Bachelor në Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Në përfundim të programit studentët do të kenë plotësuar profilin kulturor:

  • me një kulture te përgjithëshme dhe profesionale në fushën e Kimisë së Ushqimeve, ku shkencat fondamentale të vitit të parë dhe të dytë të pervehtesuara prej tyre do te jene ne sherbim te kesaj disipline;
  • me nje kulture te pergjitheshme dhe profesionale ne fushen e Teknologjive Ushqimore, ku jane perfshire teknologji te prodhimit te produkteve baze te konsumit te perditshem, te quajtura “ komoditete” dhe disa teknologji specifike te atyre produkteve qe ne kushtet e nje ekonomie tregu ushqimore konsiderohen te avantazhuara per konsum si persa i perket menyres se prodhimit ashtu edhe mundesise per tu konsumuar nga nivele mesatare te popullsise;
  • me nje kulture te pergjitheshme dhe profesionale ne fushen e Mikrobiologjise Ushqimore, ku aspekti i pergjithshem konsiston ne studimet taksonomike te mikroorganizmave industriale dhe me pas ne njohurite e thelluara te mikroorganizmave qe marrin pjese ne proceset enzimatike te industrive baze ushqimore dhe atyre te karakterit ndotes.

 

Njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin

Profili karakterizohet nga njohuri te pergjithshme në Matematikë, Informatike dhe Shkencat e Natyrës. Tek keto te fundit përfshihen njohuri te pergjithshme ne Fizike dhe disiplinat baze te shkences se Kimisë-Kimia Inorganike, Kimia Organike, Kimia Fizike dhe Koloidale, Kimia Analitike, etj. Njohurite e marra gjate ketij programi shkollimi se bashku me lendet e profilit Kimia dhe Teknologjia e Ushqimeve, lendet e karakterit inxhinjerik te proceseve kimike si dhe lendet profesionale me zgjedhje do te jene nje baze e rendesishme qe studenti pas mbarimit te ketij programi te karakteriziohet i përgatitur dhe kompetent si Kimist dhe Teknolog Ushqimor, i specializuar ne drejtimet themelore te disiplinave ne fjale dhe i aftë per te vene ne praktike si njohurite teorike te perftuara me pervehtesimin e programit ashtu edhe ato qe lidhen me programet e vecanta te praktikave laboratorike, te analitikes ushqimore dhe analizave te karakterit mikrobiologjik.

 

Infrastruktura në dispozicion të programit
Informacion lidhur me: auditorët, laboratorët e duhur, bibliotekën, mjetet kompjuterike etj.

Grupet mësimore-shkencore të teknologjisë kimike ushqimore dhe mikrobilogjisë , të inxhinierisë se preceseve kimike me staf mjaft te konsoliduar do të mbështesin programin në zhvillimin e lëndëve të formimit profesional

Grupi mësimor-shkencor i inxhinierisë së proceseve kimike do të mbështesë programin me laboratorin e proçeseve unitare dhe me kabinetin kompjuterik të simulimit të proçeseve
Pedagogë me pervojë nga stafi akademik i departamenteve të Matematikës, Fizikës e Kimisë, të angazhuar në mësimdheni pranë këtij drejtimi studimi, krijojnë premisa pozitive për përvetësimin e njohurive në shkenca fobndamentale dhe të integruara
Në dispozicion të studentëve do të jetë laboratori i Teknologjisë Kimike Ushqimore, në të cilin fitohen shprehi mjaft të mira dhe të plota në fushën e analizës teknike të produkteve ushqimore dhe vlerësimit të cilësisë së tyre, bashkeshoshëruar edhe me koncepe të sigurisë ushqimore
Për studentët e viti të fundit departamenti ka të pajisur dhe në funksion të plotë Laboratorin e Mikrobiologjisë Ushqimore, ku lënda , praktkat laboratorike, interpretimi i rezultateve behet edhe nga specialiste të afirmuar me profilin Biolog.
Në drejtim të mësimdhënies stafi u ofron studentëve teknika bashkekohore të mësimit duke shfrytëzuar pajisjet audiovizive që departamenti ka në dispozicion, si fotokopje, projektorë, kompjutera, etj

 

Mundësitë për punësim
Programi iu krijon mundesi studenteve qe te aftesohen per t’u perballur me tregun aktual te punes ne vend, si te punesuar te linjave prodhuese te produkteve me origjine bimore dhe shtazore, prane laboratoreve te Kompanive te Industrive Ushqimore, apo nese eshte e mundur edhe specialiste kontrolli te sigurise dhe cilesise se produkteve.

Per faktin qe programi eshte konceptuar i zgjeruar edhe ne kulturen e e pergjitheshme edhe ne ate profesionale, pas mbarimit te tij studentet kane fituar njohuri te zgjeruara per te aplikuar me pas per nivelin Master po ne FSHN ose ne programe Master te ngjashme brenda dhe jashte vendit. Duke qene se programi eshte dizenjuar bazuar ne programe te ngjashme analoge te Universiteteve te vendeve fqinje dhe me tej, studentet do te kene mundesine te shfrytezojne njohurite e fituara edhe per te konkuruar ne vende pune te te njejtit profil jashte vendit, duke u mjaftuar sipas rastit me kulturen profesionale te fituar ose duke gjetur forma trajnimi ne drejtime te vecanta aplikative te Shkencave te Ushqimit.

Syllabus