Prof.Dr. Ferdinand Bego

Prof. Dr. Ferdinand Bego Diplomuar Biolog ne FSHN, UT (1988). Lektor titullar i lëndëve “Zoologji Vertebrore”, “Biodiversiteti dhe Ruajtja e tij” dhe “Metodat të Studimit të Faunës (Vertebrorët)”. Fushat kёrkimore: Taksonomia, përhapja gjeografike, ekologjia dhe ruajtja e gjitarëve të vegjël, lakuriqëve të natës, mishngrënësve të mëdhenj (Ariu, ujku, rrëqebulli) dhe lundërzës; Monitorimi dhe ruajtja e biodiversitetit; Planet e Veprimit apo Shpëtimit për llojet e rrezikuara të vertebrorëve; Ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre në ekosisteme, habitate dhe lloje; Menaxhimi i Zonave të Mbrojtura. Autor dhe bashkëautor i mbi 50 artikujve shkencorë në revista shqiptare dhe të huaja dhe pjesëmarrës në mbi 50 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Autor dhe bashkëautor i shumë monografive dhe teksteve mësimore universitare. Ekspert i Biodiversitetit dhe Faunës në dhjetra projekte me organizata ndërkombëtare dhe kombëtare.

Anëtar i Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës që nga Dhjetori i 2016 deri në Dhjetor 2021.  Zv/Dekan për Projektet e Kërkimit Shkencor dhe Qendrat e Kërkim Zhvillimit që nga 2016 e në vijim. Anëtar i Komisionit për Biologjinë, Bujqësinë dhe Veterinarinë pranë Akademisë së Shkencave që nga 2019 e në vijim. Person kontakti shkencor për Shqipërinë për konventën EUROBATS.

 

Gradat dhe titujt akademikë

Doktor i Shkencave në Biologji, FSHN, UT (1997);

Fituar titullin "Prof. As" ne 2004;

Fituar titullin "Profesor" ne 2013

Lëndët:

 • Zoologji Vertebrore, me studentet e vitit II, Bachelor
 • Biodiversiteti dhe Ruajtja e tij me studentet e vitit II te MSh ne Biologji Mjedisi,
 • Metodat të Studimit të Faunës (Vertebrorët) me studentet e vitit I te MSh Biologji Mjedisi.

Tekste mësimore

 • Praktikum i Zoologjise dhe Anatomise se Krahasuar te Vertebroreve

Monografi

 • Bego F. (eds.) 1997: Red data book of Albania (Plant species and associations, and animals) (copyright REC, 1997); pp 312.
 • Bego F. 1997: Nature, Landscape and Biodiversity Conservation in Albania. Brochure (in Albanian and English versions); (Copyright REC, 1997), pp 41.
 • J. Vangjeli, D. Habili, F. Bego, B. Ruci, 1997: Ecological Survey of the High Forest Areas of Albania - (Copyright World Bank): 331pp
 • P.Qirjazi, S. Sala, V. Melo, S. Laçi, F. Bego, 1999: “Ekosistemet karstike te Shqiperise (Karstic Ecosystems of Albania)”. AEDP: 73 pp
 • Bego F. et al., 2000. Albania- Guide to its Natural Treasures. Klemp. ECAT-Tirana and EURONATURE. ISBN 3-931323-06-4: 144 pp
 • Mima M, Fitoka E, Bego F. 2004. Wetland Inventory in Albania. Produced in the framework of the project: Wetland Inventory in Albania, financed by the Greek Environmental Ministry, under DAC programme
 • Bino T, Zoto H, Bego F., 2006. Shpendet dhe Gjitaret e Shqiperise. 304 f. ISBN 99943-815-5-5
 • Bego F., 2007. The Brown Bear (Ursus arctos) Action Plan. (in Albanian and English)
 • Bego F, 2007. The Lynx (Lynx lynx) Action Plan (in Albanian and English)
 • Beqiraj S., Rais Ch., Peja N., Bego F., Ulqini D., Dedej Z., 2007. The Action Plan for the Conservation of Cetaceans in Albanian Waters ( in Albanian and English)
 • Papadatou E, Gremillet X, Bego F, Petkovski S, Stojkoska E, Avramoski O, Kazoglou Y (2011). Status survey and conservation action plan for the bats of Prespa. Society for the Protection of Prespa, Agios Germanos, pp 170.
 • Theou P., Bego F., 2018. Atlas of Bats in Albania (in Albanian and English) 124 pp

Artikuj shkencorë (10 vitet e fundit):

 • Iacolina L., Rezic A., Safner T., Ambarli H., Bego F., Farkas A., Gacic D., Maletic V., Markov G., MiIlosevic D., Papaioannou H., Elena Buzan E., Sprem N. (2022): The Balkan chamois, an archipelago or a peninsula?.Conservation Genetics (2022) 23:527–539DOI:10.1007/s10592-022-01434-w
 • Miho A., Vasjari M., Vallja L., Duka S., Shehu A., Broli N., Kashta L., Qirjo M., Miri F., Bego F., Aliko V. (2021): Ecological approach of the Kune-Vaini wetland complex (Lezha): Main outcomes. JNTS No 53 / 2021 (XXVI): 149-159
 • Bego K., Qirjo M., Bego F. (2021): Long-term impacts of hydropower dams on coastal environment- lessons learned from Drini river. JNTS No 53 / 2021 (XXVI): 169-180  
 • Selgjeka L., Bego F. (2021): On the colonial breeding waterbirds in the lagoonary complex of Kune-Vaini. JNTS No 53 / 2021 (XXVI): 227-232 
 • Benda P., Ševčík  M.,   Bego F., Sachanowicz K., Spitzenberger   F., Tájek P., Tájková P. & Uhrin M. (2019): Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 15. The fauna of bats and bat ectoparasites of Albania with a catalogue of bats from the western Balkans in the collection of the National Museum, Prague. Acta Soc. Zool. Bohem. 83: 1–238, 2019ISSN 1211-376X   
 • Bego F. & Hysaj E. (2018): The European otter (Lutra lutra) in Vjosa River and its main tributaries. Acta ZooBot Austria 155: 337-348
 • Shumka S., Bego F., Beqiraj S., Paparisto A., Kashta L.,  Miho A., Nika O., Marka J. & Shuka L. (2018): The Vjosa catchment – a natural heritage. Acta ZooBot Austria 155: 349–376
 • Bego F, Saçdanaku E, Pacifici M, Rondinini C (2018): Small terrestrial mammals of Albania: distribution and diversity (Mammalia, Eulipotyphla, Rodentia). ZooKeys 742: 127–163. https://doi.org/10.3897/zookeys.742.22364
 • Pacifici M, Attorre F, Martellos S, Bego F, De Sanctis M, Hoda P, Meço M, Rondinini C, Saçdanaku E, Salihaj E, Scepi E, Shuka L, Ghiurghi A (2018): BioNNA: the Biodiversity National Network of Albania. Nature Conservation 25: 77–88. https://doi.org/10.3897/natureconservation.25.22387
 • Miho A., Lika (Çekani) M. Puto K., Mullaj A., Bego F. (2017): Nderim për punën dhe veprën e atyre që hodhën bazat dhe zhvilluan shkencat biologjike në UT. BShN, Vol. 24: 335-342
 • Mullaj A , Hoda P., Shuka L., Miho A., Bego F., Qirjo M (2017): About green practices for Albania. Albanian j. agric. sci. 2017 (Special edition): 31-50
 • Bego F., Rukaj M., Bego K., Qirjo M. (2016): Five year monitoring of breeding success of the white stork (Ciconia ciconia L.) in Albania. IJEES. Vol 6/4 (2016); 535-542
 • Theou Ph. Loce E. Bego F. (2015): New Data on Bats (Chiroptera) in the Albanian National Park of Prespa Lakes. BSHN (UT). 19/2015: 79-98
 • Theou Ph., Bego F. (2014): First bat monitoring in Albania: bunkers of Tirana, picture of bat conservation in Albania. BSHN (UT), 18/2014: 76-83
 • Guillaume Ch. et al. (2014): Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science 346, 1517 (2014); DOI: 10.1126/science.1257553
 • Bego F., Loce E., Topoviti D., 2014. First record of the lesser mole rat (Spalax leucodon, Nordmann, 1840) in Albania: updated list of small terrestrial mammals (Short communication). Science Journal Universi. 12/2014; Universi. 2014 Dec 7 [last modified: 2014 Dec 7]. Edition 1
 • Paspali G., Bego F., 2014. Data from the pellet analysis of the Barn Owl (Tyto alba) in the southern region of Albania. AKTET-Journal of Institute Alb-Shkenca. 01/2014; Vol. VII(Nr. 1): 68-72
 • Scheffler V.I., Bego F., Theou Ph., Podany M., Pospischil R., Hübner S., 2013. Ektoparasiten der Fledermāuse in Albanien-Artenspektrum und Wirtsbindung. Nyctalus (N.F.), Berlin 18 (2013), Heft 1, S. 84-109
 • Bego F., Mullaj A., Kashta L., Zotaj A., 2013. The status of the habitats of European Conservation Interest along the Adriatic Coast of Albania. IJEES: Vol.3/2: 203-210
 • HYSAJ E., Bego F., Prigioni C., Balestrieri A., 2013. Distribution and marking intensity of the Euroasian Otter, Lutra lutra, on the river Drinos (Southern Albania). FOLIA ZOOL . Journal. 62: 33-38
 • Hysaj E., Bego F.,2013. Studim mbi frekuentimin nga lundërza (Lutra lutra) të rezervuarëve që ndodhen në luginën e Drinos, Gjirokastër. Bul. Shk.Nat (UT) Nr.15: 106-114.
 • Paspali G., Oruçi S., Koni M., Wilson F.I., Kryštufek B., Bego F., 2013. Seasonal variation of small mammals in the diet of the barn owl (Tyto alba) in the Drinos river valley, southern Albania. Turk J. Zool (2013) 37: 97-105
 • Rogozi E., Bego F., Papa A., Mersini K., Bino S.,2012. Distribution and ecology of small mammals in Albania. International Journal of Environmental Health Research, 1-11. DOI:10.1080/09603123.2012.717917.
 • Bego F., Kashta L., 2012. First record of the Opah (Lampris guttatus Brünnich, 1788) in Albania’s Sea waters (Brief Communication). AJNTS 2012 (1), Vol. 32: 143-148

 

Konferenca (10 vitet e fundit)

 • Miho A., Vasjari M., Vallja L., Duka S., Shehu A., Broli N., Kashta L., Qirjo M., Miri F., Bego F., Aliko V. (2021): Ecological approach of the Kune-Vaini wetland complex (Lezha): Main outcomes.    WEPSD-2021. Tirana, 17-18 May. 2021
 • Bego K., Qirjo M., Bego F. (2021): Long-term impacts of hydropower dams on coastal environment- lessons learned from Drini river. WEPSD-2021. Tirana, 17-18 May. 2021
 • Selgjeka L., Bego F. (2021): On the colonial breeding waterbirds in the lagoonary complex of Kune-Vaini. WEPSD-2021. Tirana, 17-18 May. 2021
 • Sunčica S., Bužan E., Iacolina L., Safner T., Rezić A., Potušek S., Križanović K., Galov A., Bego F., Markov G., Papaioannou H., Farkas A., Scandura M., Milošević D., Maletić V.,  Babaev E., Gačić D., Lazar P.,  Arnal M.C.,  Ambarlı H., Šprem N. (2019): Diversity of the MHC class II DRB alleles in chamois populations. 8th European Congress of Mammalogy. Varšava, Poljska, 23-27.09.2019
 • Iacolina L., Rezic A., Safner T., Ambarli H., Bego F., Farkas A., Gacic D., Maletic V., Markov G., MiIlosevic D., Papaioannou H., Elena Buzan E., Sprem N. (2019): The Balkan chamois, an archipelago or a peninsula? 7th Mountain Ungulate Conference at: Bozeman, Montana, USA
 • Rezic A., Iacolina L., Safner T., Bego F., Gacic D., Maletic V., Markov G., MiIlosevic D., Papaioannou H., Buzan E., Sprem N. (2019):   GENETIC STRUCTURE OF BALKAN CHAMOIS (Rupicapra rupicapra balcanica), CONSERVATION IMPLICATIONS. Oral presentation. 34 th IUGB Congress 2019, Kaunas, Lithuania, 26-30 th August 2019. 
 • Bego K., Qirjo M., Bego F., (2019): Long-term coastal habitat dynamics in Buna delta severely influenced by hydropower dams along upstream Drini River. Poster presentation. International Conference “Challenges in Biotechnological and Environmental Approaches”, Tirana, Albania, April, 2019
 • Bego F. (2018). Preliminary impact assessment of hydropowers on amphibian community: Lengarica river case study. Conference: Konferenca Shqiptare e Biologjisë & Mjedisit / Albanian Conference on Biology & Environment. Prishtinë, Kosovë, 28-30 Shtator, 2018.
 • Mullaj A , Hoda P., Shuka L., Miho A., Bego F.,  Qirjo M (2017): About green practices for Albania. Second International Conference on “Biotechnology in Agriculture” at Agricultural University of Tirana, ALBANIA. April, 2017
 • Bego F., Rukaj M., Bego K., Qirjo M. (2016): Five year monitoring of breeding success of the white stork (Ciconia ciconia L.) in Albania. International Conference on Ecosystems-ICE 2016, at Tirana, Albania. Proceedings Book; Vol 1. (2016)
 • Hysaj E., Paspali G., Bego F. 2015. Identification of the reproduction season of otters (Lutra lutra) in the Drinos river. International Conference on Ecosystems-ICE 2015, At Tirana, Albania. Proceedings Book; Vol 1. (2015)
 • Paspali G., Hysaj E., Bego F. 2015. Mammal prey in the pellets of little owl, Athene noctua. Data from the Antigone commune, Gjirokastër, Albania. International Conference on Ecosystems-ICE 2015, at Tirana, Albania. Proceedings Book; Vol 1. (2015)
 • Paspali G., Bego F., Hysaj E., 2014. Morphological and craniometric data on small terrestrial mammals of the Southern region of Albania. International Conference on Ecosystems-ICE 2014, at Tirana, Albania, Volume: Proceedings Book; Vol 1. (2014)
 • Hysaj E., Paspali E., Qirjo M., Bego F., 2014. Seasonal variations of the Otter's diet along the Drinos River (Southern Albania). The International Conference of Ecosystems-ICE 2014, Tirana, Albania, Proceedings Book (2014), Vol. 1: 314-319
 • Peja Gj., Bego F. (2013): Population structure of ornitofauna in the Dajti mountain, Albania. ICE 2013. Tirana, 31 May-05 June, 2013
 • Bego F., Hysaj E., (2013). Influence of artificial water reservoirs in the food habits and distribution of otters (Lutra lutra) along the drinos river valley. ICE 2013. Tirana, 31 May-05 June, 2013. Proceedings Book: 156-163
 • Paspali G., Oruci S., Bego F., (2013). Data on the distribution of terrestrial small mammals of Southern Region of Albania. ICRAE-2013. Shkoder, 24-25 May, 2013.
 • Paspali G., Oruci S., Bego F., 2012. The winter mammal diet of barn owl (Tyto alba), and long-eared owl (Asio otus) in Gjirokastra region. AlbShkenca Conference, 29-31 August, 2012. Skopje, Republic of Macedonia.
 • Bego F., Mullaj A., Kashta L., Zotaj A., 2012. The status of the habitats of European Conservation Interest along the Adriatic Coast of Albania. Oral presentation. Proceedings of the International Conference on Ecosystems (ICE, Tirana, 1-6 June, 2012). p 201-209
 • Malltezi J., Bego F., Bino T., 2012. Land use planning as an instrument contributing to the presentation of marine and coastal ecosystems: the case Albanian Southern Coastal Development Plan. Oral presentation in the International Conference on Marine and Coastal Ecosystems (ICMCE): 25-28 April, 2012. Tirana, Albania. Proceedings
 • Hysaj E, Bego F., (2010). Ndikimi i sezonit riprodhues dhe faktorëve ambientale në intensitetin e shënimit të lundërzës (Lutra lutra L.) përgjatë luginës së Drinos. Proceedings of the AlbaShkenca Conference, 2010.
 • Keçi E., Trajçe A., Mersini K., Bego F., Ivanov G., Melovski D., Stojanov A., Breitenmoser U., von Arx M., Schwaderer G., Spangenberg A. & D. C. Linnell J. (2008): Conflicts between lynx, other large carnivores, and humans in Macedonia and Albania. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje: 257-264
 • Schwaderer G., Spangenberg A., Melovski D., Trajçe A. & Bego F. (2008): Protected areas in species con¬servation - the protected area component within the frame of the Balkan lynx recovery programme. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje: 265-269.
 • Breitenmoser U., Arx von M., Bego F., Ivanov G., Keçi E., Melovski D., Schwaderer G., Stojanov A., Spangenberg A., Trajçe A. & Linnell D. C. J. (2008): Strategic planning for the conservation of the Balkan lynx. Proceedings of the III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, 06-09.10.2007, Struga. Special issues of Macedonian Ecological Society, Vol. 8, Skopje: 242-248
 • Rogozi E, Bego F, Bino S, Velo E., 2008. Recent records on genera Apodemus (Mammalia: Rodentia) in Albania. Proceedings of the international conference on Biological and Environmental Sciences. UT, FSHN: f 248-253
 • Paspali G, Bego F., 2008. On the small mammals (Mammalia: Rodentia and Insectivora) of the Drinos valley (Gjirokaster) and Vurgu field (Delvine). Proceedings of the international conference on Biological and Environmental Sciences. UT, FSHN: 265-270
 • Hysaj E, Bego F., 2008. Përhapja, gjendja dhe dieta e lundërzës (Lutra lutra l.) përgjatë luginës së Drinos. Proceedings of the international conference on Biological and Environmental Sciences. UT, FSHN: 271-279
 • Bego F., Kadiasi N., 2008. Perberja dhe dinamika e komuniteteve te gjitareve te vegjel (Mammalia: Insectivora dhe Rodentia) te ekosistemit ligatinor Divjake-Karavasta. Proceedings of the international conference on Biological and Environmental Sciences. UT, FSHN: 280-286

Raporte Teknike:

 • MoE 2016. Third National Communication of the Republic of Albania under the United Nations Framework Convention on Climate Change.
 • MoE 2014.National Biodiversity Strategy of Albania (2012-2020).
 • Theou P, Bego F., 2013. Etude des populations de chiroptères de l’île de Sazani. Note naturaliste Initiative PIM.

Fushat e interesit:

 • Taksonomia, përhapja gjeografike, ekologjia dhe ruajtja e gjitarëve të vegjël, lakuriqëve të natës, mishngrënësve të mëdhenj (Ariu, ujku, rrëqebulli) dhe lundërzës; Monitorimi dhe ruajtja e biodiversitetit; Planet e Veprimit apo Shpëtimit për llojet e rrezikuara të vertebrorëve; Ndryshimet klimatike dhe ndikimet e tyre në ekosisteme, habitate dhe lloje; Menaxhimi i Zonave të Mbrojtura.

Projekte:

 • EMMA 2-Mapping European Mammals. Periudha: 2019-2023. National Coordinator for Albania. Financues: Fund for European Mammals
 • IPA-2013 Natura 2000 Project in Albania "Strengthening capacity in National Nature Protection- preparation for Natura 2000 network". -Ekspert kombetar per Faunen. -Periudha: 2016-2018 -Financues: BE
 • SELEA Project. -Ekspert i menaxhimit te Zonave te Mbrojtura. Pergatitja e Planeve te Menaxhimit per 10 Zona te Mbrojtura, perfshire parkun Korab-Koritnik , Valbone dhe Theth, si pjese e pellgut te Drinit. -Periudha: 2012-2015 -Financues: BE
 • The third National Report for Albania to the Convention of Climate Change (UNFCCCh). Vulnerability and Adaptation. -Ekspert Biodiversiteti per ekosistemet bregdetare. -Periudha: 2013-2014 -Financues: UNDP
 • CEMSA Project-Consolidation of the Environmental Monitoring System of Albania. -Ekspert Biodiversiteti. Pergatitja e protokollit te monitorimit te Vertebroreve Tetrapode (Amfibet, Reptilet, Shpendet dhe Gjitaret). -Periudha: 2011-2013 -Financuesi: BE
 • StEMA Project: Strengthening Environmental Monitoring in Albania. -Ekspert i Biodiversitetit -Periudha: 2006-2009 -Financues: BE

 • ZV/Dekan për Projektet Shkencore (që nga Qershori 2016 e në vijim)
 • Anetar i Bordit te Administrimit te UT-se (qe nga Janari 2017 e ne vijim)
 • Anetar i grupit te punes per reformen ne sistemin e kerkimit shkencor ne Republiken e Shqiperise (2014-2018)
 • Anetar i grupit te punes per hartimin e Strategjise Kombetare te Kerkimit Shkencor, Teknologjise dhe Inovacionit-SKKSHTI (2017-2022)
 • Koordinator i grupit te punes per hartimin e Planit Strategjik te Kerkimit Shkencor te UT-se (2018)