Bachelor Fizikë

Programi i studimit “Bachelor” në Fizikë ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri adeguate në fushën e fizikës, në atë të matematikës si dhe në shkencat kompjuterike dhe informatikë të nevojshme për studime më të thelluara në ciklet pasardhëse të studimit.

Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:

  • përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të fizikës së përgjithshme dhe asaj teorike si dhe pajisjen e tyre me njohuri nga matematika si dhe nga shkencat kompjuterike dhe informatika. teorike, të asaj të aplikuar dhe në shkencat kompjuterike duke siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre
  • përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive të mësipërme në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
  • aftësimin e studentëve për të analizuar dhe gjykuar mbi faktet në situata të ndryshme
  • zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike
  • njohjen e tyre me teknologjitë e reja
  • rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në fizikë, matematikë, shkenca kompjuterike dhe informatikë


Kohëzgjatja normale e studimit është tre vjet. 

Diploma që lëshohet është : Bachelor në Fizikë

Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta