Prof. Artur Baxhaku

Njoftim

 

Prof. William Mance, i Universitetit “Adam Mickiewicz”, në Poznan, Poloni

I ftuar nga Departamenti i Matematikës i FSHN

Të mërkurën, më dt. 24.11.21 ora 9:30 në Lab 201B

(Godina B, kati II)

Mban leksionin e hapur me temë:

Normal Numbers

Abstract: Informally, a real number is normal in base $b$ if in its $b$-ary expansion all digits and blocks of digits occur as often as one would expect them to uniformly at random. Borel introduced normal numbers in 1909 and proved that Lebesgue-almost every real number is normal in all bases $b \geq 2$. Even though this shows that, in some sense, normal numbers are "typical," no example of a number normal in all bases was given until 1939 by Turing. In the last 100 years, the study of normal numbers has spread over a wide breadth of seemingly unrelated disciplines. Normality is closely related to ergodic theory, theoretical computer science, probability theory, fractal geometry, descriptive set theory, and others areas of math. We will explore the basic properties of normal numbers and surprising connections they have, depending on the interest of the audience.

 

Është i ftuar çdo i interesuar.

Departamenti i Matematikës

Njoftim për provimet e sesionit të veçantë të tetorit për lëndët: 

 

Algjebër me Ciklin I Informatikë

Kriptografi me Master Profesional ne Informatike Biznesi

Teori Numrash me Ciklin I Matematikë

Baza të Sigurisë me Ciklin II Informatikë

Kriptografi dhe Teori Kodimi me Ciklin II Matematikë

 

Për specifikën e këtyre lëndeve, provimi i sesionit të veçantë të tetorit për studentët e regjistruar në formën e Fakultetit e pa detyrime akademike do të zhvillohet, ashtu si provimi i sesionit të mëparshëm, në auditor në kohën e shpallur  (dt 30.09.2021 ora 11:45) e në sallën 412A, në mënyrë të pavarur nga dëshirat e regjistrimet e përgjithshme.

 

Në rast të ndonjë problemi në lidhje me sa më sipër, të dhënat të paraqiten në 1 dokument pdf në klasën Teams të lëndës njësoj si herën e kaluar, 4 ditë para datës së provimit. 

 

 

Njoftim për provimet e sesionit të vjeshtës për lëndët

 

Algjebër me Ciklin I Informatikë

Kriptografi me Master Profesional ne Informatike Biznesi

Teori Numrash me Ciklin I Matematikë

Baza të Sigurisë me Ciklin II Informatikë

Kriptografi dhe Teori Kodimi me Ciklin II Matematikë

 

Për specifikën e këtyre lëndeve, provimi i sesionit të vjeshtës për studentët e regjistruar në formën e Fakultetit e pa detyrime akademike do të zhvillohet në auditor në vendin e kohën e shpallur, në mënyrë të pavarur nga dëshirat e regjistrimet e përgjithshme.

 

Për ata studentë që, për arsye serioze objektive, te lidhur me semundjen Covid19, nuk mund të marrin pjesë në provimin në auditor, është parashikuar dhe një datë e dytë për një provim online, që do të zhvillohet me shkrim e me zë

Këta të fundit duhet të ngarkojnë, në klasën e lëndës në platformën Teams në të cilën është zhvilluar mësimi në vitin shkollor në vazhdim (ndonjë që nuk është akoma në të, duhet të aplikojë paraprakisht me e-mail për të hyrë në klasë), jo më vonë se një javë përpara datës së parashikuar të provimit, një kërkesë për ta zhvilluar provimin online me të dhënat:

a) një fotografi të kohëve të fundit në format dokumenti,  karta e identitetit (faqja nga ana e fotografisë), të fotografuara mbi një fletë A4 ku të jetë shkruar me  dorë e shkrim dore:

b) emri e mbiemri, kursi, viti, grupi, lënda, si dhe, me detaje 

c) arsyeja e pretenduar objektive që i pengon të marrin pjesë në provimin në auditor. 

Gjithashtu këta studentë duhet të jenë të sigurt që përmbushin kushtet teknike minimale për zhvillimin e provimit online si: lidhje interneti e mundësi dhe aftësi fotografimi e ngarkimi dokumentash pdf në assignment” të klasës Teams të lëndës, kompiuter, kufie, mikrofon e kamera, ambient të izoluar nga njerëz të tjerë e nga zhurmat. 

Mos paraqitja e kërkesës në afat me të gjithë elementët, dhe mos funksionimi i kushteve të nevojshme për provimin online nuk lejon zhvillimin e atij provimi për atë rast. 

Diplomuar më 1983 në Universitetin e Tiranës, specialiteti matematikë, që atëherë është lektor i atij Universiteti. Ka disa botime e referime në fushën e algjebrës, Kriptografisë e Teorisë së Numrave. Ka dhënë mësim fillimisht në Fakultetin e Inxhinierisë e Minierave e atë të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës. Aktualisht u jep mësim studentëve të matematikës e atyre të informatikës në nivelin e parë e të dytë të studimeve në lëndët Algjebër, Teori e Numrave, Teori Kodimi e Kriptografi. Prej disa vitesh angazhohet si pedagog i ftuar në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Pas vitit 1990 ka pasur disa trajnime e vizita studimore në universitete e institucione shkencore në rajon e rrotull. Në vitin 1994 është Doktor i Shkencave e nga viti 2004 ka titullin Profesor në Departamentin e Matematikës. Që nga viti 2016 është drejtues i atij Departamenti. Është angazhuar në organizimin apo drejtimin e pjesëmarrjes në Olimpiadat Matematike e aktivitete të ngjashme me to. Është anëtar i këshillit drejtues të Shoqatës Shqiptare të Matematikës.

Gradat dhe titujt akademikë

Studime universitare: Emërtimi i Diplomës Diplomë e integruar në Matematikë (sistemi 5 vjeçar) titulli i fituar “Matematikan”, lëshuar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës (1982) Grada shkencore: Kandidat i Shkencave, Komisioni i Lartë i Atestimit (1988)(Doktor i Shkencave - 1994)

Titujt akademikë: Pedagog (1988), Asistent Profesor(1997), Profesor (2004)

Lëndët:

 • Algjebër, Bachelor në Informatikë
 • Teori Kodimi e Kriptografi, Master Shkencor në Informatikë, në Matematikë
 • Kriptografi Master Profesional në Informatikë
 • Teori Numrash Bachelor në Matematikë

Tekste mësimore

 • Filipi K. Baxhaku A. (1997) Ushtrime të algjebrës dhe gjeometrisë, Tiranë SHBLU
 • Baxhaku A. (2007) Një hyrje në algjebër, për degën e Informatikës, Tiranë, ShBLU
 • Baxhaku A, Benusi A. (2010) Problema dhe ushtrime për teorinë e kodimit, Tiranë, AlbPaper.
 • Baxhaku A. (2014) Hyrje në Kriptografi, leksione për studentët e Informatikës, “Gurten” - Tiranë
 • Baxhaku A. (2014) Hyrje në Teorinë Elementare të Numrave, AlbPaper, Tiranë
 • Baxhaku A, Benusi A. (2015) Ushtrime dhe problema për Hyrje në Teori Kodimi (me plotësime të Algjebrës) Tiranë AlPaper
 • Leksione të kriptografisë (për Informatikën), (2020), ALSAGraph, Tirane

 • Kriptografi
 • Algjebër
 • Teori Kodimi
 • Teori Numrash