Dr. Eva Noka
Përgjegjës i Departamentit

Historiku i Departamentit ë Matematikës së Aplikuar, FSHN

Deri në fund të vitit 2013, historiku I Departamentit tonë përputhet me atë të Departamentit të Matematikës, Fakulteti I Shkencave të Natyrës, prej të cilit doli pjesa kryesore e Departamentit të Matematikës së Aplikuar, si dhe me atë të Departamentit aktual “Statistikëdhe Informatikë e Zbatuar”, FE, UT.

Departamenti I Matematikës së Aplikuar u krijua, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, në Janar 2014. Fillimisht ai kishte në përbërjen e tij dy grupe mësimore-shkencore të shkëputura nga Departamenti i Matematikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës (Grupi Probabilitet e Statistikë dhe grupi Analizë Numerike dhe Optimizim) me 9 pedagogë si dhegrupi mësimor-kërkimor i Matematikës, prej 7 pedagogësh i shkëputur nga Departamenti i Matematikës, Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Stafi i këtij Departamenti duhej të mbulonte lëndët matematike në dy Fakultete, atë të Shkencave të Natyrës dhe në Fakultetin e ekonomisë

Në prill të vitit 2018, pedagogët e Departamentit tonë që ishin angazhuar në Fakultetin e Ekonomisë u kthyen në Departamentin e Statistikës dhe Informatikës së Aplikuar, në Fakultetin e Ekonomisë.

Aktualisht, Departamenti ynë ka 13 punonjës efektivë, 12 staf akademik (1 Profesor, 1 Prof.Asoc. 5 Doktorë Shkencash dhe 5 Asistentë Lektorë) dhe 1 staf ndihmës akademik dhe mbulon lëndët e drejtimeve të Matematikës së Aplikuar në Programet e IMI-t dhe në programet e tjera të Fakultetit të Shkencave të natyrës.

Përgjegjësit e Departamentit gjatë kësaj periudhe katër vjeçare: F.Hoxha (2014-2015), (2016- tani), Eglantina Kalluçi (2015-2016).

Struktura e Departamentit

Departamenti I Matematikës së Aplikuar përbëhet nga dy grupe mësimore-shkencore:

1.       Grupi i Analizës Numerike dhe Optimizimit

2.       Grupi i Probabilitetit dhe Statistikës.

Diplomat

  1. Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike (IMI) (180 kredite)
  2. Master i Shkencave në Inxhinieri Matematike dhe Informatike(IMI) (120 kredite)
  3. Master Profesional (60 kredite) në Inxhinierisë Matematike dhe Informatike (IMI)

 

Departamenti I Matematikës së Aplikuar mbulon Programet e Ciklit të tretë (Doktoratura) në dy shkolla Doktoratash:

  1. Metodat probabilitare, statistike dhe Metodat e analizës numerike.
  2. Kërkime Operacionale

 

Gjatë këtyre tre viteve të ekzistencës së tij, Departamenti I Matematikës së Aplikuar ka organizuar 3 Konferenca, 2 ndërkombëtare (SPNA2014 dhe SPNA2015) dhe një Kombëtare (AKMA2016) të mbështetura nga Projekte të Kërkimit Shkencor të financuara nga Fakulteti I Shkencave të Natyrës, Universiteti I Tiranës.

Programet Mësimore

Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike
Programi i studimit “Bachelor” në IMI ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri në fushën e matematikës së aplikuar, në shkencat kompjuterike dhe informatikë të nevojshme për studime më ... Vazhdo leximin...

Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Programi i studimit “Master Profesional” në IMI ka si mision kryesor.t`i përgatisë studentët me një kulturë bazë matematike të mjaftueshme në gruplëndët e statistikës dhe në gruplëndët e analizës nume... Vazhdo leximin...

Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike"
Programi i studimit “Master Shkencor” në IMI ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri të thelluara në fushën e matematikës së aplikuar edhe në shkencat kompjuterike dhe informatikë të a... Vazhdo leximin...