Master i Shkencave në Biologji Molekulare

Përgatit specialistë të biologjisë me njohuri të thelluara teorike dhe praktikë në biologjinë qelizore, biologjinë molekulare, biokimi, gjenetikë, inxhinieri gjenetike, gjenetikë popullatash, mikrobiologji etj., të aftë për të punuar në fushat e që kërkojnë njohuri e sipërpërmendura,

Sipas kritereve ata mund të ndjekin kursin e doktoratës së Biologjisë Molekulare, në një nga drejtimet e saj, ose Kursin e Doktoratës së Biologjisë së Ruajtjes, FShN, në një nga drejtimet e saj, apo ndonjë kurs tjetër doktorate të afërt, në FShN, UT, apo në ndonjë institucion tjetër të arsimit të lartë në vend apo jashtë.

Të diplomuarit do të jenë të aftë që:

-Të trajtojnë probleme të ndërlikuara, vazhdimisht ose në mënyrë krijuese, duke dhënë gjykime edhe në mungesë të të dhënave të plota, si edhe të komunikojnë qartë përfundimet e tyre tek mjediset me specialistë dhe jo-specialistë të drejtimeve të mësipërme biologjike.

-Të përballojnë dhe zgjidhin në mënyrë të pavarur dhe me aftësi problemet që dalin në fushat biologjike të sipërpërmendura, si dhe të vetëveprojnë në planifikim dhe zbatim të detyrave në këto fusha ose të ngjashme me to;

-Të vazhdojnë thellimin e njohurive dhe të kuptuarit, si edhe të zhvillojnë aftësi në një nivel më të lartë (doktoratë).

Syllabus
Kujdestar Prof. As. Anila Mitre ([email protected])
No Subject
1
2
3
4
Lëndë me zgjedhje I
4.1 Gjenomika
4.2 Gjenetika Humane
5
Lëndë me zgjedhje II
5.1 Kulturat Qelizore
5.2 Mekanizmat molekular të viruseve
5.3 Metoda instrumentale të analizës
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta