Bachelor ne Bioteknologji

Me anë të Programit të Ciklit të Parë në Bioteknologji, synohet formimi i përgjithshëm të studentëve në bioteknologjitë konvencionale dhe ato molekulare me njohuri në:

  1. Njohjen e strukturës dhe funksionimit të sistemeve biologjike.
  2. Njohjen dhe përdorimin e instrumentave teoriko-praktike të domosdoshëm për analizën, përdorimin dhe modifikimin e këtyre sistemeve për të përfituar të mira materiale dhe shërbime për ekonominë, mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut.

 

Formimi përfundimtar i të diplomuarve përfaqësohet nga kompetencat në lidhje me:

  1. Përdorimin e bioteknologjive inovative për vlerësimin, mbrojtjen dhe përmirësimin e organizmave shtazore, bimore dhe mikrobike me interes dhe për produktet e tyre.
  2. Zhvillimin e bioteknologjive të aplikuara për prodhimin e produkteve ushqimore dhe industriale mbi bazën e fermentimit, si dhe për kontrollin e ushqimeve.
  3. Zhvillimin e diagnostikuesve për identifikimin varietal, identifikimin e agjentëve të sëmundjeve infektive të bimëve. Njohja e bioteknologjive të aplikuara në studimin e sëmundjeve infektive të kafshëve dhe për riprodhimin shtazor.
  4. Përdorimin e bioteknologjive inovative për karakterizimin molekular të proceseve fiziologjike dhe patologjike. I diplomuari do të ketë kompetenca për metodologji biomolekulare në fushën e mikrobiologjisë dhe të imunologjisë, të parazitologjisë dhe të diagnostikimit të sëmundjeve infektive.

Përdorimet e inxhinierisë gjenetike, metabolike dhe të biotransformuesve për aspekte të rendësishme të mbrojtjes së mjedisit, për monitorimin e ndotësve në ujëra dhe tokë deri në bioshëndetësimin e mjedisit të ndotur.

Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta