Doktoratura

Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Suela BUSHI NDRYSHIMET HEMATOBIOKIMIKE TE TË SËMURËT ME KANCER DHE PËRCAKTIMI I CEA, CA125, CA15.3 PAS CIKLIT TË PARË DHE TË DYTË TË KIMIOTERAPISË
2 Zenel KRASNIQI Studimi i myshqeve (Bryophyta) brenda territorit të Kosovës, vështrim taksonomik dhe ekologjik
3 VILMA PIROLI STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I BRESHKAVE DETARE (RENDI TESTUDINES) NË SHQIPËRI
4 Mimoza MILO VLERËSIMI I NDIKIMIT TË KURRIKULËS SË BIOLOGJISË TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË NË SUKSESIN AKADEMIK TË STUDENTËVE NË VITIN E PARË NË UNIVERSITET
5 Gledjan Caka ROLI I TIROZINË KINAZAVE NË TRANSDUKTIMIN E SINJALIZIMIT QELIZOR DHE EFEKTI FARMAKOLOGJIK I BARNAVE NË LEUÇEMI
6 Suada Lalaj IDENTIFIKIMI PËRMES ANALIZËS SË ADN-SË I VARIANTEVE POLIMORFE TË GJENEVE CYP2C9 DHE CYP2C19 PËRGJEGJËS PËR METABOLIZIMIN E BARNAVE MJEKËSORE NË POPULLATËN SHQIPTARE
7 Eldores Sula “BIOMARKERET E PËRGJIGJES FIZIOLOGJIKE TË PËRSHTATJES SË PESHQVE NDAJ STRESIT”
8 Marsilda Memaj ROLI I FAKTORËVE NEUROHORMONALË NË RREGULLIMIN E PËRQËNDRIMIT TË GLUKOZËS NË HEMOLIMFËN E KRUSTACEVE
9 Blerta Turani FEKONDIMI IN-VITRO DHE FAKTORЁT QЁ NDIKOJNЁ NЁ ZHVILLIMIN DHE METAMORFOZËN E EMBRIONEVE TEK AMFIBЁT
10 Enilda Shkëmbi Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri
11 Marjol Meco STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT DEVOLL, NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
12 Besnik Rexhepi NJOHURI ETNOBOTANIKE NË MAQEDONINË E VERIUT
13 Nasuf Abdii FLORA DHE BIMËSIA E MALIT TË SHARRIT, PhD ne Biologjine e Ruajtjes
14 Jonida Leshi NDIKIMI I ZHVILLIMIT URBAN NË NDOTJEN DHE KUSHTET FIZIKO-KIMIKE TË UJËRAVE TË LUMENJVE OSUM DHE DEVOLL NË QARKUN E BERATIT
15 Hajrije DIBRA NDOTJA MIKROBIKE E UJËRAVE TË FUSHË-KRUJËS, NDIKIMI NË MJEDIS DHE SHËNDETIN PUBLIK
16 Enilda RRAPAJ IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE
17 MIMOZA KUÇI PREVALENCA E LARTË E TRIGLICERIDEVE NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE, NË NJË KAMPION POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT
18 Ervin MARKU Gjenotipizimi me anë të metodave të biologjisë molekulare të një sistemi identifikimi të shpejtë dhe ekonomik të agjentit infektiv HBV në kampionet e marra nga donatorët e gjakut në Shqipëri
19 Albana Plakiqi Milaimi NDIKIMI I NIKELIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKE, HEMATOLOGJIKE, SI DHE METALET E RËNDA NË INDET E BUTA DHE TË FORTA, TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia) NË QYTETIN E DRENASIT – KOSOVË
20 LIRA HAKANI STUDIMI I PLOTË I PATOLOGJIVE PULMONARE QË SHOQËROHEN ME FORMIM TË LIKIDIT PLEURAL, NËPËRMJET ANALIZAVE TË GJAKUT DHE LIKIDIT
21 Klodjana BOFE MONITORIM MIKROBIOLOGJIK I RËRËS DHE UJIT TË DETIT TË GJIRIT TË VLORËS
22 Erjona ALLA HARTIMI DHE PËRFSHIRJA E STANDARTEVE TË EDUKIMIT MJEDISOR NË SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR
23 Ermira HOXHAJ STUDIM DEMOGRAFIKO-GJENETIK NЁ BASHKINЁ KOPLIK
24 Arselida KOÇI TË DHËNA MBI AREALIN, FLORËN DHE BIMËSINË E LLOJIT PUNICA GRANATUM L. (SHEGA E EGËR) NË VENDIN TONË
25 Ana KALEMAJ ALERGJITË USHQIMORE DHE INTOLERANCA NË NJË KAMPION POPULLATE TË FËMIJËVE DHE ADOLESHENCËS SË HERSHME
26 Anxhela Dauti STUDIMI PALINOLOGJIK I PËRFAQËSUESVE MË KRYESORË TË FAMILJES COMPOSITAE (Asteraceae)
27 Ermela Kopaçi INFEKSIONET ME HELICOBACTER PYLORI DHE LIDHJA E SHKALLËS DHE PERSISTENCËS SË KËTIJ INFEKSIONI ME TITRIN E IGG-së, DEFIÇENCËN E HEKURIT NË GASTRITET KRONIKE DHE KANCERIN E STOMAKUT
28 Anisa LITI STUDIMI I MAJAVE DIMORFIKE CANDIDA ALBICANS TË IZOLUARA NË INFEKSIONET E GOJËS DHE ORGANEVE TË TJERA NË ZONËN E DURRËSIT
29 Lulzime Dhora PROTEINURIA, SHKAQET DHE PASOJAT E SAJ TEK NJЁ KAMPION POPULLATE FEMRASH TЁ RAJONIT VERIPERЁNDIMOR TЁ SHQIPЁRISЁ
30 Lulzim MILLAKU NDIKIMI I NIKELIT DHE PLUMBIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKË, HEMATOLOGJIKË, HISTOPATOLOGJIKË SI DHE METALET E RËNDA NË INDE (MËLÇI, VESHKA, TESTIKUJ, FEMUR, TIBI) TE HARABELI I SHTËPISË (PASSER DOMESTICUS) NË QYTETIN E DRENASIT DHE MITROVICËS
31 Zeqir Hashani Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut, Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut
32 Valentina Semanaj IMUNOFENOTIPIZIMI LEUKOCITAR MULTIPARAMETRIK ME CITOMETRI ME FLUKS NË HEMOPATITË MALINJE
33 Elvira Bazina INVENTARIZIMI DHE MONITORIMI I KAPACITETEVE MENAXHUESE TË SHERBELËS (Salvia officinalis L.) DHE STUDIMI I MARËDHËNIEVE GJENETIKE DHE KIMIKE MIDIS EKOTIPEVE TË PËRZGJEDHURA TË SAJ
34 Merije Elezi ROLI I BIOMARKERËVE TË RINJ NË DIAGNOSTIFIKIMIN, PARANDALIMIN DHE MENAXHIMIN E SËMUNDJEVE KARDIOVASKULARE
35 Manjola Kuliçi STUDIMI I BIOTOKSINAVE DETARE NË Mytilus galloprovincialis, TOKSIKOLOGJIA DHE NDIKIMI I TYRE NË EKOSISTEMIN E LAGUNËS SË BUTRINTIT
36 Stela Ruci Studim i makrozoobentosit të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar
37 Brunilda Hysaj Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e Hepatitit C në popullatën shqiptare
38 Aurora Bakaj INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE
39 Emil Xhuvani VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I DREJTPËRDREJTË QË KANË SHËNDETIN E POPULLATËS
40 Erkena Shyti POLIMORFIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I KËTIJ SISTEMI NË REALIZIMIN E ALOTRANSPLANTEVE
41 Adem Musliu NDRYSHIMET HEMATOLOGJIKE-BIOKIMIKE TEK TË SËMURËT ME KANCER TË MUSHKËRIVE DHE EFEKTI I KANCEROGJENËVE
42 Arta Lugaj Kërkime për prezencën e etheve hemorragjike në kafshët bujqësore në vendin tonë
43 Fjoralda BAKIRI STUDIM ANALITIK PËR HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) NË POPULLATËN SHQIPTARE
44 Lorena Hysi PIRJA E DUHANIT DHE MARKERËT E TURNOVERIT TË KOCKAVE TEK GRATË NË PERIUDHËN POSMENOPAUZIKE
45 Gjergji Peja ORNITOFAUNA E MALIT TË DAJTIT (TIRANË); DINAMIKA E SAJ HAPËSINORE DHE STINORE
46 Merita Rumano STUDIMI I ROLIT KYÇ TË PARATIROIDES NË METABOLIZMIN E KALCIUMIT DHE FOSFORIT NË POPULLATËN SHQIPTARE
47 Fundime Miri TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE EKOLOGJIKE MBI ZOOPLANKTONIN NË LAGUNËN E BUTRINTIT (SARANDË)
48 Eliana Ibrahimi NDIKIMI I TERAPISË HORMONALE ME PËRMBAJTJE ESTROGJENIKE DHE PROGESTERONIKE NË PARAMETRAT E HEMOSTAZËS
49 Adela Kullaj Vlerësimi mikrobiologjik dhe fiziko-kimik i cilësisë së ujit të Ujëmbledhësit të Bovillës fokusuar në problemin e shfaqjes së erës dhe shijes së papëlqyeshme të tij
50 Admir Jançe STUDIMI PALINOLOGJIK I DEPOZITIMEVE TË KUATERNARIT NË QYTETIN E ELBASANIT
51 Blerta Laze STUDIMI I KRAHASUAR I MATJEVE IMUNOLOGJIKE TË REALIZUARA ME APARATURAT: COBAS 6000 (ROCHE HITACHI), CHORUS (DIESSE), MINI-VIDAS 2000 (BIO-MEREUX) DHE ELISA EUROIMMUN
52 Dorina Roko REZULTATET E MJEKIMIT ME GLIVEK TEK LEUKOZA MIELOIDE NË FAZËN KRONIKE TË VLERËSUARA NËPËRMJET PËRGJIGJEVE CITOGJENETIKE
53 Bledar Pepa PËRCAKTIMI I LARMISË BIOLOGJIKE TË MAKROINVERTEBRORËVE BENTIKË TË LUMENJVE SHKUMBIN, DEVOLL E OSUM NË PJESËN QËNDRORE TË SHQIPËRISË SI DHE VLERËSIMI I CILËSISË SË KËTYRE TRUPAVE UJORË BAZUAR NË PËRDORIMIN E TYRE SI BIOINDIKATORË
54 Ermelinda Gjeta STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT SHKUMBIN, NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
55 Jani Marka BRIOFITE TË SHQIPËRISË: STUDIM FLORISTIK DHE EKOLOGJIK
56 Iris Hasibra PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK
57 Erida Nelaj NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE
58 Erjola Keci Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes së makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
59 Xhezair Abdija VLERËSIMI SISTEMATIKO-EKOLOGJIK I ROPALOCEROFAUNËS TË MALIT SHARR DHE RRETHINAVE TË TIJ NË RRAFSHIN E ENTOMOFAUNËS MAQEDONASE
60 Valon Morina STUDIMI EKOFIZIOLOGJIK I EFEKTEVE TË NDOTJES NË BIOTËN E LUMIT SITNICË -KOSOVË”
61 Merjem Bushati STUDIM MBI PRODHIMTARINË PARËSORE DHE SIGURINË SHËNDETËSORE TË SAJ NË LIQENIN E BUTRINTIT (SARANDË)
62 Armida Caku HIPERANDROGJENIZMI DHE LIDHJA E TIJ ME AKNEN, PCOS-në, HIRSUTIZMIN DHE OBEZITETIN, NË POPULLATËN SHQIPTARE
63 Etleva Hysaj STUDIM BIO-EKOLOGJIK I LUNDËRZËS (Lutra lutra L.) PËRGJATË LUGINËS SË DRINOS
64 Besa Ndoci Izolimi i Brucella spp. në gjedhët që kanë abortuar dhehartimi i skemave më efikase për parambrojtjen specifikenëpërmjet studimit të kinetikës së reagimit imuno-alergjik në gjedhin e vaksinuar
65 Elton Rrogozi TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE BIO-EKOLOGJIKE MBI MUSHKONJAT CULEX (DIPTERA: CULICIDAE) NË SHQIPËRI
66 Nevila Bushati VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE TË LIQENIT TË SHKODRËS DHE LUMENJVE DRINI E BUNA NËPËRMJET ANALIZAVE MIKROBIOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE (PJESA SHQIPTARE).
67 Merita Xhetani Identifikimi i pranisë së gjeneve RHD dhe RHCE në një grup donatorësh gjaku Rh-negativ të popullatës shqiptare dhe gjenotipizimi prenatal i fetuseve tek nënat Rhezus negative.
68 Anjeza Çoku VLERËSIMI I CILËSISË MIKROBIOLOGJIKE TË FRUTAVE DHE PERIMEVE NË DISA ZONA NË SHQIPËRI
69 Hesat Aliu HESHTJA POSTRANSKRIPTIVE E GJENIT TË MBISHPREHUR ANTI-APOPTOTIK, h-TERT, ME ANË TË shARN-ve, NË LINJAT QELIZORE KANCEROGJENE HUMANE
70 Fahri Gavrazaj ANALIZIMI I PROFILIT TЁ ADN-se DUKE PЁRDORUR MARKATORЁT STR DHE QЁNDRUESHMЁRIA E TYRE NDAJ FAKTORЁVE TЁ NDRYSHЁM MJEDISORЁ DHE MIKROORGANIZMAVE.
71 Djana Bejko Plan Menaxhimi per cilesine e ujrave ne pellgun e Liqenit te Shkodres(Pjesa Shqiptare)
72 Maria Agolli STUDIM KRAHASUES PER MBIPESHEN DHE OBEZITETIN NE FEMIJET E ADELESHENTET SHQIPTARE , MINORITETIN GREK SI DHE NE KOMUNITETET ETNO-KULTURORE ARUMUN DHE ROM NE RRETHIN E GJIROKASTRES
73 ERLINDA KONI VLERESIMI I CILESISE SE UJERAVE NE UJEMBLEDHESIN E BOVILLES (TIRANE) DHE NE PELLGUN E TIJ DUKE U MBESHTETUR TEK ALGAT MIKROSKOPIKE
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Jonida Balla Përdorimi i metodave histo-citologjike dhe histokimike për karakterizimin e disa specieve bimore me vlera mjekësore
2 Malvina Karҫini (Kodhelaj) PËRMIRËSIMI I TREGUESVE FIZIOLOGJIKË NËN INFLUENCËN E MUTACIONEVE TË INDUKTUARA NË BIMËN E FASULES
3 Laura Binxhija Qeska VLERËSIMI I PËRMBAJTJES SË METALEVE NË DISA BIMË MJEKËSORE TË PËRHAPURA NË MASIVET E KOSOVËS DHE PËRDORIMI I TYRE
4 Muhamir Shyqeriu ”VLERËSIMI ME METODA TË BIOTEKNOLOGJISË I KATEGORIVE TË NDRYSHME TË NDOTJEVE MBI POPULLATAT FITOPLANKTONIKE DHE ATO PESHKORE TË ZONËS SË LINIT, POGRADEC”
5 Gazmir Gjoni Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri
6 Matilda Myrselaj (Delija) Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre me anë të teknologjisë së farave sintetike
7 ERVIN HOXHA VLERËSIMI I CILËSISË SË UJIT TË PIJSHËM NË QARKUN E FIERIT BAZUAR NË DISA INDIKATORË
8 Matilda SHEHU (ZEQO) DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS
9 Albana Temali STUDIMI I PARAMETRAVE KIMIKË DHE BIOLOGJIKË IDENTIFIKUES TË CILËSISË SË UJRAVE TË LIQENIT TË SHKODRËS
10 Arianeta Nura VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË GJAKOVËS, BAZUAR NË PARAMETRAT MIKROBIOLOGJIKË DHE FIZIKO-KIMIKË
11 Romina LIBOHOVA MONITORIMI I BIOTOKSINAVE TË PRODHUARA NGA FITOPLANKTONI TOKSIK NË MOLUSQET BIVALVE DHE NDOTJA MIKROBIKE NË LAGUNAT E NARTËS DHE ORIKUMIT
12 STELA PAPA VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË SË GJENEVE KODUESE TË MONOTERPEN SINTETAZAVE DHE PRODUKTEVE ENZIMATIKE TË TYRE TEK POPULLATA TË SHERBELËS TË SHQIPËRISË SË VERIUT
13 Valon DURGUTI PËRCAKTIMI KUANTITATIV I OKTRATOKSINËS A TEK LLOJET E NDRYSHME TË VERËRAVE TE PRODHUARA NË KOSOVË”
14 LINDITA BUSHATI MONITORIM I NDOTJES MIKROBIKE DHE KIMIKE I LUMENJVE DRIN E MAT DHE NDIKIMI I KËSAJ NDOTJE NË EUTROFINË E KËTYRE LUMENJVE
15 Desareda Mero PËRDORIMI I INSTRUMENTEVE MODERNE PËR DIAGNOSTIKIMIN E FITOPLAZMAVE QË SHKAKTOJNË INFEKSIONE NË BIMËT E MOLLËVE (AP) DHE LEPTONEKROZËN E KUMBULLËS (PLN)
16 Marinela Grazhdani MIKROSHUMIMI IN VITRO I FIDANËVE TË DISA KULTIVARËVE TË MOLLËS (MALUS DOMESTICA Borkh.) TË RRETHIT TË KORÇËS DHE PËRDORIMI I METODAVE MOLEKULARE PËR KONTROLLIN FITOSANITAR TË TYRE.
17 Flora Ferati VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE NË LUMENJTË SITNICA DHE TREPÇA NË ZONËN E MITROVICËS
18 Philippe Théou Bat Populations in Albania: Structure and Dynamic of Populations
19 Rrahman Ferizi VLERESIMI I PARAMETRAVE MIKROBIOLOGJIKE, FIZIKO-KIMIKE TE UJRAVE TE LUMENJEVE, STINICA, LEPENCI DHE LUMBARDHI I PRIZERENIT DHE IMPAKTI I TYRE NE KUALITETIN MIKROBIOLOGJIK E BIOKIMIK TE PESHQIT QE RRITEK TEK KETA LUMENJ
20 Ylber Bajraktari VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË GJENETIKE TË VARIFETEVE TË HARDHISË SË KOSOVËS BAZUAR NË MARKERË MOLEKULARË DHE TË TJERA AGRONOMIKE
21 Anduela Qendro STUDIMI I ORGANOGJENEZËS IN VITRO PËR DY SUBSPECIET E ASTER ALBANICUS DEGEN ME QËLLIM RUAJTJEN E GJERMOPLAZMËS
22 Çiljeta Piro Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës), si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore
23 Anni Kallfa KARAKTERISTIKAT SPEKTRALE TË FITOPLANKTONIT DHE VARËSIA RECIPROKE NGA FAKTORËT MJEDISORË DHE EUTROFIKIMI
24 Rozarta Nezaj NIVELI I NDOTJES MIKROBIKE NË UJIN E PIJSHËM PË R RRETHIN E LEZHËS DHE NDIKIMI I TIJ NË SËMUNDJET INFEKTIVE GJATË PERIUDHËS 2006-2013
25 Laura Gjyli Identifikimi i cianobakterit Synechococcus në ujërat e Gjirit të Durrësit, bazuar në fragmentet gjenike ribozomale specifike
26 Orjeta Jaupaj (Elbasani) RRITJA E DIVERSITETIT MORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE BIOKIMIK NЁPËRMJET INDUKTIMIT TЁ MUTACIONEVE ME ANË TË RREZATIMIT JONIZUES NЁ GRURЁ
27 Milidin Bakalli VLERËSIMI I CILËSISË SË UJIT TË PUSEVE NËZONËN E GËRDECIT NËPËRMJET ANALIZAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIKE
28 Valbona SOTA (Mata) RUAJTJA E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE FRUTORE SPONTANE SHQIPTARE TË RREZIKUARA PËR ZHDUKJE DHE ME VLERAEKONOMIKE ME METODA TË NDRYSHME TË KONSERVIMIT IN VITRO
29 Bekim Gashi KARAKTERIZIMI BIOMORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE RUAJTJA EX SITU E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE TË "RINGJALLJES" SË GJINISË RAMONDA NË KOSOVË DHE NË MAQEDONI
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Edmond LUKAJ “STUDIM MBI KARAKTERISTIKAT ELEKTROSTATIKE SI DHE VETITË OPTIKE E MIKROFIZIKE TË AEROSOLEVE ATMOSFERIKE”
2 INVA KOÇIAJ MODELIMI DHE SIMULIMI NUMERIK I PROCESEVE QË ZHVILLOHEN NË RRJETAT EKOLOGJIKE
3 Idajet Selmani Studimi i WEDGE-it dinamik në përshpejtuesit e tipit Elekta Synergy Platform
4 Eglnatina Merkaj STUDIMI I MATERIALEVE TË PËRDORURA NË IKONAT E OBJEKTEVE TË HERSHME TË KULTIT ME ANË TË METODAVE ANALITIKE JO-SHKATËRRUESE
5 MATILDA MEMA STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK
6 OLTA ÇAKAJ KARAKTERIZIMI DHE STUDIMI I TEKNOLOGJISË SË PRODHIMIT TË OBJEKTEVE ANTIKE PREJ BAKRI DHE PËRLIDHJEVE TË TIJ TË ZBULUARA NË SHQIPËRI.
7 Labinot KASTRATI STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE γ DHE β TË PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME
8 FISNIK ALIAJ NDRYSHIMET FAZORE NË VESHJET E FORTA TiN DHE (Ti, Al)N PAS TRAJTIMIT TERMIK NË AJËR
9 Kozeta (Bode) TUSHE RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
10 RUDINA OSMANAJ (ZEQIRLLARI) RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
11 Isidor Kokalari Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare
12 ESMERALDA VATAJ STUDIMI I OBJEKTEVE ANTIKE PREJ QELQI TË ZBULUARA NË VENDIN TONË DUKE PËRDORUR METODA ANALITIKE JO SHKATËRRUESE
13 SILVANA MIÇO MONITORIMI DHE STUDIMI I NDOTËSVE TË NDRYSHËM TË AJRIT (TË NGURTË DHE TË GAZTË) ME ANË TË METODAVE BASHKËKOHORE
14 Drilona KISHTA PËRCAKTIMI I DOZAVE TË PACIENTËVE NË DIAGNOSTIKIM DHE KALIBRIMI NË PAJISJET IMAZHERIKE QË PRODHOJNË RREZATIM JONIZUES
15 Anida DUKAJ APLIKIMI I METODAVE ANALITIKE BASHKËKOHORE PËR PËRCAKTIMIN E SUBSTANCAVE ORGANIKË TOKSIKE NË MJEDIS ME ANË TË GAZKROMATOGRAFISË DHE GAZKROMATOGRAFISË-MASSPEKTROMETRISË
16 Besire Cena MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË
17 Dafina Xhako PËRSHPEJTIMI I LLOGARITJEVE TË FERMIONEVE KIRALE ME ANË TË RRJETAVE TË SHUMËFISHTA NË QCD-NË RRJETORE
18 Eriola Hida AKTIVITETI FUNKSIONAL I APARATIT FOTOSINTETIK NË PRANI TË STRESEVE
19 Marsida Klemo PËRDORIMI I RREZATIMIT JONIZUES NË TRAJTIMIN SANITAR TË USHQIMEVE DHE STERILIZIMIN NË MJEKËSI
20 Bashkim Dalipi STUDIMI I SPEKTRAVE JON-AKUSTIKE TE ZMADHUAR NGA TE DHENAT E SISTEMEVE TE RADAREVE ME SHPERHAPJE JOKOHERENTE DHE DUKURIVE QE LIDHEN ME TO
21 Florian Mandija STUDIM MBI ELEMENTET THEMELORE DHE PARAMETRAT E TYRE SPECIFIKE QE NDIKOJNE NE ELEKTRIZIMIN E ATMOSFERES
22 Ervis Telhaj Aplikime të Metrologjisë së Rrezatimit Jonizues në Mjekësinë Diagnostikueso Terapeutike të Onkologjisë.Vlerësimi dhe Përcaktimi i Dozave të Rrezatimit për Tumore Specifike
23 Lindita Hamolli ZBULIMI I PLANETEVE JASHTËDIELLORE NËPËRMJET MIKROPËRTHYERJES GRAVITACIONALE
24 Erinda Ndreçka STUDIMI I PËRBËRJES SË OBJEKTEVE PREJ QERAMIKE TË ZBULUARA NË VENDBANIMET E PERIUDHËS SË NEOLITIT NË VENDIN TONË
25 Erjon Spahiu VLERËSIMI RADIOLOGJIK I MBETJEVE INDUSTRIALE
26 Klaudio Peqini Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
27 Lorena Kelo SI TA MËSOJMË SOT FIZIKËN
28 Malvina Marku MODELIMI DHE SIMULIMI NUMERIK I PROCESEVE QË ZHVILLOHEN NË RRJETAT BIOLOGJIKE
29 Matilda Mema STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK
30 Pranvera Dhima STUDIM MBI ELEKTRIZIMIN E POLIMERËVE
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 ROLAND VASILI PASURIM TEKSTI I BAZUAR NË RASTE NË MODELE TË TRASHËGIMISË PROBABILITARE TË ANALIZIMIT TË TEKSTIT
2 Nevila XOXA INTEGRIMI I MJEDISIT TË MENAXHIMIT TË NJOHURIVE PËR QENDRAT E KËRKIMIT ME LIBRARITË DIXHITALE
3 Jezuina Koroveshi TË MËSUARIT E SJELLJEVE PROBABILISTE ME ANË TË ALGORITMAVE KONVERGJENTË NË SISTEMET ME SHUMË AGJENTË
4 Valbona Dhjaku Ndikimi i Sistemeve ndërorganizativë të informacionit në fleksibilitetin e kompanive
5 Loreta Leka SISTEMET INTELIGJENTE INTERAKTIVE ELEARNING NË NDIHMË TË PËRMIRËSIMIT TË TEKNIKAVE TË MËSIMDHËNIES
6 KLESTI HOXHA “APLIKIMI I TEKNIKAVE TË GJETJES SË INFORMACIONIT MBI KOLEKSIONE DOKUMENTESH NË GJUHËN SHQIPE”
7 Erarda Vuka “OPTIMIZIME NË DATA WAREHOUSE NË KOHË REALE”
8 PETRIKA MANIKA “SEMANTIKA NË TRAJTIMIN E INFORMACIONEVE SHËNDETËSORE"
9 LEDIA BOZO (HAJDËRI) OPTIMIZIM PROGRAMIMI NË CLOUD COMPUTING
10 ELDA XHUMARI PËRDORIMI I RRJETEVE NEURALE NË PARASHIKIMIN E ÇMIMIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME
11 Suela Maxhelaku “INTEGRIMI I TË DHËNAVE MJEKËSORE NË DIZENJIMIN E NJË ARKITEKTURE E-HEALTH”
12 Ina Hyseni NDËRTIMI I NJË MODELI TË ZYRAVE TË INTEGRUARA ME NJË NDALESË PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË NJËSITË E QEVERISJES VENDORE
13 DHIMITER KIKINA SISTEMET BI
14 JONIDA SHEHU MODELIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NËPËRMJET ONTOLOGJIVE
15 Dhonat KOTE Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve
16 ENKELEDA KUKA VLERËSIMI I PËRDORUESHMËRISË SË APLIKACIONEVE NË CLOUD COMPUTING
17 BLERINA ÇELIKU Algoritmat Kriptografike dhe Siguria
18 ODETA KROMIÇI PËRMIRËSIMI I PARASHIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PARASË NË FINANCAT PUBLIKE NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE TË INTELIGJENCËS SË BIZNESIT
19 ARDIANA TOPI ARKIVAT ELEKTRONIKË, RUAJTJA AFATGJATË E KOLEKSIONEVE ELEKTRONIKE ME VLERË HISTORIKE KOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
20 Dezdemona Gjylapi ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE
21 GJERGJI MULLA Ndertimi i nje plani sigurie per mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive
22 XHENI MELO Mobile Learning ne permiresimin e procesit te mesimdhenjes ne Shqiperi, studime dhe aplikime
23 EDRA FRESKU KRIJIMI I NJË MODELI INFORMATIK PËR MENAXHIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE KOMPLEKSITETI I IMPLEMENTIMIT: RASTI I SPITALIT RAJONAL TË SHKODRËS
24 DENADA ÇOLLAKU SHËRBIME PËR MANAXHIMIN E NJOHURIVE
25 Blerta MOÇKA OPTIMIZIMI I INTELIGJENCËS SË BIZNESIT DUKE PËRDORUR FRAMEWORK
26 Alban BURAZERI MOTORI I ZBULIMIT TË MASHTRIMIT - MONITORIMI I TRANSAKSIONEVE TË DYSHIMTA NË BANKA NËPËRMJET TEKNOLOGJIVE TË INFORMACIONIT DHE INTEGRIMIT TË TYRE
27 Alba Como Data mining në Edukim
28 Dhori Terpo AUTOMATIZIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NË SHQIPËRI BAZUAR NË MODELIN WORKFLOW REFERENCE
29 Ejup Rustemi SISTEMET INTELIGJENTE TË BIZNESIT DHE IMPLEMENTIMI I TYRE
30 Ardi Benusi ZHVILLIME TË TEKNOLOGJISË “CLOUD”
31 Festim Halili APLIKIMI I KOREOGRAFISË SË UEB SHËRBIMEVE NË SISTEMET HETEROGJENE TË INFORMACIONIT
32 Olti Qirici Studim mbi procesimin e gjuhëve natyrore (gjuhës shqipe) përmes metodave të Inteligjencës Artificiale
33 ERIND BEDALLI LOGJIKA E TURBULLT DHE APLIKIME TË SAJ NË MODELIM
34 Silvana Greca SISTEME INFORMACIONI MULTIMEDIALE, APLIKIME DHE STRATEGJI
35 Senada Bushati PËRDORIMI I DATA MINING, SEMANTIC WEB DHE CONCEPT MODELING PËR EDUKIMIN E NXËNËSVE
36 Juliana Lula Studimi i sistemeve Data Warehouse dhe ndërtimi i një modeli raportimi të bazuar në teknologjinë Business Intelligence
37 Elona Xhina MODELE TË REJA TË SHËRBIMEVE BANKARE, BAZUAR NË TEKNOLOGJITË E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT, NË SHQIPËRI
38 Bora Bimbari MODELIMI I SISTEMEVE HIBRIDE TЁ RUAJTJES DHE PЁRPUNIMIT TЁ INFORMACIONIT
39 Denis Saatçiu KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR VLERЁSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË ZBATIME NË EKONOMI
40 Julian Fejzaj ARKITEKTURAT E BAZAVE TË DHËNAVE TË ORIENTUARA NGA SHËRBIMET
41 Eljona Proko STUDIMI DHE IMPLEMENTIMI I KOMPONENTËVE PËR NDËRTIMIN E APLIKACIONEVE WEB ME PERFORMANCË TË LARTË
42 Medjon Hysenaj PLATFORMA WEB GIS ALBANIA. TEKNIKA TË AVANCUARA REPLIKIMI.
43 Florim Idrizi KRIPTOGRAFIA E KOMBINUAR SI MJET PËR SIGURINË E TRANSAKSIONEVE ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
44 Fisnik Dalipi NXJERRJA SEMANTIKE E INFORMACIONEVE PREJ BURIMEVE TË SHPËRNDARA DHE HETEROGJENE, NGA KËNDVËSHTRIMI I INTELIGJENCËS AFARISTE, PËRMES EKSPLORIMIT INTERAKTIV DHE VIZUAL TË HAPËSIRAVE MULTIDIMENSIONALE TË INFORMACIONIT
45 Ana Ktona OFRIMI I SHЁRBIMEVE FINANCIARE ME ANЁ TЁ TEKNOLOGJISЁ MOBILE
46 Mirlinda Karcanaj INTEGRIMI I SISTEMIT TЁ MENAXHIMIT TЁ DOKUMENTEVE ME E-SHЁRBIMET NЁ INSTITUCIONET PUBLIKE
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Esad Behrami PASTRIMI I UJËRAVE TË NDOTURA PREJ BARNAVE, PESTICIDEVE NGA ARGJILAT NATYRALE, TËAKTIVIZUARA DHE HIRI FLUTURUES
2 Iris Bakiri STUDIMI I AKUIFERIT TË DEPOZITIMEVE KUATERNARE TË ZONËS SË LUSHNJËS DUKE PËRDORUR METODAT IZOTOPIKE
3 EVELINA HASA STUDIMI SISTEMATIK I PËRBËRJES SË METABOLITEVE SEKONDARË NË EKSTRAKTET E DISA BIMËVE AROMATIKE TË VENDIT Kandidati:
4 ARETA KUMRIA (ALINJ) Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në metale
5 Jolda Zotaj Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme.
6 JONIDA SALIHILA KARAKTERIZIMI KIMIK I EKSTRAKTEVE TË DISA BIMËVE MJEKËSORE TË VENDIT TONË ME TEKNIKA KROMATOGRAFIKE
7 JONIDA TAHIRAJ VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONËS SË ELBASANIT NËPËRMJET PËRCAKTIMIT TË NIVELEVE TË NDOTËSVE ORGANIKË DHE INORGANIKË ME METODA INSTRUMENTALE
8 RIHANA TERZIU KONSOLIDIMI I MATERIALEVE TË NGURTA ME METODA KIMIKE
9 MORSINA ÇIPA STUDIMI I SHKALLËS DHE EFEKTEVE TË EKSPOZIMIT AFATGJATË TË PUNONJËSVE TË KOMBINATIT TË PËRPUNIMIT TË THELLË TË NAFTËS NË BALLSH NDAJ NDOTJES KIMIKE
10 ARLINDA ÇAÇI INHIBITORËT E GJELBËR SI SHTESA NË BETON PËR MBROJTJEN E ÇELIQEVE ARMUESE NGA KORROZIONI
11 Jona KERI PRODHIMI I NANOKOMPOZITEVE NGA ARGJILAT DHE DERIVATET E POLIMERËVE NATYRALË
12 Arsim Maloku ZHVILLIMI I SENSORIT TË RI ELEKTROKIMIK PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE
13 Kaltrina Jusufi VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË TOKAVE BUJQËSORE NË ZONËN E KEK-UT NËPËRMJET METALEVE TË RËNDA DHE AKUMULIMI I TYRE NË KULTURA BUJQËSORE
14 Eralda Dano PËRCAKTIMI I NDOTËSVE ORGANIKË TË QËNDRUESHËM NË LUMIN DRIN”
15 Miribane DËRMAKU-SOPJANI ANALIZA E PËRMBAJTJES SË FOSFORIT I LIDHUR ME NATRIUM NGA TRANSPORTERI NaPi-IIa DHE BALANCA E FOSFORIT E NDIKUAR NGA RAPAMICINA DHE ENZIMAT AMPK, KLOTHO, PKB, SGK1, mTOR DHE NEDD4-2
16 Lorena Ciko Studimi i ndikimit të metodës së ekstraktimit në përbërjen kimike të ekstraktit të disa bimëve aromatike dhe medicinale
17 SHANIKO ALLAJBEU VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE TË AJRIT NGA ELEMENTET GJURMË (NË TERRITORIN E SHQIPËRISË) ME METODËN E AKTIVIZIMIT NEUTRONIK DHE METODA TË TJERA KOMPLEMENTARE DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË DHE ANALIZËN GIS
18 OLJANA PINE ANALIZA E NDOTËSVE ORGANIKË NË PRODUKTE USHQIMORE ME TEKNIKATË KROMATOGRAFISË TË GAZTË
19 Jeton Halili STUDIMI I PËRDORIMIT TË LËNGJEVE PRANË-KRITIKË NË EKSTRAKTIMIN E MOSTRAVE MJEDISORE
20 Marjena BIXHI STUDIMI I NIVELIT TË MIKROELEMENTEVE TE NJERËZIT DHE LIDHJA MIDIS TYRE
21 GENTIANA SHEGANI VLERËSIMI KIMIK I SHKARKIMEVE INDUSTRIALE TË PËRPUNIMIT TË LËKURËS DHE IMPAKTI I TYRE NË MJEDIS
22 Arvjola Hodaj VLERËSIM DHE MONITORIM I SHKALLËS SË NDOTJES SË LIQENIT ARTIFICIAL TЁ TIRANЁS
23 RUDINA TRIKSHIQI STUDIM MBI GJËNDJEN AKTUALE DHE PRESPEKTIVËN E PËRDORIMIT TË BIMËVE VASKULARE NË PASTRIMIN E AJRIT NGA NDOTËSIT TOKSIKË INORGANIKË NË TIRANË DHE DURRËS
24 RIDVANA MEDIU STUDIMI I APLIKIMEVE TË METODAVE TË ELEKTROKEMILUMINESHENCËS DHE TË IMUNOFLUORESHENCËS NË PËRCAKTIMIN E MARKUESVE TUMORALË
25 JONIDA CANAJ STUDIMI I CILЁSISЁ SЁ VAJIT TЁ ULLIRIT ME ORIGJINЁ VENDASE DHE IMPORTI
26 Ardian Rugova VLERËSIMI I GJENDJES EKOLOGJIKE NË SEDIMENTIN E PELLGUT TË LUMIT SITNICË
27 Piro Karamelo STUDIMI I NDOTJES INDUSTRIALE TË QYTETIT TË ELBASANIT NËPËRMJET MONITORIMIT TË NDOTËSVE INORGANIKË NË PLUHURAT E AJRIT
28 Albana Jano MBROJTJA E ARMATURAVE PREJ ÇELIKU ME ANË TË SHTESAVE TË INHIBITORËVE MIGRUES TË KORROZIONIT NË BETON
29 Bledar Myrtaj MODELIMI I SHPËRNDARJES SV NDOTJES NË LAGUNËN E KARAVASTASË
30 Dafina Karaj STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT
31 Valbona Hoxha STUDIMI I CILËSISË SË AJRIT DUKE U NISUR NGA SHKARKIMI I LËNDËVE OZONHOLLUESE NË QYTETET KRYESORE TË SHQIPËRISË
32 Nevila Broli PËRDORIMI I TEKNIKAVE ELEKTROKIMIKE EFIKASE PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE
33 Ilva Gjika VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE NË ZONAT TIRANË-DURRËS-ELBASAN NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
34 Albana Veseli ZHVILLIMI I DISA SENSORËVE DHE BIOSENSORËVE PËR PËRCAKTIMIN E AMINAVE BAZUAR NË INTERESIN BIOLOGJIK TË TYRE
35 Krenaida Taraj NDRYSHIMET NË SIPËRFAQEN E ARGJILËS SË PRRENJASIT PAS TRAJTIMEVE FIZIKE DHE KIMIKE
36 Loreta Vallja Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
37 Liridon Berisha Zhvillimi i sensorit të ri elektrokimik për përcaktimin e oksidit të azotit (II) bazuar në modifikimin e elektrodës me pastë karboni
38 Ardit Shehi STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTËVE DHE METODAVE INSTRUMENTALE
39 Fatos Rexhepi Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS
40 Entela Treska Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë
41 Elmira Mehmeti Studimi i komponentëve kimikë të bimës Gymnospermium altaicum scipetarum
42 SULLTANE AJÇE MIKROFLORA E AJRIT NË TË GJITHË SEKTORËT E IMPIANTEVE TË PULARIVE NË RAJONIN KORÇË
43 Drita Mema VLERËSIMI I KIMISË SË UJËRAVE TË PISHINAVE DHE IMPAKTI NË SHËNDET
44 Sonila Kane Studim i gjendjes mjedisore të Gjirit të Vlorës nëpërmjet parametrave kimiko fizikë të tij
45 Ogerta Manastirliu Krahasimi i monitorimeve të mjedisit në landfill-in e Sharrës, para dhe pas ndërhyrjes si dhe ndikimet në mjedis
46 Blerta Dakli (Kërciku) Studimi i metodave analitike për përcaktimin e elektrolitëve në lëngjet biologjike
47 Bujar Durmishi Studimi i variacionit të përmbajtjes së trihalometaneve (THM) në ujin e pijshëm të ujësjellësit të qytetit të Tetovës me metoda analitike të përparuara
48 Lirim Bekteshi MONITORIMI GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VERIORE DHE LINDORE TË SHQIPËRISË NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQE SI BIOINDIKATORË
49 Majlinda Terpo VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR – TEPELENË – PËRMET – SARANDË NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
50 Gani Kastrati PËRFTIMI I ҪIMENTOVE TË PËRZIERA NGA MBETJET E NGURTA INDUSTRIALE (HIRI FLUTURUES DHE SKORJETFe-Ni) DHE DISA KARAKTERISTIKA TË BETONEVE TË PRODHUARA ME TO
51 Majlinda Sana Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox në miellrat e prodhuara nga disa kultivarë gruri të vendit dhe importit për prodhimin e brumërave për bukë dhe ëmbëlsira
52 Alma Emiri Studimi me metodën e kromatografisë të lëngët me performancë të lartë i nivelit të mbetjeve të sulfonamideve në produktet me origjinë shtazore të destinuara për konsum njerëzor
53 Ardita Mele Kataliza heterogjene
54 Makfire Sadiku STUDIMI I VETIVE FIZIKO-KIMIKE TË ARGJILËS SËGOSHICËS NË GJENDJE NATYRORE DHE TË TRAJTUAR
55 Flora Qarri VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VLORË-FIER NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
56 Ali Sadiku MBROJTJA KATODIKE E CELIKUT NË BETONARME
57 Albert Maxhuni VLERËSIMI I NDIKIMIT TË NDOTJEVE ANTROPOGJENE NË GJENDJEN MJEDISORE TË KOSOVËS
58 Eva Gavani Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodave kromatografike dhe teknikave te tjera instrumentale
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 NORA RRAHIMI HASANI APLIKIMI I TEKNOLOGJISË ME OZON DHE PROGRAM HACCP/SQF TEK PRODHUESIT E VEZËVE DHE PËRFITIMET EKONOMIKE ME ULJEN E KOSTOS SË PRODHIMIT SI PASOJË E REDUKTIMIT TË PËRDORIMIT TË KIMIKATEVE
2 Valdet TENEQJA “ALTERNATIVA TEKNOLOGJIKE TË PËRDORIMIT TË BENTONITEVE TË KOSOVËS PËR PRODHIMIN E VAJIT MINERAL BAZË NISUR NGA RICIKLIMI I VAJRAVE LUBRIFIKUES TË PËRDORUR”
3 Silvana GJYLI SINTETIZIMI DHE KARAKTERIZIMI I ZEOLITEVE TË PËRFTUARA NGA MBETJET SOLIDE INDUSTRIALE
4 MIMOZA BALA “Studim mbi vlerat përfundimtare energjetike dhe principet ushqimore që konsumojnë aktualisht grup popullatat shqiptare”
5 Lumturi Hoxha Trajtimi i shkarkimeve të lëngëta nga industria e përpunimit të naftës në vëndin tonë
6 Erinda Piluri STUDIMI NË NJË IMPIANT EKSPERIMENTAL I PARAMETRAVE QË DIKTOJNË EKUILIBRIN DHE MODELIMI I SISTEMIT DINAMIK TË ABSORBIMIT TË AVUJVE TË ETANOLIT
7 Sidorela Vishkulli PËRDORIMI I SHAFRANIT (CROCUS SATIVUS L.) PËR NGJYROSJEN E MATERIALEVE TEKSTILE
8 Armela Mazreku ALTERNATIVA TË PRODHIMIT TË BIODIEZELIT DHE REALIZIMI INDUSTRIAL NË SHQIPËRI
9 Anisa Rexhepi TRAJTIMI BIOLOGJIK I SHKARKIMEVE UJORE TË INDUSTRISË USHQIMORE NË VENDIN TONË DHE PROJEKTIMI INXHINIERIK I NJË IMPIANTI PILOT
10 Julia Preka VLERËSIMI I CILËSISË DHE PËRMBAJTJES SË METALEVE NË QUMËSHTIN E FRESKËT TË LOPËS NË RRETHIN E SHKODRËS
11 Aleksanër PETRE IMPLEMENTIMI I HACCP- ISO, 9001 - 22000 SI NJË SISTEM MENAXHIMI DHE KONTROLLI NË INDUSTRINË E BIRRËS
12 Tanja KAMBURI Ndikimi i parametrave fiziko-kimike të maltit në teknologjinë dhe cilësinë e prodhimit të birrës
13 Terkida Vaso MODELIMI DHE STUDIMI I KINETIKËS SË RRITJES DHE FERMENTIMIT TË MAJASË SË IMOBILIZUAR NË ALGINAT KALCIUMI
14 STELA VELO STUDIMI ANALITIK I KULTIVARIT TË ULLIRIT KALINJOT NË RAJONIN E VLORËS DHE ZONA TË TJERA TË SHQIPËRISË“
15 Afërdita Dinaku VLERËSIMI I NIVELIT TË MYKOTOKSINAVE NË DRITHËRAT E VENDIT DHE TË IMPORTIT NË SHQIPËRI
16 Mirela SULAJ SIGURIA E PRODUKTEVE TË IMPORTUARA NËPËRMJET KONTROLLIT ANALITIK DHE LEGJISLATIVO – DOGANOR
17 Denisa Romman (Demi) STUDIM MBI MUNDËSINË E PËRDORIMIT TË HIREVE FLUTURUES SI SHTESË NË INDUSTRINË E PRODHIMIT TË ÇIMENTOS DHE BETONIT SI DHE NDIKIMI I SULFATEVE MgSO4 DHE Na2SO4 NË TO (ATAKU SULFATIK)
18 VILMA GURAZI STUDIMI DHE KRAHASIMI I METODAVE ALTERNATIVE TË IMOBILIZIMIT NË KARAKTERISTIKAT FERMENTUESE DHE SJELLJEN E MAJASË
19 ENTELA HODAJ-ÇELIKU PHYTOCHEMICAL STUDY AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF CENTAUREA VLACHORUM (ASTERACEAE)
20 AFRIOLA CETA STUDIMI I EKUILIBRAVE VITAMINIKË TEK KONSUMATORËT E ZAKONSHËM DHE PËRDORUESIT E PREPARATEVE VITAMINIKË APO SUPLEMENTËVE TË PASUR ME TO
21 Xhaklina Cani APLIKIMI I TEKNIKAVE TË MODELIMIT DHE SIMULIMIT TË PROCESEVE PËR KARAKTERIZIMIN OPTIMAL TË NAFTAVE BRUTO TË VENDIT TONË
22 Diana Kapiti Përcaktimi i përmbajtjes dhe mekanizmat e shkëmbimeve së formave të fosforit ndërmjet sedimenteve dhe ujërave të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna
23 Erjola Reufi NDIKIMI I FIBRAVE HIBRIDE ( POLIPROPILENIT DHE ÇELIKUT) NE BETONET E ARMUARA
24 FIDAN FEKA STUDIMI I SHKARKIMEVE NGA INDUSTRITË KIMIKE NË BASENET UJORE DHE IMPAKTI KIMIKO-MJEDISOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
25 Faruk HAJRIZI Monitorimi i cilësisë së ujërave të zeza në Skenderaj dhe propozimi i masave të nevojshme
26 Lorena MEMUSHAJ Kontrolli i ngarkesave mykore tek drithërat dhe ndikimi i tyre në karakteristikat fiziko-kimike dhe teknologjinë e tyre
27 ERNEST GJURAJ STUDIM I IMPAKTIT TË BIMËVE MEDICINALE SI SHTESA NË PRODUKTET USHQIMORE
28 Marsela Çomo PËRMIRËSIMI ME ANË TË ANALIZAVE FIZIKO-KIMKE TË DISA PRODUKTEVE TRADICIONALE TË PRODHUARA NË JUG TË VENDIT
29 Elvin Çomo IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I SHPËRNDARJES SË NDOTËSAVE NË LUMIN SHKUMBIN NGA DAMBA E KOMBINATIT METALURGJIK ELBASAN DERI NË GRYKËDERDHJEN E TIJ
30 Enkeleda Kadiu ÇRREGULLIMET NGA PAMJAFTUESHMËRIA E JODIT, NJË PROBLEM I RËNDËSISHËM I SHËNDETIT PUBLIK NË SHQIPËRI
31 Xhemë Lajçi HULUMTIMI I NDIKIMIT TË KUSHTEVE TË FERMENTIMIT GJATË PRODHIMIT TË BIRRËS NË FORMIMIN E DIACETILIT DHE ALKOOLEVE TË LARTA
32 Dritan Prifti Vlerësimi dhe përshtatja e lëndëve të para për prodhimin e klinkerit të çimentos së fabrikës Antea Cement Sh.a , Borizanë
33 Kastriot Pehlivani NDIKIMI I KONCENTRIMIT TE MAJASË NË FERMENTIM DHE NË FORMIMIN E ALKOOLEVE TË LARTA NË BIRRË
34 Sami Makolli PËRCAKTIMI I RADONIT NË TOKË DHE KORRELIMI I TIJ ME EKSPOZIMIN NË SIPËRFAQE
35 Edlira Tako STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË
36 Enkleva Halluni Studimi i çështjeve të prodhimit të pastër në prodhimin e pijeve joalkoolike e të ambalazheve plastike
37 Anisa Dhroso Studimi inxhinierik i proceseve të kompostimit dhe pirolizës të mbetjeve organike agro-pyjore dhe projektimi i reaktorit
38 Elton Zaka Studimi i rrjedhjes së procesit për prodhimin e klinkerit të çimentos Portland
39 Fatmir Gjyriqi PËRMIRËSIMI I CILËSISË MJEDISORE ME ANË TË PËRPUNIMIT TË SHKARKIMEVE AGRO-USHQIMORE NË NJË SISTEM REAKTORËSH BIOKIMIKË ME OPTIMIZIM TË PARAMETRAVE OPERACIONALË DHE TË PROJEKTIMIT
40 Alketa Cerkezi STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIOLOGJIKE TЁ KAFESЁ
41 Delina Troja Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve & Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë
42 Amilda Ballata Vlerësimi i Parametrave të Cilësisë të Produkteve të Pasterizuar (Qumësht i Pasterizuar) Gjatë Periudhës së Ruajtjes
43 Ilirjana Zymberaj MONITORIMI I CILËSISË DHE SIGURISË TË PRODUKTEVE TE BYLMETIT NË TREGUN E KOSOVËS
44 Klodiola Dhamo Vlerësimi mikrobiologjik i ushqimeve për foshnje
45 Sabri Hajdini TEKNOLOGJIA DHE MIKROBIOLOGJIA E USHQIMEVE & VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGRURISË
46 Abaz Asllani Monitorimi i cilësisë së hidrokarbureve që tregtohen në Republikën e Kosovës
47 Edion Arapi Alkalet, squfuri, fenomeni qarkullues në fabrikat e çimentos dhe përdorimi i qymyrit koks, në procesin e pjekjes së klinkerit
48 Arben Gjata VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGURISË SË PIJEVE JO ALKOOLIKE, TË PRODHUARA NË ZONËN E KORCËS, PËRMES MONITORIMIT TË PARAMETRAVE FIZIKO –KIMIKE TË VLERËSIMIT DHE ADITIVËVE TË PËRDORUR PËR TË RRUAJTUR CILESINË DHE RRITUR KOHËZGJATJEN E PËRDORIMIT
49 Redi Buzo STUDIMI I FAKTORËVE OPERACIONALË INXHINIERIKË TË SHKËMBIMIT TË MASËS NË OPTIMIZIMIN E MIKRO-OKSIGJENIMIT GJATË PRODHIMIT DHE RUAJTJES SË VERËS SI DHE NDIKIMI I EFEKTEVE DYTËSORE NË CILËSINË E SAJ
50 Rudina ÇAKRAJ MEKANIZMAT LIGJORË DHE STANDARTET KOMBËTARE, BAZË PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË VAJIT TË ULLIRIT
51 Violeta LAJQI Modelimi i proceseve difuzive përmes sipërfaqës kontaktuese të paketimeve me ushqimet për sigurinë dhe kontrollin cilësor
52 Lurjana Lila Studimi i mikrobiologjisë së lëngjeve të frutave dhe i ndikimit të rezistencës ndaj kushteve të stresit të Bifidobacterium spp, për përdorimin e tyre për përftimin e lëngjeve funksionalë probiotikë
53 Nereida Dalanaj Studim i Taksonomisë së Mikroorganizmave të Habitateve Natyrorë Specifikë dhe Ndikimi i Marëdhënieve Antagoniste Mikrobiale në Reduktimin e Ngarkesave Mykore në Bimë
54 Migena Hoxha Lidhjet ndërmjet karakteristikave kimike dhe koaguluese të qumështit të disa racave të lopës, deles dhe dhisë
55 Hasime Manaj Modelimi i kapjes sё CO 2 nga proceset termokimike e biologjike tё trajtimit tё mbetjeve tё materialeve organike
56 Sami Gashi Ndikimi në mjedis i prodhimit dhe përdorimit të detergjenteve dhe mundësitë e zbutjes së tij
57 Sonila Vito Simulimi numerik i proceseve të reaksion-difuzionit të metaleve të rënda
58 Mirela Alushllari Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ish Uzinës së Baterive, Berat
59 Adem Dreshaj STUDIMI KIMIKO - MJEDISOR I BANESAVE UJORE DRINI I BARDHE DHE IBËR NË REPUBLIKEN E KOSOVËS
60 Eldi Lico STUDIMI I STRUKTURËS TË MATERIALEVE PLASTIKE GJATË PROCESIT TË RICIKLIMIT DHE NDIKIMI I ADITIVËVE NË CILËSINË E TYRE.
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Fabiana Muharremi TEORIA E GAMA-GJYSMËGRUPEVE SI RAST I VEҪANTË I ASAJ TË GJYSMËGRUPEVE
2 Florion Çela RELACIONET E GREEN-IT NË UNAZA, GJYSMËUNAZAT QË ATO PËRFAQËSOJNË DHE NË GJYSMËGRUPET E TYRE
3 Jollanda Shara MBI DISA ASPEKTE APLIKATIVE TË KATEGORIVE NË TEORINË E RISHKRIMIT
4 Mimoza POLLOSHKA DISA KLASA TË GJYSMËGRUPEVE PERMUTABILE
5 LEDIA SUBASHI TILET FRAKTALE DHE VETITË E TYRE TOPOLOGJIKE
6 ORGEST BEQIRI r-GJYSMËGRUPET INVERSIVE DHE r-UNAZAT INVERSIVE
7 Behar BAXHAKU PERAFRIMET STATISTIKORE ME DISA TIPE TE OPERATOREVE”
8 STELA ÇENO VETI TOPOLOGJIKE NË HAPËSIRAT E NORMUARA TË PËRGJITHËSUARA
9 SIDITË DURAJ VARGJET KOSHI NË HAPËSIRAT E PERGJITHËSUARA METRIKE DHE ZBATIME
10 Danjela Braho Rezultate në teorinë e martingaleve dhe zbatime të saj
11 Bendise (HUTI) HOXHA ANALIZË KRAHASUESE E TEKNIKAVE BAZË PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT KUFITAR DHE KONTRIBUT NË ZGJIDHJEN NUMERIKE TË DISA PROBLEMEVE SPECIALE TË RENDEVE TË LARTA
12 Elvin RADA REZULTATE MBI VETITË KONTRAKTIVE NË HAPËSIRAT KONVEKSE DHE METRIKE TË PËRGJITHËSUARA
13 Arto Adili PAFUNDËSIA E NUMRAVE TË THJESHTË TË TRAJTËS (1 + 2nk)
14 Rushadije RAMANI HALILI GJYSMËGRUPET EKSPONENCIALE PERMUTABILE
15 Kastriot Zoto DISA ASPEKTE KONTRAKTIMI NË HAPËSIRAT E DISLOKUARA METRIKE DHE KUAZIMETRIKE
16 Dolantina HYKA NJË STUDIM I SISTEMEVE DIAGNOSTIKË NË KRIPTOGRAFINË ASIMETRIKE
17 Dhurata VALERA REZULTATE NË STUDIMIN E MASËS PSEUDO-ADITIVE DHE APLIKIME TË SAJ
18 Eriola Sila APLIKIME NË GJEOMETRI TË DISA REZULTATEVE NË TEORINË E PIKAVE FIKSE
19 Silvana Liftaj ASPEKTE APLIKATIVE TË FUNKSIONEVE TË FITUARA NGA PËRGJITHËSIMI I NJË FUNKSIONI NORMË
20 Mimoza Shkëmbi (Sefa) MBI INTEGRALIN E MEKSHEINIT NË HAPËSIRAT RIESZ
21 Argjir Butka Metoda bootstrap tek modelet e serive kohore , në veçanti tek modelet Afirma
22 Elisabeta Peti SJELLJA OSHILATORE DHE JOOSHILATORE E ZGJIDHJEVE TË EKUACIONEVE FUNKSIONALE DHE ZBATIME
23 Besiana Çobani Studime në teorinë e problemeve të anasjellta për ekuacionet me derivate të pjesshme
24 Rigena Sema RELACIONET E GREEN-IT DHE PËRGJITHËSIMET E IDEALEVE NË UNAZA E PËRGJITHËSIME TË TYRE
25 Ekrem Aljimi DISA LLOJE TË KONVERGJENCAVE DHE METODAT E SHUMUESHMËRISË
26 Enkeleda Zajmi Kotonaj MBI STRUKTURAT KUAZI TË NORMUARA DHE DISA ASPEKTE INTEGRIMI NË TO
27 Pranvera MullaPranvera Mulla QËNDRUESHMËRIA E ZGJIDHJES SË EKUACIONEVE ME DIFERENCA DHE ZBATIME NË EKONOMIKS
28 Bilall Shahini VLERAT SINGULARE TË PËRGJITHËSUARA DHE ZBATIME
29 Osman Hysa DISA KARAKTERIZIME PЁR GJYSMЁGRUPET ABUNDANTЁ DHE NDЁRTIMI I DISA NЁNKLASAVE TЁ TYRE
30 Anjeza Pasku KOHOMOLOGJIA E GJYSMËGRUPEVE INVERSIVË
31 Markela Muca METODA E ANALOGJIVE, ALGORITME DHE REZULTATE PËR MODELE STATISTIKORE SHUMËPËRMASORE (KLASIFIKIMI I TË DHËNAVE), TEKNIKA BOOSTRAP DHE TEKNIKA TË TJERA RESAMPLING PËR GJETJEN E VLERËSIMEVE INTERVALORE
32 Eralda Gjika SERITË KOHORE, REDUKTIMI I PËRMASAVE,PARASHIKIMI: STUDIMI I NGJASHMËRIVE NËPËRMJET REDUKTIMIT TË PËRMASAVE TË SERISË, PARAQITJES SIMBOLIKE DHE PËRDORIMI I METODAVE SAX
33 Artur Stringa Disa aspekte gjeometrike në hapësirat vektoriale topologjike të 2 – normuara
34 Arben Isufati Mbi problemin e kontraktimit te funksioneve fuzzy ne hapesirat metrike, kuazi-metrike dhe hapesirat metrike fuzzy
35 Lazim KAMBERI Tabelat e kontigjences. Zbatime.
36 Xhevair Beqiri Aspekte oshilacioni ne zgjidhjet e ekuacioneve diferencialejolineare te rendit te dyte
37 Eglantina Xhaja Zgjidhja numerike e ekuacioneve polinomiale ne rastin e rrenjeve te shumefishta dhe implementimi ne nje rrjet procesoresh.
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 FERUZE SHAKAJ KONSIDERATA MBI METODAT HIERARKIKE DHE JO HIERARKIKE PËR PROBLEMET E ANALIZËS CLUSTER
2 Elfrida Dishmema STUDIM MBI KONVERGJENCËN DHE QËNDRUESHMËRINË NË PROBLEMIN E VLERËS FILLESTARE TE EKUACIONEVE DEFERENCIALE TE ZAKONSHME DHE ATYRE TË VONUARA
3 Klodiana Bani TEKNIKA STATISTIKE BAYESIANE E TË TJERA PËR TË DHËNA TË SONDAZHEVE PËR ZONAT E VOGLA (SMALL AREA): VLERËSIMI, KORREGJIMI, SHMANGIA E DEFORMIMEVE
4 Lule Basha “Metodat Probabilitare, Statistike dhe Metodat e Analizës Numerike”
5 Ditila Ekmekçiu MODELE TË RADHËVE DHE SIMULIMI TË APLIKUARA NË CALL CENTER
6 Arber Qoshja DISA METODA DHE KRAHASIME NË PROCESIN E VLERËSIMIT TË PARAMETRAVE TË DISA SHPËRNDARJEVE STATISTIKE
7 Alma Sheko TEKNOLOGJIAE INFORMACIONIT NË MENAXHIMIN E ZINXHIRIT TË FURNIZIMIT: NJË ANALIZË STATISTIKORE
8 Eljona Milo VLERAT E HUMBURA ME METODAT E RIZGJEDHJES
9 Etleva Gjelaj ANALIZA E MODELEVE SASIORE PËR STUDIMIN E FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË BASHKËVEPRIMIN MIDIS RRITJES EKONOMIKE DHE PUNËSIMIT RASTI I SHQIPËRISË.
10 Xhuljeta Meçaj ANALIZA E TË DHËNAVE PANEL. ZBATIME NË REALITETIN SHQIPTAR
11 Ilir Palla METODAT BOOTSTRAP DHE APLIKIMI I TYRE
12 Brunilda Lufi Kazualiteti dhe kointegrimi. Zbatime mbi variabla nga ekonomia shqiptare
13 Roneda MuÇaj Analiza e serive kohore per parashikimet ekonomike me ane te metodave sasiore dhe inteligjente
14 Alfons HARIZAJ METODA NUMERIKE PËR VLERËSIMIN E PROVIMEVE TË STANDARDIZUARA
15 Lorena MARGO BOOTSTRAP ME BLLOQE NË SERITË KOHORE
16 Shpëtim Rexhepi INTERPOLIMI TRIGONOMETRIK ME ZBATIM DHE PËRAFRIMI MË I MIRË NË HAPËSIRAT C DHE Lp ME ANË TË SHUMAVE FURIE
17 Rinela KAPÇIU STUDIMI I ZGJIDHJES NUMERIKE TË EKUACIONEVE POLINOMIALE NËPËRMJET ZGJIDHJES SË PROBLEMIT TË VLERAVE VETJAKE
18 Valma PRIFTI IMPLEMENTIMI I NJË ALGORITMI APLIKATIV PËR RRITJEN E PERFORMANCËS KOSTO/ENERGJI NË HYPERVISOR HIBRID MBI CLOUD PRIVAT DHE PUBLIK
19 Migen Elmazaj MATJA E FENOMENIT TË MBIARSIMIMIT TË TË DIPLOMUARVE. RASTI I SHQIPËRISË
20 Eva Noka (Jani) ANALIZA MATEMATIKORE E RRJETAVE SOCIALE: STRUKTURA DHE VETITË TEORIKE TË RRJETAVE SOCIALE SHQIPTARE
21 Daniela Halidini (Qendraj) PROBLEME OPTIMIZIMI NË RRJETA DHE ZBATIME TË TYRE
22 BASHKIM ÇERKINI OPTIMIZIMI I RRJETIT TЁ TRANSPORTIT URBAN (RASTI I PRISHTINЁS)
23 Robert KOSOVA VLERËSIMI I REZERVAVE TË NAFTËS ME METODA STATISTIKORE. NJË STUDIM NGA VENDBURIMI I MARINZËS
24 Genci Berati Metoda numerike per njehsime ne dataflow
25 GLEDJANA ZENELI MODELE SASIORE PËR MENAXHIMIN E RISKUT
26 Aurora Ferrja (Simoni) STUDIMI I METODAVE TЁ OPTIMIZIMIT JOLINEAR DHE IMPLEMENTIMI NЁ ZBATIME NЁ ENERGJETIKЁ
27 Brikena Xhaja METODAT SPEKTRALE TЁ VALЁZЁS.APLIKIM NЁ TRAJTIMIN E SINJALIT
28 Romeo Mano NJË MODEL MARKOVIAN PËR SHPËRNDARJEN UNIVARIATE DHE MULTIVARIATE TË PORTOFOLIT NË RISK TË KREDISË
29 Frederik Dara PARASHIKIMI I SASISË SË POLENEVE ALERGJIZUESE ME ANËN E RRJETAVE NEURALE
30 Faton Merovci VARËSIA BISHTORE PËR SHPËRNDARJEN -t TË ANUAR DHE SHPËRNDARJEN DIRICHLE TË ANUAR
31 Përparim Shera MODELIMI HIERARKIK I ARRITJEVE TË NXËNËSVE NË SHQIPËRI
32 Teuta Thanasi ANALIZE E REMINITANCAVE NE SHQIPERI
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 AJOLA MESITI STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FLORISTIKE DHE STRUKTURORE TË “PARKUT TË MADH TË TIRANËS” NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE BAZË GIS. PROPOZIME PËR NJË MENAXHIM TË QËNDRUESHËM TË TIJ
2 Ani Bajrami Rreth zgjedhjes dhe preferencave për partner seksual tek shqiptarët
3 Enerit SAÇDANAKU STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I BRESHKAVE TË UJËRAVE TË ËMBLA DHE DETARE (RENDI TESTUDINES) TË GJIRIT TË VLORËS
4 Ermelinda Mahmutaj STUDIMI DHE KARTOGRAFIMI I HABITATEVE DHE FLORËS SË PARKUT KOMBËTAR TOMORR-KULMAK, ME FOKUS KRYESOR ATA PRIORITARË (SIPAS NATURA 2000), TË RRALLË E TË KËRCËNUAR
5 Blerina Vrenozi STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I MERIMANGAVE (ARANEAE) NË RRETHIN E TIRANËS