Master i Shkencave në Biologji Mjedisore

Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit është të bëhet specialist i Biologjisë së Ruajtjes, i studimit, vlerësimit, administrimit, menaxhimit dhe ruajtjes së pasurive biologjike, mjedisit natyror, urban, bujqësor dhe industrial.

Njohuritë dhe aftësitë që karakterizojnë programin

• Njohuri të thelluara për biologjinë e ruajtjes, biodiversitet bimor dhe shtazor, ujor dhe të steresë, për vlerësimin e pasurive biologjike shqiptare dhe rajonale kryesisht, mbi ruajtjen dhe menaxhimin e tyre, kryesisht të zonave të mbrojtura, ligatinave, ujërave të brendshme dhe bregdetare, të pellgjeve ujëmbledhës, të pyjeve, kullotave, peshkimit, gjuetisë etj.

• Njohuri mbi vlerësimin e gjendjes dhe cilësisë së ekosistemeve ujore (detare dhe të ujërave të ëmbla), të ekosistemeve të steresë (pyje, kullotat etj.), mbi cilësinë higjeno-sanitare dhe ndikimin në shëndetin e njeriut, mbi monitorimin biologjik, mbi standardet vendase dhe ato ndërkombëtare, kryesisht ato të bashkimit Evropian, mbi ruajtjen dhe ripërtëritjen mjedisore (natyrore, urbane, bujqësore dhe industriale). 

Syllabus
Kujdestar Prof. As. Valbona Aliko ([email protected])
No Subject
1
2
3
Ekologji ujore
4
5
6
E Drejta Mjedisore
7
8
9
10
11
Flora dhe Bimesia
12
Studimi i Faunes
Kujdestar Prof. As. Valbona Aliko ([email protected])
No Subject
1
2
Vlerësimi dhe menaxhim mjedisor
3
Biomonitorim Mjedisor
4
5
Lëndë me zgjedhje I
5.1 Algalogji
5.2 Mikologji
5.3 Palinologji
5.4 Briologji
5.5 Bimët aromatiko-mjekësore
6
Lëndë me zgjedhje II
6.1 Biologjia e Ujrave të Brendëshme
6.2 Biologjia e Ujrave Detare
6.3 Etologji
6.4 Iktiologji-Entomologji-Parazitologji
6.5 Herpetologji-Ornitologji-Mammalogji
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta