Bachelor në Informatikë

Programi i studimit “Bachelor” në Informatikë ka si mision kryesor t`i përgatisë studentëtme njohuri bazë të informatikës dhe disiplinave mbështetëse të saj. Në përfundim të këtij cikli studentët të jenë të aftë për të ndjekur studime më të thelluara në ciklet e ardhshme të studimit si dhe të punësohen  në pozicione të ndryshme teknike në  njësi prodhimi  dhe menaxhimi sistemesh informatike  në sektorin publik e privat.

Objektivat specifikë të programittë studimit përfshijnë:

 • Përgatitjen e studentëve në fushat bazë të informatikës teorike dhe të aplikuar duke siguruar progres të mëtejshëm në studimet e tyre.
 • Përgatitjen profesionale të studentëve në aplikimin e njohurive tëinformatikës në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisënë përshtatje të vazhdueshme me tregun e punës.
 • Aftësimin e studentëve për të analizuar dhe dizenjuar sisteme informatikenë funksion të fushave të ndryshme të shoqërisë
 • Studentët të fitojnë njohuri bazë dhe të thelluara për një klasë të gjerë të teknikave të zgjidhjes së problemave reale informatike
 • Studentët të fitojnë njohuritë bazë në shkencat kompjuterike rreth gjuhëve të programimit, sistemeve informatike, sistemeve të operimit, bazave të të dhënave etj.
 • Studentët të fitojnë aftësi për të punuar në një ambient multidisiplinar
 • Studentët të fitojnë aftësi për të komunikuar qartësisht me shkrim apo nëpërmjet prezantimeve  koncepte teknike.
 • Studentët që përfundojnë programet e studimit të jenë të aftë të analizojnë, projektojnë, implementojnë një zgjidhje softuerike e orientuar nga objektet për probleme reale.

 

Mundësitë e punësimit

   Studenti i diplomuar në këtë program studimi mund të punojë si specialist informatike:

 • Në administratën publike
 • Në kompani implementimi zgjidhjesh informatike
 • Në institucione bankare, telekomunikacioni, mjekësore
 • Në ndërmarrje të ndryshme ekonomike.
Planet Mësimore
Bachelor Informatike 2021 -2024.pdf 18.10.2021
Syllabus
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta