Master i Shkencave në Fizikë

Programi i studimit “Master i Shkencave në Fizikë” ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri të thella dhe të qëndrueshme në fusha të ndryshme të fizikës teorike si dhe të aplikuar si dhe në fushën e fizikës llogaritëse, të nevojshme si për tregun e punës si dhe për studime më të thelluara në ciklin e tretë të studimit.

Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:

përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të fizikës teorike dhe asaj të zbatuar duke siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre

  • përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive të mësipërme në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës
  • zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qënë të suksesshëm në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë dhe për t`u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
  • njohjen e tyre me teknologjitë e reja,
  • rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në fizikë, matematikë, shkenca kompjuterike dhe informatikë.
Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta