Struktura drejtuese

Prof.Dr Spiro Drushku,                      Dekan

Prof.Asoc Eglantina Kalluçi,             Zv/Dekane për kurrikulat e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të Studimeve

Prof.Dr Ferdinand Bego,                   Zv.Dekan për Projektet Shkencore dhe Qendr at e Kërkim-Zhvillimit

Prof.Asoc Alda Kika,                         Zv/Dekane për kualifikimin pedagogjiko- shkencor  dhe Ciklin e Tretë Studimit

 

Struktura Akademike 

Departamenti i Informatikës

Departamenti i Biologjisë

Departamenti Matematikës

Departamenti i Kimisë

Departamenti i Kimisë Industriale

Departamenti i Fizikës

Departamenti i Bioteknologjisë

Departamenti Matematikës Aplikuar

Qëndra Kërkimore e Florës dhe Faunës