Prof.Asoc.Dr. Eglantina Kalluçi

Prof.Asoc. Eglantina Kalluçi (Xhaja) ka përfunduar studimet universitare në degën Matematikë-5vjeçare në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në vitin 2003. Në këtë vit ajo fillon punë pranë departamentit të Matematikës si asistent pedagoge. Ajo është pjesë e grupit mësimor-shkencor "Analizë Numerike dhe Optimizim" ku jep kontribut në mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Jep leksionet e disa lëndëve si Njehsim Paralel, Analizë Numerike matricore, Interpolim dhe përafrim, etj.
Fushat e saj të kërkimit shkencor përfshijnë: Studimin e metodave simultane per gjetjen e rrënjëve të një polinomi (të thjeshta dhe të shumëfishta),simulimin e proceseve dinamike në sistemet komplekse dhe simulimet Monte-Karlo, ekuacionet me diferenca, përdorimi i softeve Matlab, R, MPI, OpenMP, etj. Ajo është emëruar zv.Dekane për Ciklin e parë dhe të Dytë të studimeve , në Fakultetin e shkencave të Natyrës nga Qershori i vitit 2016.

Gradat dhe titujt akademikë

Matematikan, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (2003)

Nëntor 2006: Ndjek ShPU në drejtimin Analizë Numerike. Mbron Masterin me temë “Një përmirësim i metodës Durand-Kerner për përcaktimin e shumëfishitetit të rrënjëve të polinomeve”.

Prill 2013: Grada "Doktor i Shkencave ", në drejtimin Analizë Numerike dhe mbron disertacionin me temë “Zgjidhja numerike e ekuacioneve polinomiale edhe në rastin e rrënjëve të shumëfishta dhe implentimi në një rrjet procesorësh”. 

Dhjetor 2015 – Merr titullin Profesor i Asocuar, nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Lëndët:

 • Analizë Numerike
 • Programim në Matlab
 • Simulime Monte-Karlo

Tekste mësimore

 • E. Kalluçi-Xhaja, F.Hoxha, “Njehsime numerike në MATLAB”

Artikuj shkencorë:

 • Korrik 2009 Botim në Buletin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës me temë “Simulime numerike të proceseve dinamike në sistemet komplekse”, bashkëautor F.Hoxha.
 • Shtator 2011 Botim në buletinin AKTET, Vëll. IV, Nr. 3, 2011, ‘Accelerating simultaneous methods for the determination of polynomial multiple roots’, bashkëautor F. Hoxha
 • Korrik 2012, Botim me temë ‘A new root-finding method using the eigenvalue problem’ në buletinin IJSINT, Vol. 1, No. 4, 31-35, me bashkëautor F. Hoxha.
 • Janar 2013, Botim me temë ‘Zbatimi i metodave simultane në një rrjet procesorësh për gjetjen e rrënjëve të polinomeve’, në Buletinin e Shkencave të Natyrës, ISSN 2305-882X, Nr. 14, 36-42, me bashkëautor F. Hoxha.
 • P.Mullaj, E. Kalluci, F. Hoxha, “The numerical simulation of nonlinear cobweb model in MATLAB”, JNTS, Tirana 2014.
 • E. Kalluci, F. Hoxha, “Accelerated multipoint root finding iterative methods”, International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME) ISSN: 2319-6386, Volume-3 Issue-2, January 2015. (Impact factor 1.071).
 • B. Xhaja, E. Kalluci, L. Nikola, “Wavelet transform applied in ECG signal processing”, ESJ, Vol 11, NO 12, 2015. (Copernicus Impact factor 8.25).
 • E. Kalluci, E. Dhamo, “Difference equations and time series analysis in the approximation of index prices (for Albania)”, JMEST, Vol. 2, Issue 4 Prill 2015, Berlin.(Impact factor 1.27)
 • P. Mulla, E. Kalluci, E. Mulla, “The utilization of logistic model in determining the stability and predictability of agricultural product prices”,, American Journal of Economics, Finance and Management, USA
 • Kalluçi E. (2015) , “International Journal of Current Research and Review”, IJCRR Volume 1. NO. 1 – 16, Madrid, Spain, "The Parallel Implementation of the Eigenvalue Problem", Impact Factor [2015] 1.429/ ISSN 352 – 885, coauthorR. Kapçiu, F. Bushi.

Artikuj konference:

 • 14-15 Maj 2010 Referuese në Konferencën e Katërt Ndërkombëtare të Algjebrës dhe Analizës Funksionale të mbajtur në Universitetin e Elbasanit, me temë ‘Një metodë e re duke përdorur gjeneratorë përshpejtues të metodave iterative në përcaktimin e rrënjëve të shumëfishta të ekuacioneve jolineare’, bashkëautor F.Hoxha.
 • Korrik 2010 Referuese në Konferencën eRA, Greqi me temë ‘Developing a sensorless technique for switched reluctance motor drive using polynomial curves’, botuar në Procceeding, bashkëautor Th. Koblara, C. Sorandaru.
 • 1-4 Shtator 2010 Referuese në Konferencën e Pestë Ndërkombëtare të Institutit Alb-Shkenca, Tiranë, me temë ‘Metoda të shumëfishta për gjetjen njëkohësisht të të gjitha rrënjëve të polinomeve’, bashkëautor F. Hoxha.
 • 2-4 Qershor 2011 Referuese në Simpoziumin Ndërkombëtar të Llogaritjeve në Informatikë dhe Matematikë, me temë: ‘Metoda të reja të rendit të katërt për gjetjen e rrënjëve të shumëfishta të ekuacioneve jolineare’, bashkëautor F.Hoxha
 • 2-4 Qershor 2011 Referuese në Simpoziumin Ndërkombëtar të Llogaritjeve në Informatikë dhe Matematikë, me temë: ‘Rrjetat reale; Rrjeti i bashkëpunimeve shkencore shqiptare’, bashkëautor E. Jani.
 • 1-5 Shtator 2011 Referuese në Konferencën e Gjashtë Ndërkombëtare të Institutit Alb-Shkenca, Prishtinë, me temë: ‘Një metodë e re për gjetjen e rrënjëve duke përdorur problemin e vlerave vetjake’, bashkëautor F. Hoxha.
 • 5-7 Korrik 2012, Poster në The 8-th General Conference of Balkan Physical Union, Costanca, Romania, me temë ‘Social networks with preferential attachment have lognormal distribution’, me bashkëautor M. Ifti.
 • 30 Maj 2013, E. Xhaja, F. Hoxha, “The parallelization of three simultaneous methods for finding the polynomial zeros”, IWBCMS, Elbasan (Botuar në Proceeding’s book).
 • 5-6 Dhjetor 2014, E. Kalluçi, F.Hoxha, “Studing the efficiency of root finding problem”, Konferenca SPNA2014, Tiranë.
 • 5-6 Dhjetor 2014, V. Shehu, E. Kalluci, ‘The stability of difference equations and their usage in prediction’, Konferenca SPNA2014, Tiranë.
 • 3 Mars 2015, E. Kalluci, F. Hoxha, “THE PARALLEL COMPUTATION OF POLYNOMIAL ZEROS IN A CLUSTER”, European Conference on Physics and Mathematics, Vienë, Austri.
 • Maj, E. Kalluci, “New Root-Finding Methods for Nonlinear Equations”, Konferenca ARCBEST 2015, Londër, Angli
 • Kalluci E. (June 2016) International conference: SKAP, Bratislava – Slovakia, “Solving the polynomial equations through the eigenvalue problem, 205-210”, bashkëautoreR. Kapçiu (botuar në proceedings).
 • Kalluci E. (2016) Konferenca ALB-SHKENCA, Taakimi XI Vjetor Ndërkombëtar, (1-3 Shtator 2016 Tiranë), “Një analizë e monitorimit në kohë reale të flluskave spekulatore: një studim rreth efikasitetit të teorive ekzistuese”, bashkëautoreP. Mulla
 • Kalluçi E., (2017) Chemnitz FEM-Symposium 25-27 September 2017, Austria, ‘The parallel implementation of the hyperbolic equation”, bashkeautore F.Hoxha, M. Xhaja.

Raporte Teknike:

 • Simulime në rrjetat komplekse. Punim në kuadrin e projektit bilateral me Greqinë “Modelimi i strukturës dhe i dinamikës së rrjeteve”, FSHN, Tira

Fushat e interesit:

 • Gjetja e rrënjëve të polinomeve me anë të metodave numerike (trajtimet matricore dhe simultane).
 • Programimi paralel, MPI dhe OpenMP.
 • Studimi i qëndrueshmërisë së ekuaciove diferenciale dhe parashikime.
 • Simulime në sisteme komplekse.

Projekte:

 • Projekti 'GRADUA': Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi I kapaciteteve universitare në Shqipëri

Ne kete seksion mund te vendosen informacione per lendet. Me poshte do gjeni programin e Analizes Numerike dhe Matlab

Materiale ndihmese
Analize Numerike.pdf 27.08.2021