Bachelor ne Bioteknologji

Me anë të Programit të Ciklit të Parë në Bioteknologji, synohet formimi i përgjithshëm i studentëve në bioteknologjitë tradicionale dhe ato molekulare me njohuri në:

 1. Njohjen e strukturës dhe funksionimit të sistemeve biologjike.
 2. Njohjen dhe përdorimin e instrumentave teoriko-praktike të domosdoshëm për analizën, përdorimin dhe modifikimin e këtyre sistemeve për të përfituar të mira materiale dhe shërbime për ekonominë, mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut.

Formimi përfundimtar i të diplomuarve përfaqësohet nga kompetencat në lidhje me:

 1. Njohjen e bioteknologjive inovative të përdorura për vlerësimin, mbrojtjen dhe përmirësimin e organizmave shtazore, bimore dhe mikrobike me interes dhe për produktet e tyre.
 2. Njohjen e bioteknologjive të aplikuara për prodhimin e produkteve ushqimore dhe industriale mbi bazën e fermentimit, si dhe për kontrollin e ushqimeve.
 3. Njohja me parimet dhe teknikat baze te identifikimit varietal, identifikimin e agjentëve të sëmundjeve infektive të bimëve, atyre te sëmundjeve infektive të kafshëve, etj. 
 4. Njohja me bioteknologjitë inovative për karakterizimin molekular të proceseve fiziologjike dhe patologjike në mikroorganizma, bimë, kafshë dhe tek njeriu.
 5. Njohja me metodologji laboratorike në fushën e mikrobiologjisë, imunologjisë, dhe të diagnostikimit të sëmundjeve infektive.
 6. Përdorimet e inxhinierisë gjenetike, metabolike dhe të biotransformuesve për aspekte të rendësishme të mbrojtjes së mjedisit, për monitorimin e ndotësve në ujëra dhe tokë deri në bioshëndetësimin e mjedisit të ndotur.
 7. Njohja me teknikat bazë të diagnostikës molekulare të përdorura në bioteknologjitë mjeksore dhe farmaceutike.
 8. Njohja me teknikat e shumimit, konservimit dhe shëndetësimit të materialeve bimore “in vitro”.
 9. Njohja me parimet metodologjike bazë të akuakulturës dhe inxhinierisë detare.
Syllabus
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta