Alda Kika
Prof.Dr. Alda Kika

Profesore e Asociuar Alda Kika është pedagoge pranë Departamentit të Informatikës prej vitit 2001. Aktualisht ajo kryen dhe funksionin e zëvendës dekanes për kualifikimin pedagogjik-kërkimor dhe ciklin e tretë të studimit pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Studimi i saj gjatë doktoraturës fokusohet në zbulimin dhe përdorimin e njohurive në fusha të ndryshme si mjekësi, edukim etj. Fushat e saj të kërkimit përfshijnë: menaxhimin e njohurive dhe bashkëveprimin njeri kompjuter me fokus të vecantë tek studimi i përdorimit të teknologjive për përmirësimin e aktiviteteve njerëzore në fusha si mjekësi, edukim etj. dhe implementimin e ndërfaqjeve te pëdoruesit natyrale për njerëzit me aftësi ndryshe.

Gradat dhe titujt akademikë

Diplomë e Integruar në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2001)

Master i shkencave në Administrim Biznes, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës(2005)

Master i shkencave në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2006)

Doktor i Shkencave në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2011)

Profesor i Asociuar në Informatikë (2014)

Lëndët:

 • Programim në Java
 • Arkitektura Aplikimi Enterprise
 • Ndërfaqe Përdoruesi
 • Ndërfaqe Përdoruesi e Aplikuar

Artikuj shkencorë:

 • E.Gani, A. Kika (2016): Albanian Sign Language (AlbSL) Number Recognition from Both Hand’s Gestures Acquired by Kinect Sensors. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 7(7), pages 216-220.
 • S. Maxhelaku, A. Kika, R. Alimehmeti(2017). Biosensors and technologies used in monitoring patients. JNTS No 43 / 2017 (XXII), 123-130.
 • E. Gani, A. Kika(2015). Identification of hands through Microsoft Kinect technology. Buletini i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Vellimi 20, fq. 82-90.
 • A.Kika, R.Alimehmeti(2014):Prognosis of failed back surgery syndrome based on feature extraction method: International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. ISSN(Print):2320–9798; ISSN(Online):2320-9801,Vol. 2, Issue 2, Pages 2916-2921.
 • K. Hoxha, A. Kika, E. Gani, S. Greca(2014): Towards a Modular Recommender System for Research Papers written in Albanian, International Journal of Advanced Computer Science and Applications , Vol. 5, No. 4, USA, ISSN: 2156-5570.
 • A.Kika, S.Greca(2013): Multithreading Image Processing in Single-core and Multi-core CPU using Java: International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 4, Nr. 9, Pages 165-169.
 • A. Kika, I. Ninka, B. Çiço, R. Alimehmeti (2009). Use of an intelligent system for preoperative assessement of likely outcome of peripheral nerve surgery: Albanian Journal of Natural and Technical Sciences (AJNTS), 26 (2): 13-20,2009.

Artikuj konference:

 • E.Gani, A.Kika(2017): Albanian Dynamic Dactyls Recognition using Kinect Technology and DTW. 8th Balkan Conference in Informatics.
 • E.Gani, A.Kika(2016): Real-Time Number Recognition in Albanian Sign Language (AlbSL) Using Microsoft Kinect. 8th International Conference ICT Innovations 2016, Ohrid, Macedonia
 • A. Kika, L. Hajderi, S. Salillari, R. Alimehmeti(2014): “Optimization Of Data Mining in Weka through Cloud Platform”, Recent Trends and Application in Computer Science and Information Technology, First International Conference, Tirana.
 • A. Kika, R. Alimehmeti, E. Zekaj, N. Cesa-Bianchi, A. De Santis, M. Petrela (November 10–12, 2011), “Techniques of data mining to predict the factors that influence in the failed back surgery syndrome”. 7th International Meeting of Euro-Mediterranean Medical Informatics and Telemedicine, Academy of Sciences, Tirane. Proceedings: Nuove Tecnologie in Medicina, Applicazioni Informatiche e Telematiche in Medicina, Anno 11, Nr 1-2, Pg 3-8.
 • K. Hoxha, A. Kika, E. Gani, “A service-oriented digital library for scientific articles published in Albania”, Proceedings of the International Conference on Information Systems and Technology Innovations (ISTI), Tirana - Albania, June 2014
 • A. Kika, S. Greca, A. Ktona (7-8 Dhjetor 2012), “Towards a modern approach in teaching and learning the subjects of informatics in pre-university education”. Albanian International Conference on Education, Tiranë.
 • A. Kika, J. Lula (8-9 Qershor 2012), Discovering knowledge in unbalanced data. International Conference “Information System an Technology Innovation: their application in Economy”, Tiranë. Proceedings ISBN:978-99995-6377-8-1
 • A. Kika, R. Alimehmeti (July 9-11), “Towards a Decision Support System for Preoperative Peripheral Nerve SurgicalPrediction”, eGeH 2011 International Conference and Exhibition, Desio, Italy. Proceedings: Nuove Tecnologie in Medicina, Applicazioni Informatiche e Telematiche in Medicina, Anno 11, Nr 3-4, 2011. Pg 67-73.
 • A. Kika : Using Bayesian Networks for discovering knowledge from medical data. Proceedings:Scientific Conference : Role of Information and Communication Technology in the development of Albanian Society. pp: 287-294. Tiranë, 2010. ISBN: 978-99956-40-43-9.
 • A. Kika, B. Çiço, R. Alimehmeti: Using Machine Learning for Preoperative Peripharal Nerve Surgical Prediction. Proceedings of the 5-th East Europian Doctoral Student Conference, Pages : 412-419, Greece, 2010. ISBN : 978-960-9416-03-0,ISSN: 1791-3578.
 • A. Kika, E. Nushi, I. Ninka. : Knowledge Management in Albanian Higher Education. Proceedings: Konferenca Internacionale:Economic and Social Challenges and Problems 2009- At the Time of Global Crisis and Integration. Vëllimi 2. Faqe: 231-240. Tiranë, 2009. ISBN:978-999956-811-7-3.
 • A. Kika, I. Ninka, B. Çiço, R. Alimehmeti : Data Mining in prediction of Surgical Outcome. Proceedings of the 4-th balcanic conference in informatics, Pages : 150-153, Greece, 2009. ISBN : 978-960-287-127-0.

Fushat e interesit:

 • Bashkëveprimi njeri-kompjuter
 • Studimi dhe implementimi i ndërfaqeve natyrale
 • Menaxhimi i njohurive: teknikat data mining dhe ontologjitë
 • Analiza dhe modelimi i sistemeve të kompanive të mëdha

Projekte:

 • Projekti 'GRADUA': Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri
 • Projekt KA2-Rritja e kapaciteteve në edukimin e lartë “ ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education” ( NETCHEM) (2016-2019)
 • Projekti “Unë mësoj“ e financiuar nga IADSA(The Program of Converting Albanian Italian Debt) dhe e drejtuar nga Ministria për Inovacion dhe Administratë Publike. (2014-2016)
 • Drejtuese e projektit “Organizimi i Konferencës së dytë ndërkombëtare “Recent trends and Applications in Computer Science and Information Technology”, FSHN. Periudha Maj-Dhjetor 2016
 • Drejtuese e projektit “Organizimi i Konferencës së parë ndërkombëtare “Recent trends and Applications in Computer Science and Information Technology”, FSHN. Periudha Maj-Nëntor 2014
 • Projekti: “Zhvillimi i laboratoreve virtuale për Fizikën, Kiminë dhe Biologjinë në Fakultetin e Shkencave të natyrës”. Programi kombetar per kerkim dhe zhvillim.(2010-2011)

 • Zëvendës dekane për kualifikimin pedagogjik-kërkimor dhe ciklin e tretë të studimit (Qeshor 2016 në vazhdim)
 • Kryetare e grupit mësimor-shkencor "Sisteme të avancuara Informatike" (2012 në vazhdim)
 • Anëtare bordi e revistës shkencore "Buleti i Shkencave te Natyrës" (2012 në vazhdim)
 • Gjatë periudhës Mars-Shtator 2017, nëpërmjet fitimit të Bursës Fulbright, ajo zhvilloi kërkime në fushën e bashkëveprimit njeri kompjutër, në specialitetin e vizionit kompjuterik, pranë Universitetit George Mason, Departamenti i Informatikës.
 • Dhënie leksionesh në Institutin e Edukimit dhe Teknologjise në Athinë. Periudha: 09.05.2016-13.05.2016. Financuar nga programi Erasmus+ për mobilitetin internacional.