Master i Shkencave në "Teknologji Informacioni"

Planet Mësimore
Msc TIK 19-21.pdf 13.07.2021
Msc TIK 20-22.pdf 13.07.2021
Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta