Biologji Part Time

Planet Mësimore
BIOLOGJI 2016-2020 parttime.pdf 13.07.2021
Syllabuse
Koordinator ()
Nr Lënda
1
Biologji qelizore
2
Kimi e përgjithshme dhe Inorganike
3
Gjuhë e Huaj
4
Botanikë e Përgjithshme
5
Zoologji Invertebrore
6
Histologji
7
Biostatistikë
8
Lëndë me zgjedhje I
8.1 Elemente të gjeografisë
8.2 Paleontologji dhe Gjeologji
8.3 Kulturë Gjuhe
Koordinator ()
Nr Lënda
1
Matematikë
2
Informatikë
3
Fizikë
4
Biokimi
5
Biologji Zhvillimi
6
Kimi Organike
7
Kimi Analitike
8
Lëndë me zgjedhje II
8.1 Kimi Fizike
8.2 Antropologji
Koordinator ()
Nr Lënda
1
Gjenetikë
2
Bioteknologji
3
Lëndë me zgjedhje III
3.1 Hidrobiologji
3.2 Fitogjeografi
4
Zoologji Vertebrore
5
Sistematikë e Bimëve
6
Fiziologji Shtazore
7
Anatomi e Njeriut
Koordinator ()
Nr Lënda
1
Bioteknologji
2
Teori Evolucioni
3
Lëndë me zgjedhje IV
3.1 Virusologji
3.2 Endokrinologji
4
Bazat e Ekologjisë
5
Mikrobiologji
6
Fiziologji Bimore
7
Imunologji
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta