Master i Shkencave në Fizikë

Programi i studimit “Master i Shkencave në Fizikë” ka si mision kryesor t’i përgatisë dhe t’i pajisë studentët me njohuri të thella dhe të qëndrueshme në fusha të ndryshme të fizikës teorike, të asaj të aplikuar si dhe në fushën e fizikës llogaritëse, të nevojshme si për tregun e punës ashtu edhe për studime më të thelluara në ciklin e tretë të studimit.

Objektivat specifikë të programit të studimit përfshijnë:

  • Përgatitjen shkencore të studentëve në fushat bazë të fizikës teorike dhe asaj të zbatuar duke siguruar mundësi për progres të mëtejshëm në studimet e tyre
  • Përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive të mësipërme në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë, në përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës.
  • Zhvillimin e aftësisë së studentëve për të menduar në mënyrë kritike, për të qenë të suksesshëm në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë, si dhe për t’u bërë pjestarë të dobishëm të komunitetit në zhvillimet e tij demokratike.
  • Njohjen e tyre me teknologjitë e reja dhe arritjet e fundit të shkencës.
  • Rritjen e aftësisë së studentëve për të përditësuar dijet e tyre në fizikë, matematikë, shkenca kompjuterike dhe informatikë.

 

Kohëzgjatja normale e studimit është dy vjet. 

Diploma që lëshohet është: Master i Shkencave në Fizikë


 

Planet Mësimore
MSH Fizike 2021 -2023.pdf 18.10.2021
MSH Fizike 2022 -2024.pdf 20.11.2023
MSH Fizike 2023 -2025.pdf 20.11.2023
Syllabus