Master Profesional në Bioteknologji Mjedisore

Programi ofron një grup disiplinash që synojnë formimin e studentëve nga ana teorike dhe praktike, duke lehtësuar bashkëpunimin e mëtejshëm me institucione vendore dhe të huaja, si edhe punësimin në institucione publike apo private, që operojnë në fushat respektive.

Të detajuara njohuritë dhe kompetencat e fituara do të jenë:

  1. Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht (OMGJ-ve) dhe roli i tyre në kontekstin mjedisor.
  2. Teknologjitë e pastra të lëndëve të djegshme.
  3. Vlerësimi i cilësisë të mjediseve ujore bazuar në bioindikatorë. 
  4. Përvetësimi i metodave analitike të vlerësimit të gjendjes së mjedisit.
  5. Menaxhimi dhe rehabilitimi mjedisor detar.
  6. Mikrobiologjia mjedisore.
  7. Raporti ndërmjet evolucionit dhe ruajtjes së biodiversitetit në mjedis.
  8. Vlerësimin e Biomasës dhe Bioenergjisë.
Syllabus
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta