Dega e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Karrierës

Dega e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Karrierës (DSBCK) është një strukturë ndihmësakademike me karakter administrativ që ka autonomi operative dhe akses në të gjitha të dhënat e njësisë kryesore. E cila bazohet në Rregulloren për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin e Tiranës”, “Manualin e Cilësisë” dhe “Paketën e Instrumentave të Cilësisë”; Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Kreu X “Sigurimi i Cilësisë në Arsimin e Lartë”, Neni 103 “Sigurimi i Brendshëm i Cilësisë”, Statutin e Universitetit të Tiranës, Kreu X “Sigurimi i Cilësisë”, Neni 138 “Sigurimi i brendshëm i Cilësisë në UT” si dhe Neni 139 “Parimet e funksionimit të sistemit të sigurimit të brendshëm të cilësisë”; si dhe dhe të gjitha dokumentet e ASCAL-it.

Kjo degë siguron drejtimin, këshillimin dhe mbështetjen për hartimin dhe zbatimin e procedurave të brendshme të sigurimit të cilësisë për të siguruar zbatimin e standardeve të larta në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe atë evropian në fushën e arsimit të lartë.

Në fokus të kësaj zyre është edhe orientimi në karrierë dhe këshillimi i vazhdueshëm i studentëve për drejtimin e duhur apo për të ndërmarrë zgjedhje strategjike në karrierën e tyre.

Funksionet kryesore përfshijnë ndërveprim të drejtëpërdrejtë me studentët për:

  • Inkurajimin e procesit të njohjes me studentin dhe njohjes së studentit me vetveten;
  • Ndërgjegjësimin e studentëve për preferencat e tyre individuale si dhe mundësitë e disponueshme në treg;
  • Njohjen e studentëve me pritshmëritë, kërkesat dhe standartet e tregut;
  • Përgatitjen e studentëve për prezantimin e parë me punëdhënësin (CV, letër motivuese, intervistë, etj.);
  • Identifikimin e alternativave dhe planifikimin e karrierës. 

 

Foto nga leksioni i hapur me teme: “Si te shkruajme nje leter motivimi". KETU


Foto nga leksioni i hapur i organizuar nga Dega e Sigurmit te Brendshem te Cilesise dhe Karrieres  se bashku me Kodo.al dhe division 5, me mbeshtejten e Keshillit Studentor FSHN. KETU


Foto gjate aktivitetit te CleanScore KETU


Foto gjatë takimit prezantues të kompanisë Deloitte në Fakultetin e Shkencave të Natyrës KETU


Alumni Mentor Meeting, Dominusoft