Kendi i zgjedhjeve

Vendimet Nr.75, Nr.76 dhe Nr.77

 

Vendimet Nr. 71, Nr.72 dhe Nr. 73

 

Vendim Nr. 70

 

Vendimet Nr.67, Nr.68 dhe Nr.69

 

Rezultatet e Zgjedhjeve në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

 

Video për mënyrën e votimit ditën e zgjedhjeve

 

Lista e anëtarëve të KQV-ve FSHN, UT dhe sallave për zgjedhjet e datës 21.06.2024 

 

Vendim Nr. 66 për korrigjimin e gabimit material në Vendimet e KIZ-it, nr. 47 dhe 49

 

Njoftim për shpalljen e listës përfundimtare të zgjedhësve dhe listës përfundimtare të kandidatëve për drejtues të njesise kryesore dhe njesive bazë

 

Njoftim për ngritjen e qendrave të votimit në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

 

Udhëzuesit për Komisionet Zgjedhore të Fakulteteve-të, Zgjedhësit dhe Vëzhguesi dhe vendimi Nr.60 i KIZ

 

Listat e Zgjedhësve të FSHN, UT

 

Miratimi i Listës së Kandidatëve për Njesinë Kryesore dhe Njesitë Bazë në FSHN, UT

 

Njoftim i KZFSHN për shpalljen e kandidaturave për Dekan dhe Përgjegjës Departamenti në FSHN

 

Vendim i KIZ për shpalljen e kandidaturave për Rektor dhe Anëtar i Senatit Akademik


Vendimi i KZ së FSHN për hapjen e Procesit zgjedhor për Dekan dhe Përgjegjës Departamenti

 

Njoftim për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati Akademik" në Universitetin e Tiranës, në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës

 

Njoftim për zgjedhjen e 1 (një) anëtari – personelit akademik dhe 1 (një) anëtari – që përfaqëson studentët, në vendet vakante, të Komisionit të Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, të UT-së

 

Njoftim i KIZ per plotesimin e dy vendeve vakante ne KZFSHN

 

Njoftim për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Tiranës