Master i Shkencave në Mësuesi në Kimi për arsimin e mesëm të lartë

Programi “Master i Shkencave” në Kimi për mësues kimie në arsimin e mesëm dhe të lartë (AML), ka si mision përgatitjen e studentëve me njohuritë dhe kompetencat që karakterizojnë profilin, njohuri të thelluara në pjesët e kimisë që shfaqen në kurrikulën e kimisë në AML veçanërisht në Kimi të Përgjithshme, Kimi Inorganike dhe Kimi Organike. Njohuri të mira në psiko-pedagogji dhe në shfrytëzimin e literaturës së huaj.

 

Objektivat specifikë të programit të studimit janë:

  • Përgatitja e studentëve në aspektin teorik profesional dhe praktik dhe aftësimi i i tyre në metodat e mësimdhënies në Kimi.
  • Njohja e koncepteve bazë të kurrikulës së kimisë në AML.
  • Aftësimi i studentëve për përvetësimin e koncepteve psikologjike për tu përshtatur me kërkesat e kohës në mësimdhënje dhe në mardhënjet mësues-nxënës.
  • Njohuri në edukim mjedisor, si domosdoshmëri e kohës për edukimin e nxënësve me dashurinë për natyrën dhe mbrojtjen e mjedisit.
  • Aftësimi i studentëve në shfrytëzimin e literaturës së huaj bashkëkohore.
  • Aftësimin për të informuar me shkrim në mënyrë të përsosur.

 

Mundësitë për punësim

Mësues i Kimisë për arsimin e mesëm të lartë.

Syllabus