Lista e studentëve të ç'regjistruar që kanë tejkaluar kohëzgjatjen maksimale të studimeve

Miratohet ç'regjistrimi i studenteve sipas listes bashkangjitur, mbeshtetur ne nenin 90, pika 1 dhe 2, te Ligjit nr.80/2015, date 22.07.2015 "Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte ne Republiken e Shqiperise"

Lista 10.01.2023

Të ngjashme

...