Master i Shkencave në Fizikë, me profil Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë

Programi i studimit Master i shkencave “Mësues Fizike për Arsimin e Mesëm të Lartë” ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri të thella dhe të qëndrueshme në fusha të ndryshme të fizikës së përgjithshme dhe asaj teorike, të metodikës së fizikës duke i bërë të aftë ata të konkurojnë në tregun e punës si mësues së shkollave nëntë-vjeçare dhe të mesme.

Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:

përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të fizikës së përgjithshme, asaj teorike si dhe metodikës së fizikës dhe asaj të zbatuar duke u siguruar mundësi për progres të mëtejshëm.

  • përgatitjen profesionale të studentëve në transmetimin e dijeve të tyre auditorit të nxënësve.
  • aftësimin e studentëve për të komunikuar me brezat e studentëve.
  • zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm në fusha të ndryshme të vepramtarisë së tyre dhe për t’u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
  • njohjen e tyre me teknologjitë e reja,
  • rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në fizikë, matematikë, shkenca kompjuterike dhe informatikë.
Syllabuse
Koordinator Dr. Silvana Mico ([email protected])
Nr Lënda
1
2
3
4
5
Formim i specializuar
5.1 Fizika e integruar
5.2 Projekt studimor-kërkimor
5.3 Optika dritore dhe elektronike
5.4 Energjia dhe ambienti
6
7
Praktikë në shkollë
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta