Prof.Asoc.Dr. Endri Xhina

Profesor i Asocuar prane Departamentit te Informatikes, ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, UT, njekohesisht dhe Shefi i Departamentit te Informatikes. Në vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe ka prezantuar punime në konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.
Si fusha të interesit ka: E-Government, E-government, e-commerce, e-health, e-learning, including service modeling, semantics-ontologies, service discovery, service orchestration, workflow modeling, business processes automation, GIS. Ka mbajtur pozicionin e Zv. Dekanit te Fakultetit te Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes. Gjithashtu, ka implementuar Sistemin e Informacionit ne Fakultet.

Gradat dhe titujt akademikë

Diplomë e integruar në Informatikë (5 vjeçare), Universiteti i Tiranës, Fakulteti Shkencave të Natyrës (1996 – 2001)

Diplomë në Informatikë - Teknologji Informacioni në Universitetin e Barit, Itali (1998-2001)

Master i Shkencave në Informatikë - Shkolla Pas Universitare (SHPU) në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës (2002 – 2005)

Shkolla Doktoraturës në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë (2005–2009)

Grada shkencore, Doktor i Shkencave në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2009)

Lëndët:

 • Teknologji pa Tel, Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Administrimi dhe siguria e sistemeve, Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Strukturë të dhënash nën C, Bachelor Informatikë
 • Sisteme Multimediale, Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Menaxhim i sistemeve te informacionit, Master Profesional Informatikë Biznesi
 • E-Commerce, Master i Shkencave Teknologji Informacioni
 • E-Commerce, Master i Shkencave Informatikë
 • Sisteme Multimediale, Master i Shkencave Informatikë me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
 • Programim në Web, Master i Shkencave Informatikë me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Tekste mësimore

 • E. Arkaxhiu, E. Xhina (2006). Sisteme Gjeografike të Informacionit
 • E. Xhina, E. Kalemi (2011). Programim në WEB
 • E. Xhina, A. Ktona (2011). Sisteme Multimediale

Artikuj shkencorë:

 • I. Mikerezi, E. Xhina, Ch. Scapoli, G. Barbujani, E. Mamolini, M. Sandri, A. Carrieri, A. Rodriguez-Larralde, I. Barrai (November 2012). Surnames in Albania: A study of the Population of Albania through Isonymy
 • Dh. Terpo, E. Xhina, F. Lashi (2015). Ontology based law representation for e-government system public services. International Journal of Computing and Optimization, Vol. 2, 2015, no. 2, 63-70
 • E. Xhina and E. Bimbari (2015). The modeling of communication with other systems in process automation applications. International Journal of Computing and Optimization
 • E. Xhina, Dh. Terpo (2015). Building dynamic forms with XML, XSLT. International Journal of Computing and Optimization

Artikuj konference:

 • J. Fejzaj, E. Xhina, D. Saatciu, B. Bimbari (2011). Performance improvement through table partitioning (comparison of table partitioning in sql server 2008), ISCM, Durres, Albania
 • E. Gani, R. Kapaj, E. Xhina, L. Zhaka. SQL Injection Attacks and Prevention Techniques - A Survey. 1st International Conference "Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology" (RTA-CSIT), Tirana, Albania
 • Dh. Terpo, E. Xhina, I. Bilo (December 2014). Integrated One-Stop-Shop model for local government. 1st International Conference "Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology" (RTA-CSIT), Tirana, Albania
 • O, Kromiçi, E. Xhina (December 2014). An Information System Model for the Collection of Public Budget Institutions Revenues.1st International Conference "Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology" (RTA-CSIT), Tirana, Albania
 • Dh. Terpo, E. Xhina (June 2014). Automation of e-Government Processes through Windows Workflow Foundation, a Use Case Study for Construction Permit Urban Service Process in Municipalities. International Conference Proceedings, ISTI, Tirana, Albania
 • E. Xhina, Dh. Terpo (May 2014). Building workflow diagrams with svg, html5, css3 and javascript publication description. ICRAE Conference- Paper Proceedings, ISSN: 2308-0825
 • E. Xhina, Dh. Terpo (2014). Developing Process Automation Software for e-Government processes. ICRAE Conference- Paper Proceedings, ISSN: 2308-0825, Desio, Milan, Italy

Fushat e interesit:

 • E-government, e-commerce, e-health, e-learning, including service modeling, semantics-ontologies, service discovery, service orchestration, workflow modeling, business processes automation
 • Teknologjitë GIS dhe integrimi i tyre ne WEB

Projekte:

 • I-learn (February 2014- February 2015)
 • Integrated On Stop Shop Model for Local Government in Albania (January 2015 – June 2015)
 • Social Services @ Local Government (June 2016 - October 2016)
 • Database System for Children in Street conditions (September 2016 - December 2016)
 • Local Governance Program in Albania (LGPA) - USAID
 • Expansion of the Albanian Treasury System (SETS) Project- Austrian Development Agency
 • DLDP Program - Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)