Bachelor në Kimi

Programi Bachelor ka mision të përgatisë studentët me njohuri të përgjithshme dhe specifike në disiplinat kimike bazë si Kimia e Përgjithshme e Inorganike, Kimia Organike, Kimia Fizike dhe Koloidale, Kimia Analitike të cilat do të shërbejnë për të formuar një kulturë të përgjithshme dhe profesionale në drejtim të laboratorit të analizës kimike organike e inorganike. Ky program krijon një bazë të mirë për formimin e studentëve si kimistë si dhe për studime më të thelluara në ciklet pasardhëse të studimit.

Në përfundim të studimeve:

  1. studentët do të kenë plotësuar profilin kulturor me njohuri të përgjithshme në fushën e kimisë inorganike, analitike, organike, kimisë fizike dhe kimisë koloidale
  2. studentët fitojnë një sërë njohurish praktike nëpërmjet seancave laboratorike
  3. përfitojnë njohuri mbi përpunimin e informacionit, shkrimin akademik si dhe aftësi të prezantimit të dijeve të tyre në publik
  4. studentët janë të aftë të përzgjedhin, përpunojnë dhe analizojnë mostra të ndryshme dhe komplekse me origjinë organike dhe inorganike
  5. studentët janë të aftë të përdorin mjete dhe aparatura bazë të një laboratori kimik
Planet Mësimore
Bachelor Kimi, Viti Akademik 2021-2024.pdf 18.10.2021
Bachelor Kimi 20-23.pdf 13.07.2021
Bachelor Kimi 19-22.pdf 13.07.2021
Programi orientues për provimin e formimit
Programi i provimit te formimi 2020.docx 09.08.2021
Syllabuse
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Dhembi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta
Nr Lënda
1 Jezuina Koroveshi, Ana Koroveshi
2 Suela Maxhelaku, Alda Kika
3 Silvana Greca, Anxhela Kosta