Buletini shkencor

Buletini Shkencor i Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

KËSHILLI BOTUES

Prof. Dr. Spiro DRUSHKU, Kryetar
Prof. Dr. Fatmir HOXHA, Anëtar
Prof. Dr. Majlinda VASJARI, Anëtar
Prof. Dr. Ilia MIKEREZI, Anëtar
Prof. Dr. Ariola BACU, Anëtar
Prof. Dr. Petrit HODA, Anëtar
Prof. Asoc. Dr. Ilir VARDHAMI, Anëtar
Prof. Asoc. Dr. Ilirjana BOCI Anëtar
Prof. As. Alda KIKA, Anëtar
Dr. Gerti XHIXHA, Anëtar

Sekretare e këshillit botues, Anila MIKEREZI