Master i Shkencave në Biologji Mjedisore

Profili kulturor dhe profesional i studentit në përfundim të programit është të bëhet specialist i Biologjisë së Ruajtjes, i studimit, vlerësimit, administrimit, menaxhimit dhe ruajtjes së pasurive biologjike, mjedisit natyror, urban, bujqësor dhe industrial.

Njohuritë dhe aftësitë që karakterizojnë programin

• Njohuri të thelluara për biologjinë e ruajtjes, biodiversitet bimor dhe shtazor, ujor dhe të steresë, për vlerësimin e pasurive biologjike shqiptare dhe rajonale kryesisht, mbi ruajtjen dhe menaxhimin e tyre, kryesisht të zonave të mbrojtura, ligatinave, ujërave të brendshme dhe bregdetare, të pellgjeve ujëmbledhës, të pyjeve, kullotave, peshkimit, gjuetisë etj.

• Njohuri mbi vlerësimin e gjendjes dhe cilësisë së ekosistemeve ujore (detare dhe të ujërave të ëmbla), të ekosistemeve të steresë (pyje, kullotat etj.), mbi cilësinë higjeno-sanitare dhe ndikimin në shëndetin e njeriut, mbi monitorimin biologjik, mbi standardet vendase dhe ato ndërkombëtare, kryesisht ato të bashkimit Evropian, mbi ruajtjen dhe ripërtëritjen mjedisore (natyrore, urbane, bujqësore dhe industriale). 

Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta