Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Planet Mësimore
Msc Informatike AML 20-22.pdf 13.07.2021
Msc Informatike AML 19-21.pdf 13.07.2021
Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta