Konkurs për personel ndihmës akademik në Qendrën Kërkimore të Florës dhe Faunës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Florës dhe Faunës.

Kritere
APP LABORANT QKFF.pdf 06.08.2021