Master Profesional në Bioteknologji Mjedisore

Programi ofron një grup disiplinash që synojnë formimin e studentëve nga ana teorike dhe praktike, duke lehtësuar bashkëpunimin e mëtejshëm me institucione Perëndimore për vazhdimësinë e studimeve të niveleve më të larta apo punësimin në institucione publike apo private që operojnë në fushat respektive.

Të detajuara njohuritë dhe kompetencat e fituara do të jenë:

  1. Metodat e përmirësimit gjenetik në pyje.
  2. Metoda Citogjenetike-Histologjike të studimit të efektit të ndotjes tek bimët e larta.
  3. Vlerësimin e Biomasës dhe Bioenergjisë.
  4. Vlerësimin e Organizmave të Modifikuar Gjenetikisht (OMGJ-ve) dhe ndikimin e tyre në mjedis.
  5. Teknologjitë e mbrojtjes se tokes. Teknologjitë e pastra të lëndëve të djegshme
  6. Vlerësimin e bioindikatorëve të ekosistemeve ujore.
  7. Përvetësimi i metodave analitike te vlerësimit të gjendjes së mjedisit.
  8. Menaxhimi dhe Rehabilitimi Mjedisor.
Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta