Prof.Dr. Spiro Drushku

Prof.Dr. Spiro Drushku është diplomuar si kimist teknolog në FSHN në vitin 1987 dhe prej atij viti është punonjës i këtij Fakulteti, në Departamentin e Kimisë Industriale. Drejtues i grupit mësimor-shkencor të Teknologjisë Kimike që nga viti 2012 dhe ka patur pozicionin e Përgjegjësit të Departamentit të Kimisë Industriale për periudhën 2008-2916. Aktualisht është Dekan i FSHN. Gjithashtu, që nga viti 1992 angazhohet në mësimdhënie si personel akademik i ftuar nga Departamenti i Tekstilit dhe Modës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Universiteti Politeknik i Tiranës.
Është i profilizuar në fushën e Teknologjisë Kimike Organike, si lektor dhe hartues i programeve të kësaj lënde dhe drejtimeve mbështetës të saj, në të tre ciklet e studimeve. I kualifikuar në fushën e studimit dhe trajtimit të lëndëve të djegshme, të materialeve plastike dhe fibrave tekstile, drejtime në të cilat ka mundësuar udhëheqjen e shumë punime të diplomave, mikrotezave si dhe gjashtë Doktoraturave (katër në proces).
Si autor i parë dhe bashkautor është autor i 42 punime shkencore, të botuara në revista vendase dhe të huaja. Ka marrë pjesë, me referime ose postera, në 76 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, në disa prej të cilave ka qenë edhe pjesë e bordit shkencor të tyre.
Është autor dhe bashkëautor i dhjetë teksteve mësimore, që mbulojnë lëndë teorike bazë, praktika laboratorike dhe udhëzues ushtrimesh për studentë të Kimisë Industriale, Bioteknologjisë, Tekstilit dhe Modës. Gjithashtu, është autor i dy monografive ne fushën e studimit të materialeve plastike dhe riciklimit të tyre. Në rolin e koordinatorit ose anëtarit grupit shkencor ka kontribuar në realizimin me sukses të disa projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare.
 

Gradat dhe titujt akademikë

1987: Diplomuar si kimist industrial në FSHN, UT

1992: Merr graden “Kandidat i Shkencave”

1996: Merr graden “Doktor”

2002: Fituar titullin "Prof. As"

2012: Fituar titullin "Profesor

Lëndët:

 • Lëndët e djegshme dhe energjia, Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore, Viti III
 • Kimi Industriale 2, Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore, Viti III
 • Teknologji të pastra të lëndëve të djegshme, Master i Shkencave në Kimi Industriale e Mjedisore, Viti II
 • Bioenergjitika, Master i Shkencave në Bioteknologji Molekulare e Industriale, Viti II
 • Teknologji të pastra të lëndëve të djegshme, Master Profesional Bioteknologji Mjedisore, Viti I
 • Biomasa dhe Bioenergjia, Master Profesional Bioteknologji Mjedisore, Viti I

Tekste mësimore

 • A.Malja, S.Drushku. Ushtrime ne Teknologjinë Kimike Organike, INF-BOTUES”, 2001. Tekst kryesor për lenden “Teknologji Kimike Organike” ne degën Kimi Industriale.
 • E. Shehu, S.Drushku. Ushtrime dhe Pune Laboratorike ne Teknologjinë Kimike. Tekst për lenden “Teknologji Kimike”, për Fakultetin Ekonomik,dega Plan, viti i I-re Miratuar për botim 1990.
 • S. Drushku, A.Malja. Teknologjia kimike e ngjyrimit të materialeve tekstile. ISBN 99927-0-341-5. SHBLU 2005, 300 f
 • S. Drushku. Kimia industriale 2. ISBN 978-99927-648-0-0. Klean 2007. 220 f.
 • S.Drushku, G.Guxho, M.Hylli. Kimia e fibrave tekstile. ISBN 978-99943-49-46-3. Alpin 2008. 237 f.
 • S.Drushku, G.Guxho, M.Hylli. Kimia e fibrave tekstile (ribotim). ISBN 978-99927-0-515-5. SHBLU 2009. 260 f.
 • A.Malja, S. Drushku, I, Beqiraj. Praktika laboratorike në teknologjinë kimike organike, ISBN 978-9928-186-70-6. Onufri 2015, 286 faqe
 • S. Drushku, Lëndët e djegshme dhe energjia, ISBN 978-9928-186-64-5. Onufri 2015, 180 faqe
 • S. Drushku, E. Lico, Materialet plastike. ISBN 978-9928-433-91-7. Onufri 2016, 196 faqe.

Monografi 

 • S. Drushku, E .Mara, I.Malollari. (2008). Përdorimi i materialeve plastike dhe mundësi për riciklimin e tyre. ISBN 978-99956-663-9-2. ShB “Perlat Voshtina’, Tiranë, 130 f
 • I. Malollari, S.Drushku, E.Shehu. (2008). Ndarja dhe riciklimi i mbetjeve plastike. ISBN 978-99956-663-8-5. ShB “Perlat Voshtina’. Tiranë, 178 f

Artikuj shkencorë:

 • T.Kotobelli, N.Jana, S.Drushku, S.Lolja. (1998). Vlerësim i mundësisë për biometanizim te disa mbetjeve te industrisë agroushqimore. Buletini i Shkencave Bujqësore. Vol 4, f. 106-112.
 • A.Malja, S.Drushku, I.Beqiri, V.Karandrea. (2001). Kontrolli i cilësisë se karburanteve ne Shqipëri lidhur me problemet mjedisore. Buletin Shkencor i Universitetit te Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Nr.53(4), f.41-46.
 • S.Drushku, A.Malja. (2001). Përdorimi i qymyreve dhe torfave si material jonokembyes. Buletin Shkencor i Universitetit te Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Nr.53(4), f.35-41.
 • A.Malja, S.Drushku, M.Bakalli. (2001). Environmental damages of the north touristic zones caused by sulphur content disposal of the Albanian copper industry. Journal of Environmental Protection and Ecology. Special Issue. f.369 – 373.
 • A.Malja, S.Drushku. (2002). Karakteristikat e disa lendeve te para fosile dhe mundësitë e përdorimit alternativ te tyre. Buletin Shkencor i Universitetit te Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Nr 52. f 29-34.
 • A.Malja. S.Drushku. (2002). Experimental data on the extraction of organic material from bituminous sands of SELENICA (ALBANIA). Juornal of Environmental Protection and Ecology 3. Nr. 1, f. 85-87.
 • S.Drushku, A.Malja. (2002). Sulphonation and oxidation of some Albanian coals for increasing the ion-exchange capacity. Juornal of Environmental Protection and Ecology 3. Nr. 1, f. 175-179.
 • A.Malja. S.Drushku. (2002).Monitoring of the fuel quality in Albania concering the environmental problemes. Journal of Environmental Protection and Ecology 3, vol 4. f 918-922.
 • E.Shehu, A, Malja, S. Drushku. (2003). Potential sourses of the atmosphere pollution from sulphur dioxide in Albania and its limitation. Juornal of Environmental Protection and Ecology 4. Nr. 1, f. 1-7
 • S.Drushku, A.Malja. (2003). Physico-chemical estimation of lubricant oils traded in Albania. Juornal of Environmental Protection and Ecology 4. Nr. 3, f. 6751-681
 • S.Drushku, A. Mucaj, A.Malja, I.Beqiri. (2004). Ndotja ne zonat e nxjerrjes dhe përpunimit te naftës dhe reduktimi i impaktit ne mjedis. Buletin Shkencor i Universitetit te Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Nr 54. f 56-67.
 • N.Jana, S.Drushku. Sh.Caja. (2004). Veçori te zhvillimit aktual te industrisë se përpunimit te lëkurëve dhe sugjerime për një zhvillim te qëndrueshëm te saj. Buletini i Shkencave Bujqësore. Vol 3. f 114-112.
 • A.Mucaj, S.Drushku. (2006). Mundësia e përmirësimeve teknologjike në KPTHN Ballsh për uljen e nivelit të ndotjes së mjedisit. Buletini Matematika dhe Shkencat e Natyrës. Vol 2, f 138-149
 • I.Beqiraj. S.Drushku. (2007). Monitorimi i karburantit diesel të prodhuar dhe tregtuar në vendin tonë. Buletin Shkencor i Universitetit te Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. Nr 57. f 84-93.
 • B.Seiti, A.Malja, S. Drushku. (2007). Gjendja dhe alternativa për riaftësimin e zonave të ndotura nga ujërat e përpunimit të naftës në Shqipëri. Universiteti “Ismail Qemali” Buletini Shkencor, f 151-162.
 • I.Beqiraj, S.Drushku, A.Malja, H.Manaj. (2009) Kontrolli i cilësisë së lëndëve të djegshme të lëngëta (solar&mazut) që tregtohen në vendin tone. Buletini i Shkencave Natyrore, Nr 8, f 173-187.
 • B.Seiti, D.Topi, A.Lame, S.Drushku. (2009). Ndikimi në mjedis i industrisë së rafinimit të naftës në Shqipëri: Mundësi për përmirësim. Buletini i Shkencave Natyrore, Nr 8, f 162-173.
 • B.Seiti, D.Topi, A.Lame, S.Drushku. (2009). Risk assessment and pollution impact of hydrocarbon industry on hydrological system of area between Fieri and Ballshi. Albanian Journal of Natural and Technical Sciences. Published by Academy of sciences of Albania, ISBN 2074-0867, Nr 2, p 43-53.
 • H.Manaj, A.Malja, I.Malollari, I.Beqiraj, S.Drushku. (2010). Burimet kryesore të impaktit mjedisor në KPTHN Ballsh. Buletini i Shkencave Natyrore, Nr 9, f 211-219.
 • S.Drushku, I.Beqiraj, A.Malja, H.Manaj. (2010). Monitorimi i cilësisë së gazit të lëngshëm që tregtohet në vendin tone. Buletini i Shkencave Natyrore, Nr 9, f 188-196.
 • I.Beqiraj, S.Drushku, B.Seiti, D.Topi, A.Mucaj. (2010). Environmental problems in Albanian fields of production and processing of the petroleum. Natura Montenegrina, Journal for science and popular science, ISSN 1451-5776, N0 9, p. 673- 685.
 • E. Mulla, S.Drushku, I.Beqiraj. (2010). Sulfur content in diesel traded in Albania in 2004-2010 and the impact on the air concentrations of SO2. Natura Montenegrina, Journal for science and popular science, ISSN 1451-5776, N0 9, p. 687-695.
 • E.Mulla, S.Drushku. (2011). Evaluation of the Impact of Gasoline Quality in Urban Air Pollution in Albania. Journal of Environmental Protection and Ecology. Book 1, vol 12, p 157-167
 • S.Drushku, I.Beqiraj, A.Malja. (2012). Monitoring of diesel fuel produced and sold in Albania. Journal of Environmental Protection and Ecology. Nr 4, vol 13, p 2347-2354
 • E.Liço, V.Rapa, S.Drushku, E.Chatzitheodoridis, (2011). Morphological and chemical study of recycled plastic materials by using scanning electron microscopy and energy dispersive analysis. Zastita Materijala.. Vol IV.
 • A.Asllani, S.Drushku. (2011). Vlerësimi i cilësisë së mazutit që tregtohet në republikën e Kosovës. KERKIME. Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës, Nr 19, f 115-127.
 • e.Liço, S.Drushku, E.Leka. (2011). Studimi i strukturës të polimerëve me metodat e spektroskopisë të vibrimit. Buletini i Shkencave Natyrore, Nr 11
 • E.Liço, S.Drushku. (2011). Përcaktimi i aditivëve në materialet e ricikluara të polietilenit me anë të difraksionit me rreze X. Buletini i Shkencave Natyrore, Nr 12
 • M.Hylli, S.Drushku, G.Guxho. (2012). Determination of some chemical and physic-mechanical indicators of Albanian Leather. Zastita Materijala, 53 broj 2, 102-108. (UDC: 615.1.017.4/.6 (497.5)
 • I.Beqiraj, S.Drushku, I.Malollari, D.Topi, B.Seiti. (2012). Inveronmental impact due to hydrocarbon market activity in Albania during the period 200-2010. Journal of Environmental Protection and Ecology. Book 2, vol 13, p 451-451
 • A.Asllani, N.Daci, S.Drushku. (2013). Vlerësimi i kualitetit të benzinave në Republikën e Kosovës në lidhje me performancën e tyre motorike dhe mjedisore. Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës, KERKIME, Nr 20, f 53-70.
 • E.Lico, S.Drushku. (2013). Studimi i ndryshimeve të vetive fiziko-mekanike të materialeve plastike gjatë procesit të riciklimit. Buletini i Shkencave të Natyrës. Nr 15, f.269-277
 • A.Asllani, N.Daci, S.Drushku. (2013). Evaluation of quality of gasolines in the republic of Kosovo related to their motor and environmental performance. Journal International Environmental Application Science. Vol 8, p 244-250.
 • A.Asllani, S.Drushku. (2014). Diesel Fuel Which is Traded in the Republic of Kosovo and its Performanceon Vehicles. Journal International Environmental Application Science.. Vol 9.
 • V.Teneqja, S.Drushku. (2015). Activation of Kosovo bentonite with sulphuric acid for recycling of used motor oil. Journal International Environmental Application Science. Vol 10(4), p 408-413
 • F.Hajrizi, S.Rashani, S.Drushku, R.Veseli, Sh.Kaqkini-Hajirizi, S.Hajrizi. (2015). Phosphorus Reduction from Urban Wastewater Treatment Plant with Tricklin Filters, Journal of Environmental Science and Engineering B 4 p. 354-358 DOI: 10.17265/2332-8215/2015.003
 • F.Hajrizi, Sh.Rashani, S.Drushku, R.Veseli, S.Hajrizi. (2015). Reduktimi i COD me sistemmin e trajtimit biofilmik të ujërave të ndotura urbane, International Scienific Journal, Micro Macro & Mezzo Geo Information, December, ISSN 1857-9000 (printed version), EISSN 1857-9019 (electronic version), UDC: 528:004. p 178-185
 • F.Hajrizi, Sh.Rashani, S.Drushku, R.Veseli, Sh.Kaqkini-Hajirizi, S.Hajrizi. (2015). Primary Factor affecting the Rate of Nitrification during Treatment of Wastewater in Skenderaj, Journal of Earth Sciences 1 1-7, ISSN 2372-5176, Betty Jones & Sisters Publishing. p 1-7
 • S.Vishkulli, M.Hylli. I.Kazani. S.Drushku. (2016). Studimi i qëndrueshmërisë së ngjyrës në fibrat e pambukut të ngjyrosura me tretësirë shafrani. Buletini i Shkencave të Natyrës. Botimi nr. 22, faqe 106-113
 • A.Buci, H.Manaj, S.Drushku, D.Lazari, E.Çeliku. (2017). Qualitative, quantitative analysis of the commercial Laurus nobilis essential oil and its biological activities. Buletini i Shkencave te Natyres 24, p 182-189
 • A.Buci, E.Hodaj-Çeliku, H.Manaj, S.Abazi, S.Drushku, D.Lazari. (2018). Essential Oil Composition from Juniperus communis Originated from Albania. J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 13(1), p 15-19
 • A.Buci, E.Hodaj-Çeliku, H.Manaj, S.Abazi, S.Drushku, D.Lazari. (2018). Comparison of the chemical composition of essential oil and hydrolates from Satureja montana L. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Vol. 8 (2), p 329-334

Artikuj konference:

 • A.Malja, S.Drushku. (2002). Për një strategji te zbutjes se gjendjes energjetike ne Shqipëri duke zbatuar metoda bashkëkohore te përdorimit te lendeve djegëse fosile. Konference shkencore “Zhvillimi i qëndrueshëm tekniko-teknologjik dhe mjedisi”. Prishtine , Përmbledhje kumtesash, ISBN 9951-8514-0-1, f 173-177.
 • A.Malja, S.Drushku. (2002). Riaktivizimi i potencialit energjetik fosil ne Shqiperi duke zbatuar një skeme te plote dhe me cikël te mbyllur te përdorimit te tyre. Seminar ndërkombëtar “ Strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm: mundësitë në bashkëpunim shkencor, teknologjik e kulturor”, Book papers, f 191-198
 • S.Drushku. A.Mucaj, A.Malja, I.Beqiri. (2003). Evidentimi i ndotjes ne zonat e nxjerrjes e përpunimit te naftës dhe rrugët e reduktimit te impaktit ne mjedis. Konference ndërkombëtare “politikat e mjedisit, instrumentat dhe metodat”. Shkodër, Book of abstracs, f 92. Proceedings f 327-333.
 • N.Jana, S. Drushku, Sh. Caja. (2003). Studimi i alternativave dhe zgjedhja e alternatives me te përshtatshme për zhvillimin e qëndrueshëm te industrisë se përpunimit te lëkurëve ne Shqipëri. “Politikat e mjedisit:instrumentet dhe metodat”. Shkodër,. Books abstracs, f. 88. Proceedings, f 125-131.
 • A.Malja, S.Drushku, B.Seiti. (2003). Ndotja e atmosferës nga automjetet dhe rekomandime për minimizimin e saj. Politikat e mjedisit: instrumentet dhe metodat. Shkodër, Books abstracs, f. 64. Proceedings, f 283-287.
 • S.Drushku, G.Guxho, M.Hylli. (2008). Best available techniques for the textile industry. International Textile Technology Transfer Conference. Tirana, Proceeding books, ISBN 978-9951-466-61-5, p 116-125.
 • S.Drushku, M.Hylli. (2008). Prevention of the pollution in the environment of the textile industry. International Textile Technology Transfer Conference. Tirana, Proceeding books, ISBN 978-99956-12-27-4, p 39-41.
 • I.Beqiraj, S.Drushku. (2009). Mundësi teknologjike për përmirësimin e karburantit diesel të prodhuar në KPTHN, Ballsh. Konferenca ndërkombëtare Infrastruktura e Cilësisë, Tiranë, Përmbledhje punimesh, ISBN 978-99956-772-0-6, f 252-257.
 • S.Drushku, A.Malja, I.Beqiraj. (2009). Kontrolli i cilësisë së hidrokarbureve që tregtohen në vendin tone. Konferenca ndërkombëtare Infrastruktura e Cilësisë, Tiranë, Përmbledhje punimesh, ISBN 978-99956-772-0-6, f 199- 207.
 • M.Hylli, S.Drushku, G.Guxho. (2010). Determination of some chemical and physical-mechanical properties of Albanian leathers. 4th International Textile Conference, Tirana, Abstract book, p 41. Procceding book, ISBN 978-99956-94-46-3, f 71-79
 • S.Drushku, E.Dumishllari. (2010). Best alternatives to optimize and reduce the energy and water consumption in textile industry. 4th International Textile Conference, Tirana, Abstract book, p 47. Procceding book, Procceding book, ISBN 978-99956-94-46-3, f 98-107
 • S.Drushku, M.Hylli, E.Dumishllari. (2010). Technological alternatives of reducing environmental contamination level during the pretreatment process of the textile materials. 4th International Textile Conference, Tirana, Abstract book, p 53. Procceding book, Procceding book, ISBN 978-99956-94-46-3, f 127-136
 • S.Drushku, I.Beqiraj, E. Mulla. (2010). Alternatives of usage of the liquid petroleum gas in Albania. IV International Symposium of Ecologists of Republik of Montenegro, ISEM4, Budva. The book of abstracts and programme, ISBN- 978-86-908743-3-0, p. 113. Natura Montenegrina, Journal for science and popular science, ISSN 1451-5776, N0 9/2010, p. 663-671.
 • S.Drushku, I,Beqiraj, H.Manaj. (2010). The quality control of pressure gas market in the Albania. International conference on water and information system for decision support BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia. Abstrast Vol. II, ISBN- 978-608-4510-04-08, No 607, p 719. Procceding book, Balwois 2010, No 2010-607.
 • B.Seiti, D.Topi, S.Drushku, A.Lame, E.Andoni. (2010). The evaluation of environmental situation in the operating areas of the oil industry in Albania. International conference on water and information system for decision support BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia. Abstrast Vol. II, ISBN- 978-608-4510-04-08, No 434, p 469. Procceding book, Balwois 2010, No 2010- 434.
 • I.Beqiraj, S.Drushku, A.Malja, H.Manaj. (2010). The quality control of combustible fuels marked in Albania. International conference on water and information system for decision support BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia. Abstrast Vol. II, ISBN- 978-608-4510-04-08, No 608, p 720. Procceding book, Balwois 2010, No 2010-608.
 • S.Drushku, L.Hoxha, I.Beqiraj. (2010). Rehabilitimi i impiantit të trajtimit të ujërave industriale në KPTHN Ballsh. Takimi i peste ndërkombëtar i Institutit të Alb-shkencës. Tiranë. Përmbledhje e punimeve shkencore të takimit të pestë të Institutit ALB-SHKENCA, ISBN 978-9928-441-7-8, f. 235.
 • S.Drushku. (2011). Possibilities of technological improvement in deep oil processing plant (dopp), in Ballshi, in order to reduce contamination level of environment. 3d International scientific conference “Economic policy and EU integration”. Durrës, Albania,. Procceding boks 2. ISBN 978-9928-105-59-2, p 416-427
 • A.Asllani, S.Drushku, V.Teneqja, M.Idrizi. (2011). Evidentimi i procedurave dhe infrastruktura e kontrollit të hidrokarbureve në Kosovë. International Geo-Science Conference. GJEO-ALB f 110-115. Mitrovicë, Kosovë
 • E.Liço, S.Vito, S.Drushku. (2011). Mineralogical and chemical study of bauxite samples from Dajti mountain with X-ray methods, International Geo-Science Conference ‘GeoAlb-2011’, Mitrovicë
 • S.Drushku, E.Liço. (2011). Studimi i strukturës të materialeve plastike të ricikluar me anë të spektroskopisë infra të kuqe, Konferenca Ndërkombëtare e Agrikulturës, Ushqimit dhe Mjedisit, Korcë, Proceeng book, Vol 1, nr 2, f 199-204
 • I.Malollari, L.Xhagolli, A.Bacu, A.Dhroso, H.Manaj, S.Drushku, E.Shehu, E.Liço, (2011). Sustainable management of bio-resources in Albania and perspective in biotechnology development for energy efficiency and CO2 reduction, International Conference of Biotechnological Developments, Tiranë
 • E.Liço, S.Drushku. (2012). Study of mechanical properties changes in polymeric fibers during recycling process. 5th International Conference on Textile, Tirana, Albania.
 • A.Asllani, S.Drushku. (2013). Karburanti diesel që tregtohet në Republikën e Kosovës dhe performanca e tij në automjete. Konferencë shkencore ENERGJETIKA DHE MJEDISI PER ZHVILLIM TE QENDRUESHEM. Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës. Libri i abstrakteve, f 19. Prishtinë, Kosovë.
 • E.Liço, S.Drushku. (2013). E.Chatzitheodhoridis. Study of degradation of polyethylene during recycling process by using FT-IR and Raman spectroscopy. 3rd International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, Proceedings Book ISBN: 978-9928-4068-7
 • E.Liço, S.Drushku, O.Cimbidhi, J.Marku. (2013). Plastic waste management in Albania and its European perspective. 5th International Symposium of Ecologists of Montenegro, Tivat, Montenegro, Abstract Book
 • E.Liço, S.Drushku. (2013). Estimation of plastic recycling materials by the use of vibration spectroscopyc method.’ 1st International Conference on Research and Education-Challenges Toëards the Future, ICRAE 2013, Shkodër, Albania, Book of Proceedings ISSN: 2308-0825
 • E.Liço, I.Boci, S.Drushku. (2014). Study of degradation of polystyrene during mechanical recycling process by using vibration spectroscopy methods. 4th International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania Proceedings Book ISBN: 978-9928-4248-1-5
 • E.Liço, I.Boci, S.Vito, J.Marku, S.Drushku. (2014). Morphology and mechanical properties of wood-polypropylene fibers. 2nd International Conference on Applied Biotechnology ICAB, Tirana, Albania, Book of Proceedings ISBN: 978-9928-171-14-6
 • M.Hylli, G.Guxho S.Drushku. (2014). The Influence of environmental conditions on the mechanical properties in finished leather. 6th International Textile Conference, Proceedings book 60-69.
 • E.Liço, I.Boci, S.Drushku. (2014). Effect of inorganic additives in polymeric fiber properties. 6th International Conference on Textile, Tirana, Albania, Book of Proceedings ISBN: 978-99943-0-367-0
 • V.Teneqja, S.Drushku. (2015). Evaluation of physical and chemical characteristics of lubricating oils used after their recycling process. Second international conference of agriculture food and environment. Korca, Book of abstracts, p 101.
 • V.Teneqja, S.Drushku. (2015). Use of Kosovo bentonite for recycling waste motor oils. 5th International Conference of Ecosystems (ICE2015), Proceeding books, Nr 166
 • L.Hoxha, S.Drushku, I.Beqiraj. (2015). The change of chemical-physical parameters of gjanica river, under the influence of heavy industry . 5th International Conference of Ecosystems (ICE2015), Proceeding books, Nr 165
 • F.Hajrizi, Sh.Rashani, S.Drushku, R.Veseli, Sh.Kaqkini-Hajirizi, S.Hajrizi. (2015). Wastewater characteristics before and after the treatment process of wastewater plant in Skenderaj, 5th intrrnational Conferrence of Ecosystems, Tirana – Albania, ISBN: 978-9928-4248-4-6 . p. 713-716
 • F.Hajrizi, Sh.Rashani, S.Drushku. (2015). Removal of nitrogen in urban wastewater treatment plant in skenderaj–optimization of the process. Scientific Resarch of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series B. Natural Sciences and Humanities, Plovdiv, Vol. XVII, ISSN 1311-9192, International Conferenc of Young Scientists, 11 – 13 June 2015, Plovdiv. p 45-49.
 • S.Vishkulli, M.Hylli, I.Kazani, S.Drushku. (2016). Cotton dyeing with natural dye extracted from Crocus sativus (Saffron). 7th International Textile Conference. Tirana, Albania 10-11 November. Proceedings, ISBN: 978-9928-171-54-2, faqe 196-203.
 • M.Hylli, I.Kazani, S.Vishkulli, E.Liço, S.Drushku. (2016). Saffron flowers as a natural dye for cellulosic and protein yarns. 7th International Textile Conference. Tirana, Albania 10-11 November. Proceedings, ISBN: 978-9928-171-54-2, faqe 387-394.
 • S.Vito, S.Vishkulli, S.Drushku. (2016). Effect of organic additives in polymeric fiber properties. 7th International Textile Conference. Tirana, Albania 10-11 November. Proceedings, ISBN: 978-9928-171-54-2, faqe 372-379.
 • M.Hylli, I.Kazani, S.Vishkulli, E.Liço, S.Drushku. (2016). Eco-friendly natural dyes and their application on cellulosic fabric . 24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia with international participation
 • M.Hylli, I.Kazani, S.Vishkulli, E. Lico S.Drushku. (2016). Saffron flowers as a natyral dye for cellulosic and protein yarns. 7th International Textile Conference, Proceedings book 387-394
 • M.Hylli, I.Kazani, A.Shabani, D.Komici,G.Guxho S.Drushku. (2017). Transforming leather properties from nonconductive to conductive. 1st International Conference “Engineering and Entrepreneurship. Proceedings book 214-219
 • A.Buci, E.Hodaj-Çeliku, E.Mamoçi, S.Drushku, D.Lazari. (2018). Qualitative and quantitative analysis of the Albanian commercial Satureja montana essential oil. 2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences (ICOALS), Tirana, Albania
 • A.Buci, E.Hodaj-Çeliku, H.Manaj, S.Abazi, S.Drushku, D.Lazari. (2018). Essential oil composition from Juniperus communis originated from Albania. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants. Antalya, Turkey
 • A.Buci, E.Hodaj-Çeliku, E.Mamoçi, S.Drushku, D.Lazari. (2018). Qualitative and quantitative analysis of the Albanian commercial Satureja montana essential oil. 2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences (ICOALS),. Tirana, Albania

Raporte Teknike:

 • H.Haxhi, A.Malja, S.Drushku. Studim eksperimental-matematik i ndezjes se qymyreve te vendit ne varesi te përbërjes granulometrike. FSHN 1989.
 • H.Haxhi, S.Drushku. Studim i blueshmerise se qymyrit te Valiasit dhe zhavorrit bituminoz te Selenicës si dhe studimi i temperaturës se ndezjes se qymyrit te Valiasit. FSHN 1989.

Fushat e interesit:

 • Vlerësimi dhe përpunimi termo-kimik i lendëve të djegshme fosile
 • Studimi i strukturës së materialeve plastike dhe ndryshimit të saj gjatë procesit të riciklimit
 • Vlerësimi i cilësisë së karburanteve, lidhur me performancën motorike e mjedisore
 • Vlerësimin e ndotjes në zona të nzjerrjes dhe përpunimit të naftës
 • Përdorimi i ngjyruesve natyrorë për ngjyrimin e materialeve tekstile celulozikë e proteinikë

Projekte:

 • H.Haxhi, A.Malja, S.Drushku. Studim eksperimental-matematik i ndezjes se qymyreve te vendit ne varesi te përbërjes granulometrike. FSHN 1989.
 • H.Haxhi, S.Drushku. Studim i blueshmerise se qymyrit te Valiasit dhe zhavorrit bituminoz te Selenicës si dhe studimi i temperaturës se ndezjes se qymyrit te Valiasit. FSHN 1989
 • Drejtues i projektit: “Ndergjegjesimi i shoqerise civile te qytetit te Tiranes dhe Elbasanit mbi ndikimn e ndotjeve te ajrit me NOx, SO2, CO, H2S, hidrokarbure e pluhura, ne shendetin e kesaj shoqerie”, financuar nga “FONDACIONI I SHOQERISE CIVILE”, Nentor 1995- Prill 1996.
 • Anëtar i grupit te punës te projektit: “Prodhimi i biogazit nga mbetjet organike”, ne kuadrin e programit kombëtar për kërkim dhe zhvillim “BIOTEKNOLOGJITE”, financuar nga Ministria e Arsimit dhe ShkencEs, Qershor 1997-Dhjetor 1999
 • Anëtar i grupit te punës te projektit : “Përcaktimi i zonave rajonale për ngritjen e industrisë së përpunimit të lëkurëve”, financuar nga Ministria e Mjedisit, Korrik 2001-Korrik 2002.
 • Anëtar i grupit te punës te projektit: “Konceptime të reja mbi përmirësimin e infrastrukturës së kërkimit dhe informimit shkencor në Departamentin e Kimisë Industriale”, financuar nga Universiteti i Tiranës, Qershor 2005.
 • Anëtar i grupit te punës te projektit :Integrated solid waste management in Albania and Bosnia-Herzegovina. Contract no: INCO-CT-2004-510653. Financuar nga BE, 2005-2006.
 • Drejtues i projektit: Monitorimi i mjedisit ne KPTHN, Ballsh. Financuar nga “ARMO” sh.a, 2005.
 • Drejtues i projektit: “Menaxhimi i riciklimit të materialeve plastike: zgjedhja e modelit më të përshtatshëm për vendet e Ballkanit Perëndimor”. Financuar nga MASH në kuadrin e projekteve bilaterale. Tetor 2006. Projekt 3 vjecar,
 • Anëtar i grupit te punës te projektit: “Hartimi dhe aplikimi për materiale të reja inteligjente të bazuara në njohuritë moderne, Kurse trajnimi dhe specializimi”, financuar nga Ministria e Arsimit dhe ShkencEs, Tirane , 2007
 • Drejtues i projektit: “Konferenca Kombëtare të Shkencave të Aplikuara”, FSHN, Nëntor 2015
 • Anëtar i grupit te punës të projektit: “Konferenca e shkencave të natyrës dhe teknologjisë”, FSHN, Nëntor 2017

 • Kryetar i këshillit botues të Buletinit Shkencor të FSHN, 2016-tani
 • Anëtar i Këshillit të Profesorëve që nga viti 2012
 • Anëtar i Senatit Akademik të Uiversitetit të Tiranës 2012-tani
 • Anëtar i Komitetit Teknik të Drejtorisë së Akreditimit 2014-tani
 • Anëtar i Bordit Drejtues të Drejtorisë së Akreditimit, 2017
 • Kryevlerësues pranë Drejtorisë së Akreditimit për akreditimin e laboratorë sipas standardit S SH EN ISO/IEC 17025: 2005, 2014 -tani
 • Vlerësues teknik pranë Drejtorisë së Akreditimit për akreditimin e laboratorë sipas standardit S SH EN ISO/IEC 17025: 2005, 2010 -tani
 • Anëtar i bordit shkencor të Konferencës Ndërkombëtare “Infrastruktura e Cilësisë”. Tiranë, Korrik 2009
 • Anëtar i Grupit Organizator të Konferencës Ndërkombëtare “Pollution Management and Environmental Protection”. Tirana, September 2009.
 • Anëtar i Bordit shkencor të Konferencave IV Ndërkombëtare të Tekstilit. 2010-2017
 • Anëtar i grupit Ndërinstuticional të Punës , për zbatimin e Urdhrit të Kryeministrit, nr 23, dt.27,02,2008 “Për ngritjen e grupit ndërinstuticional të punës për trajtimin e kimikateve të rrezikshme, gjendjet në ndërrmarjet dhe shoqëritë, në varësi të METE”, Tiranë 04.06.2008
 • Anëtar i Këshillit të Metrologjisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë dhe Kalibrimit, 2007-2010
 • Kurs specializimi në Sloveni (Maribor). Trainmic – Metrologjia në Kimi. 2007.
 • Bashkëpunëtor dhe konsulent shkencor me ISHNG, Tirane (1999-2002)
 • Riqarkullimi i sterileve te qymyreve te Tiranes, rruge te zbutjes te impaktit mjedisor. Referim ne kuadrin e Projektit mjedisor 20503, financuar nga REC Budapest, Tirane Maj 1997.
 • Drejtues i dy Work-Shop-eve me nxenesit e Shkolles se Mesme “Harry Fultz” dhe studentet e Universitetit “Aleksander Xhuvani”, Elbasan ne kuadrin e Projektit me teme:” Ndergjegjesimi i shoqerise civile te qytetit te Tiranes dhe Elbasanit mbi ndikimn e ndotjeve te ajrit me NOx, SO2, CO, H2S, hidrokarbure e pluhura, ne shendetin e kesaj shoqerie”, financuar nga “FONDACIONI I SHOQERISE CIVILE”, janar-prill 1997.
 • Specializim ne fushën e Difraktometrise me Rreze X ,ne ING ,Fier, 1990
 • Pjesëmarrje ne tema te Nomenklaturës se Këshillit te Ministrave (1986-1990) për studimin kompleks te qymyreve