vrenozi), Ana Ktona (2017). Impakti i Big Data në metodat tradicionale të kërkimit; Buletini i Shkencave të Natyrës Nr.24; 2017
 • Boboli,I. Muça, E. and Resulaj(Ktona), A (2016). Application of Cluster Analysis with Regards to the Profile of Visitors in the Rural Area of Gjirokastra, International Journal of Economics, Commerce and Management (ISSN: 2348 - 0386 ), Rochester, United Kingdom, 2016
 • Melo Xh., Ktona A., Çomo A., Qirici O., Munguli B (2015) Mobile equipment in support of teaching for children with hearing impairment Buletini i Shkencave të Natyrës Nr 20, ISSN: 2305-882X, Faqe: 113-120.
 • Çomo A, Ktona A, Melo Xh, (2015) “Using data mining for prediction student success” International Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and Enviroment (UNIVERSI Journal). ISSN: 1857-9450, Volume-01, Issue-03, Page. No: 71- 80. Faktor Impakti (GIF – Global Impact Factor): 0.647
 • Palushi Xh, Ktona A, Sota M (2015) Design and construct an information system for data collection to be used in creating a model that predicts recidivism. Buletini i Shkencave të Natyrës Nr 19, ISSN: 2305-882X
 • Xhaja, D. Ktona, A.and Brahushi, G 2014. Currency Exchange Rate Forecasting Using Machine Learning Techniques International Journal of Computer and Information Technology (ISSN: 2279 – 0764),Volume 03 – Issue 05, September 2014
 • Ktona A, Dashi E, Hoxha J and Spahiu A, 2014. The study and construction of a system for the creation and implementation of promotional offers, Journal of International Scientific Publication: Materials, Methods and Technologies, Volume 7, Part 2, ISSN 1313-2539
 • Ktona, A. and Ninka, I 2013. An Innovative Information System that Provide Financial Inclusion. Applications International Journal of Computer Applications Published by Foundation of Computer Science, New York, USA ISSN 0975 – 8887
 • Xhaja, D. dhe Ktona, A. 2013 ZBATIMI I ALGORITMIT KMEANS PËR IDENTIFIKIMIN E PROBLEMATIKËS SË SHFAQUR NË LËNDËN E TIK NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR. Buletini i Shkencave Natyrore Nr. 15 2013 FSHN, UT
 • Çomo, A. dhe Ktona, A. 2013. Zbatimi i një sistemi për menaxhimin e mësimnxënies me qëllim testimin e metodave DATA MINING në fushën e Edukimit. Buletini i Shkencave Natyrore Nr. 16 2013 FSHN, UT
 • Xhaja, D. and Ktona, A. 2013. Application of Association Rule Mining in Education. International Journal of Scienece Innovation and New Technology, Vol 1, No.7, ISSN 2223-2257.
 • Ktona, A. and Ninka, I 2010. Establishment of an information system on conducting financial services.. Buletini i Shkencave Natyrore Nr.10 FSHN, UT
 • Ktona, A. and Ninka, I. 2011. An Innovative Information System to offer secure financial services to all. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences.
 • Ktona, A., Bozo L. and Ninka, I 2011. The study and construction of a software on conducting financial services, using mobile devices. Buletini i Shkencave Natyrore Nr. 11 2011 FSHN, UT

Artikuj konference:

 • Ana Ktona, Appropriate System to Support Decision Making in Medicine Area.14th Annual International Conference on Information Technology & Computer Science, 21-24 May 2018, Athens, Greece
 • Andi Toçi, Ana Ktona (2017) Menaxhimi dhe Vizualizimi i të dhënave në fushën e turizmit për Shqipërinë;. KSNTEK2017;
 • Ana Ktona, Etleva Dashi Muça, Ela Vrenozi, Denada Xhaja Çollaku, Alba Çomo, Data Science to Measure the Consumer Perception on Food Safety, Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology 2016, Nëntor Tiranë;
 • Ana Ktona, Inva Bilo, Denada Xhaja, Xheni Melo Data Science in Sensing Machine Generated Data, Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology 2016, Nëntor Tiranë;
 • Drilona Fatusha, Ana Ktona, Big Data in Telco, Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology 2016, Nëntor Tiranë;
 • Ana Ktona, Denada Xhaja, Alda Kika, Gazmira Brahushi, A framework for diabetes diagnoses decision support system; Instituti i studiuesve shqiptarë Alb-Shkenca; Shtator 2016, Tiranë;
 • Ktona Ana, Karapici Alban, Shehu Esmeralda, Batalli Iris, Dragoshi Fation The contribution of ICT sector in the national economy, Policy and Economics for Sustainable Agricultural and Rural Development; May 2016, Ohrid, Macedonia;
 • P. Manika, A. Ktona - Using LSB Steganography Algorithm in a Mobile Application for Hiding Text Messages in Images , October 2015, International Conference: Research and education – challenges towards the future. Shkoder, Albania ;
 • B. MUNGULI, A. KTONA, Tetor 2015. “SEARCH ON ENCRYPTED DATA”. International Conference "Research And Education – Challenges Towards The Future”, Faculty of Social Sciences & Faculty of Education - University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” and University Education for Business and Technology;
 • B. Llupo, A. Ktona, D. Xhaja, Xh. Melo, I. Ninka - The Study And Application of Data Mining Methods Analyzing Text to Extract Useful Information, Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology, 2014, December 2014;
 • Xh. Palushi, M. Sota, A. Ktona, D. Xhaja, I. Ninka - The Collection Of Data Used On Creation Of a Model To Predict Recidivism, Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology, 2014, December 2014;
 • Xh. Melo, I. Ninka, A. Ktona, I. Malolli - Mobile Big Data and Potentials of Mobile Data Mining, Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology, 2014, December 2014;
 • Ktona A, Kikina Dh, Xhaja D and Petritaj O, 2014 Data Mining application in the field of criminology: ISTI 2014, 6 - 7 June, Tirane;
 • Xhaja D, Bilo I and Ktona A, 2014 Currency Exchange Rate Forecasting Using Machine Learning Techniques. ISTI 2014, 6 - 7 June, Tirane;
 • Ktona A, Xhaja D and Ninka I, 2014 Extracting Relationships between Students' Academic Performance and Their Area of Interest Using Data Mining Techniques, CICSyN2014, 6th International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks Tetovo, Macedonia Republic 27 – 29 May 2014;
 • Ktona, A. Ktona, E dhe Gjonaj, A. 2013. The application of data mining techniques to analyze the data for public health policies. Konferencë Ndërkombëtare: ICRAE 2013, “RESEARCH AND EDUCATION CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE”. Shkoder.;
 • Ktona, A. dhe Petriti, O. 2013. The Use of Data Mining techniques for crime detection and prevention. Konferencë Ndërkombëtare: ICRAE 2013, “Research and education challenges towards the future”. Shkoder;
 • Ktona, A. Kikina, Dh, Spahiu, A. dhe Hoxha, J. 2013 The application of data mining techniques to analyze customers behavior. Konferencë Ndërkombëtare: ISTI 2013, Tirane;
 • Xhaja, D. dhe Ktona, A 2013. Application of relationship mining in education. Konferencë Ndërkombëtare: ISTI 2013, Tirane;
 • Ktona, A. Çomo, A. Fejzaj, J. dhe Ninka, I. 2012. Data Mining në edukim. Konferencë Shkencore: Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë; Tiranë Nëntor 2012;
 • Xhaja, D. dhe Ktona, A. 2012. Zbatimi i metodave data mining për matjen e efektivitetit të mësimdhënijes në lëndën e Informatikës Konferencë Shkencore: Fakulteti i Shkencave Natyrore në 100 vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë; Tiranë Nëntor 2012;
 • Ana Ktona; Denada Collaku; and Alda Kika, Design and development of the curriculum for master of sciences in teacher of informatics, Albania International Conference on Education, December 2012 ;
 • Ana Ktona and Marinela Sota, Issues with the use of ICTs and multimedia in teaching and learning Albania International Conference on Education, December 2012 ;
 • Alda Kika; Silvana Greca; and Ana Ktona, Towards a modern approach in teaching and learning the subjects of informatics in pre-university education Albania International Conference on Education, December 2012 ;
 • Ktona, A., Xhaja D, Greca S, Hasa I, Dungu B. 2011. The impact of electronic signature on the information society. International Conference: Information Systems and Technologies and their importance in the economic development, Tirana and Prizren, June 2011;
 • Ktona, A. and Ninka, I. 2011. The study of non-traditional solutions for financial inclusion. 1st International Symposium on Computing in Computer Science and Mathematics. Durrës June 2011;
 • Ktona, A. and Ninka, I. 2010. The issue of implementing a new information and communication technology in Albania; International Conference: The role of Information and Communication Technology in the development of the Albanian society Tirana, June 2010;
 • Ktona, A. Malolli I. and Ninka, I. 2010. Innovation in ICT to provide financial services to the poor and underserved people; International Conference: Economic & Social Challenges and Problems 2010. Tirana December 2010;

Raporte Teknike:

 • Ktona,Plani i qëndrueshmërisë i Platformës Dixhitale ”Unë Mësoj”, 2015, Vendi: Shqipëri, Institucioni: MIAP;
 • Ktona et al, ReSPA Baseline Analysis and Recommendations for One Stop Shop (OSS) Solutions in the Countries of the Western Balkans, 2015, Vendi: Montenegro; Institucioni:RESPA;
 • Ktona et al, "Aftësi Për Punë",Raport Studimor, 2016, Vendi: Shqipëri, Institucioni: IDM, SwissContact, Communication Progress;


 

Fushat e interesit:

 • Aplikimi i Inteligjencës Artificiale për qëllimin e Data Mining.(Nxjerrjen e kuptimit nga të dhënat ekzistuese dhe nxjerrjen e modeleve të dobishme me qëllim zgjidhjen e problemeve të shumta të botës reale nga fusha të ndryshme.)
 • Aplikimi i Inteligjencës Artificiale për modelimin/krijimin e sistemeve parashikuese.
 • Aplikimi i Inteligjencës Artificiale për modelimin/krijimin e sistemeve pershkruese.
 • Modelimi/Krijimi i Sistemeve të Informacionit
 • Përdorimi i Data Mining për të mbështetur vendimmarrësit në fusha të ndryshme ne zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrje
 • Analizimi i të dhënave
 • Aplikimi i Inteligjencës Artificiale për modelimin/krijimin e sistemeve të adaptueshem të cilët mësojnë të përshtaten si rezultat i ndërveprimit me mjedisin.

Projekte:

 • Emri Projektit: "Unë mësoj", Roli në Projekt: Ekspert IT: Pjesë e grupit të projektimit, përgatitjes dhe shkrimit të projektit, Zhvillimi i Planit të Qëndrueshmërisë dhe Progamues Aplikacionesh Mobile dhe Ueb, Periudha: 2014-2016, Financuesi:IADSA
 • Emri Projektit: "Aftësi Për Punë", Roli në Projekt: Kërkuese e Lartë, Periudha: 2015-2016, Financuesi: Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
 • Emri Projektit: Analiza Bazë e Zgjidhjeve One Stop Shop të Zbatuara Në Rajonin e Ballkanit Perëndimor" Roli në Projekt: Ekspert Rajonal IT, Periudha: 2015, Financuesi: RESPA
 • Emri Projektit: RMIS, Albania, Roli në Projekt: Ekspert IT, Periudha: 2006 – 2008


 

 • Mobilitet Trajnimi, Universiteti Staffordshire, Angli, Periudha Tetor 2017
 • Mobilitet Mësimdhënie Universiteti Aegean, Greqi, Periudha Maj 2018