Doktoratura

Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Mimoza MILO VLERËSIMI I NDIKIMIT TË KURRIKULËS SË BIOLOGJISË TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË NË SUKSESIN AKADEMIK TË STUDENTËVE NË VITIN E PARË NË UNIVERSITET
2 Gledjan Caka ROLI I TIROZINË KINAZAVE NË TRANSDUKTIMIN E SINJALIZIMIT QELIZOR DHE EFEKTI FARMAKOLOGJIK I BARNAVE NË LEUÇEMI
3 Suada Lalaj IDENTIFIKIMI PËRMES ANALIZËS SË ADN-SË I VARIANTEVE POLIMORFE TË GJENEVE CYP2C9 DHE CYP2C19 PËRGJEGJËS PËR METABOLIZIMIN E BARNAVE MJEKËSORE NË POPULLATËN SHQIPTARE
4 Eldores Sula “BIOMARKERET E PËRGJIGJES FIZIOLOGJIKE TË PËRSHTATJES SË PESHQVE NDAJ STRESIT”
5 Marsilda Memaj ROLI I FAKTORËVE NEUROHORMONALË NË RREGULLIMIN E PËRQËNDRIMIT TË GLUKOZËS NË HEMOLIMFËN E KRUSTACEVE
6 Blerta Turani FEKONDIMI IN-VITRO DHE FAKTORЁT QЁ NDIKOJNЁ NЁ ZHVILLIMIN DHE METAMORFOZËN E EMBRIONEVE TEK AMFIBЁT
7 Enilda Shkëmbi Të dhëna sistematike dhe ekologjike për Rendin Odonata në Shqipëri
8 Marjol Meco STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT DEVOLL, NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
9 Besnik Rexhepi NJOHURI ETNOBOTANIKE NË MAQEDONINË E VERIUT
10 Nasuf Abdii FLORA DHE BIMËSIA E MALIT TË SHARRIT, PhD ne Biologjine e Ruajtjes
11 Jonida Leshi NDIKIMI I ZHVILLIMIT URBAN NË NDOTJEN DHE KUSHTET FIZIKO-KIMIKE TË UJËRAVE TË LUMENJVE OSUM DHE DEVOLL NË QARKUN E BERATIT
12 Hajrije DIBRA NDOTJA MIKROBIKE E UJËRAVE TË FUSHË-KRUJËS, NDIKIMI NË MJEDIS DHE SHËNDETIN PUBLIK
13 Enilda RRAPAJ IDENTIFIKIMI I POLIMORFIZMIT TË GJENIT Β2-AR NËPËRMJET ANALIZËS SË ADN-SË ME METODËN AS-PCR, NË POPULLATËN E SHËNDETSHME SHQIPTARE DHE NË NJË GRUP PACIENTËSH TË SËMURË ME FIBROZË CISTIKE
14 MIMOZA KUÇI PREVALENCA E LARTË E TRIGLICERIDEVE NË SËMUNDJET KARDIOVASKULARE, NË NJË KAMPION POPULLATE TË RRETHIT TË ELBASANIT
15 Ervin MARKU Gjenotipizimi me anë të metodave të biologjisë molekulare të një sistemi identifikimi të shpejtë dhe ekonomik të agjentit infektiv HBV në kampionet e marra nga donatorët e gjakut në Shqipëri
16 Albana Plakiqi Milaimi NDIKIMI I NIKELIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKE, HEMATOLOGJIKE, SI DHE METALET E RËNDA NË INDET E BUTA DHE TË FORTA, TE PËLLUMBI URBAN (Columba livia) NË QYTETIN E DRENASIT – KOSOVË
17 LIRA HAKANI STUDIMI I PLOTË I PATOLOGJIVE PULMONARE QË SHOQËROHEN ME FORMIM TË LIKIDIT PLEURAL, NËPËRMJET ANALIZAVE TË GJAKUT DHE LIKIDIT
18 Klodjana BOFE MONITORIM MIKROBIOLOGJIK I RËRËS DHE UJIT TË DETIT TË GJIRIT TË VLORËS
19 Erjona ALLA HARTIMI DHE PËRFSHIRJA E STANDARTEVE TË EDUKIMIT MJEDISOR NË SISTEMIN ARSIMOR SHQIPTAR
20 Ermira HOXHAJ STUDIM DEMOGRAFIKO-GJENETIK NЁ BASHKINЁ KOPLIK
21 Arselida KOÇI TË DHËNA MBI AREALIN, FLORËN DHE BIMËSINË E LLOJIT PUNICA GRANATUM L. (SHEGA E EGËR) NË VENDIN TONË
22 Ana KALEMAJ ALERGJITË USHQIMORE DHE INTOLERANCA NË NJË KAMPION POPULLATE TË FËMIJËVE DHE ADOLESHENCËS SË HERSHME
23 Anxhela Dauti STUDIMI PALINOLOGJIK I PËRFAQËSUESVE MË KRYESORË TË FAMILJES COMPOSITAE (Asteraceae)
24 Ermela Kopaçi INFEKSIONET ME HELICOBACTER PYLORI DHE LIDHJA E SHKALLËS DHE PERSISTENCËS SË KËTIJ INFEKSIONI ME TITRIN E IGG-së, DEFIÇENCËN E HEKURIT NË GASTRITET KRONIKE DHE KANCERIN E STOMAKUT
25 Anisa LITI STUDIMI I MAJAVE DIMORFIKE CANDIDA ALBICANS TË IZOLUARA NË INFEKSIONET E GOJËS DHE ORGANEVE TË TJERA NË ZONËN E DURRËSIT
26 Lulzime Dhora PROTEINURIA, SHKAQET DHE PASOJAT E SAJ TEK NJЁ KAMPION POPULLATE FEMRASH TЁ RAJONIT VERIPERЁNDIMOR TЁ SHQIPЁRISЁ
27 Lulzim MILLAKU NDIKIMI I NIKELIT DHE PLUMBIT NË DISA PARAMETRA BIOKIMIKË, HEMATOLOGJIKË, HISTOPATOLOGJIKË SI DHE METALET E RËNDA NË INDE (MËLÇI, VESHKA, TESTIKUJ, FEMUR, TIBI) TE HARABELI I SHTËPISË (PASSER DOMESTICUS) NË QYTETIN E DRENASIT DHE MITROVICËS
28 Zeqir Hashani Roli i Substratit në Diferencimin dhe Përhapjen e Florës Ndërkufitare: Mali i Koritnikut, Mali i Sharrit dhe Mali i Oshlakut
29 Valentina Semanaj IMUNOFENOTIPIZIMI LEUKOCITAR MULTIPARAMETRIK ME CITOMETRI ME FLUKS NË HEMOPATITË MALINJE
30 Elvira Bazina INVENTARIZIMI DHE MONITORIMI I KAPACITETEVE MENAXHUESE TË SHERBELËS (Salvia officinalis L.) DHE STUDIMI I MARËDHËNIEVE GJENETIKE DHE KIMIKE MIDIS EKOTIPEVE TË PËRZGJEDHURA TË SAJ
31 Merije Elezi ROLI I BIOMARKERËVE TË RINJ NË DIAGNOSTIFIKIMIN, PARANDALIMIN DHE MENAXHIMIN E SËMUNDJEVE KARDIOVASKULARE
32 Manjola Kuliçi STUDIMI I BIOTOKSINAVE DETARE NË Mytilus galloprovincialis, TOKSIKOLOGJIA DHE NDIKIMI I TYRE NË EKOSISTEMIN E LAGUNËS SË BUTRINTIT
33 Stela Ruci Studim i makrozoobentosit të brigjeve shkëmbore të Adriatikut shqiptar
34 Brunilda Hysaj Një studim me karakter Molekular dhe Epidemiologjik lidhur me virusin e Hepatitit C në popullatën shqiptare
35 Aurora Bakaj INCIDENCA DHE EPIDEMIOLOGJIA E SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE TË TRAKTIT URINAR NË NJË KAMPION PËRFAQËSUES TË POPULLATËS SHQIPTARE
36 Emil Xhuvani VLERA E EKZAMINIMEVE TË SHTATZËNISË NË PARANDALIMIN E ANOMALIVE NË LINDJE DHE NDIKIMI I DREJTPËRDREJTË QË KANË SHËNDETIN E POPULLATËS
37 Erkena Shyti POLIMORFIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I KËTIJ SISTEMI NË REALIZIMIN E ALOTRANSPLANTEVE
38 Adem Musliu NDRYSHIMET HEMATOLOGJIKE-BIOKIMIKE TEK TË SËMURËT ME KANCER TË MUSHKËRIVE DHE EFEKTI I KANCEROGJENËVE
39 Arta Lugaj Kërkime për prezencën e etheve hemorragjike në kafshët bujqësore në vendin tonë
40 Fjoralda BAKIRI STUDIM ANALITIK PËR HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) NË POPULLATËN SHQIPTARE
41 Lorena Hysi PIRJA E DUHANIT DHE MARKERËT E TURNOVERIT TË KOCKAVE TEK GRATË NË PERIUDHËN POSMENOPAUZIKE
42 Gjergji Peja ORNITOFAUNA E MALIT TË DAJTIT (TIRANË); DINAMIKA E SAJ HAPËSINORE DHE STINORE
43 Merita Rumano STUDIMI I ROLIT KYÇ TË PARATIROIDES NË METABOLIZMIN E KALCIUMIT DHE FOSFORIT NË POPULLATËN SHQIPTARE
44 Fundime Miri TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE EKOLOGJIKE MBI ZOOPLANKTONIN NË LAGUNËN E BUTRINTIT (SARANDË)
45 Eliana Ibrahimi NDIKIMI I TERAPISË HORMONALE ME PËRMBAJTJE ESTROGJENIKE DHE PROGESTERONIKE NË PARAMETRAT E HEMOSTAZËS
46 Adela Kullaj Vlerësimi mikrobiologjik dhe fiziko-kimik i cilësisë së ujit të Ujëmbledhësit të Bovillës fokusuar në problemin e shfaqjes së erës dhe shijes së papëlqyeshme të tij
47 Admir Jançe STUDIMI PALINOLOGJIK I DEPOZITIMEVE TË KUATERNARIT NË QYTETIN E ELBASANIT
48 Blerta Laze STUDIMI I KRAHASUAR I MATJEVE IMUNOLOGJIKE TË REALIZUARA ME APARATURAT: COBAS 6000 (ROCHE HITACHI), CHORUS (DIESSE), MINI-VIDAS 2000 (BIO-MEREUX) DHE ELISA EUROIMMUN
49 Dorina Roko REZULTATET E MJEKIMIT ME GLIVEK TEK LEUKOZA MIELOIDE NË FAZËN KRONIKE TË VLERËSUARA NËPËRMJET PËRGJIGJEVE CITOGJENETIKE
50 Bledar Pepa PËRCAKTIMI I LARMISË BIOLOGJIKE TË MAKROINVERTEBRORËVE BENTIKË TË LUMENJVE SHKUMBIN, DEVOLL E OSUM NË PJESËN QËNDRORE TË SHQIPËRISË SI DHE VLERËSIMI I CILËSISË SË KËTYRE TRUPAVE UJORË BAZUAR NË PËRDORIMIN E TYRE SI BIOINDIKATORË
51 Ermelinda Gjeta STUDIM MBI FLORËN, BIMËSINË DHE DIVERSITETIN E HABITATEVE NATYRORE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT SHKUMBIN, NË RRJEDHËN E MESME TË TIJ
52 Jani Marka BRIOFITE TË SHQIPËRISË: STUDIM FLORISTIK DHE EKOLOGJIK
53 Iris Hasibra PËRDORIMI I METODAVE TË NDRYSHME TË PËRCAKTIMIT TË VIRUSIT TË GRIPIT A/H1N1 SI SHKAKTAR I PANDEMISË SË VITIT 2009 DHE IMPAKTI NË SHËNDETIN PUBLIK
54 Erida Nelaj NIVELI I GJENDJES IMUNITARE NË POPULLATË PËR DISA NGA VAKSINAT VIRALE E BAKTERIALE
55 Erjola Keci Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes së makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
56 Xhezair Abdija VLERËSIMI SISTEMATIKO-EKOLOGJIK I ROPALOCEROFAUNËS TË MALIT SHARR DHE RRETHINAVE TË TIJ NË RRAFSHIN E ENTOMOFAUNËS MAQEDONASE
57 Valon Morina STUDIMI EKOFIZIOLOGJIK I EFEKTEVE TË NDOTJES NË BIOTËN E LUMIT SITNICË -KOSOVË”
58 Merjem Bushati STUDIM MBI PRODHIMTARINË PARËSORE DHE SIGURINË SHËNDETËSORE TË SAJ NË LIQENIN E BUTRINTIT (SARANDË)
59 Armida Caku HIPERANDROGJENIZMI DHE LIDHJA E TIJ ME AKNEN, PCOS-në, HIRSUTIZMIN DHE OBEZITETIN, NË POPULLATËN SHQIPTARE
60 Etleva Hysaj STUDIM BIO-EKOLOGJIK I LUNDËRZËS (Lutra lutra L.) PËRGJATË LUGINËS SË DRINOS
61 Besa Ndoci Izolimi i Brucella spp. në gjedhët që kanë abortuar dhehartimi i skemave më efikase për parambrojtjen specifikenëpërmjet studimit të kinetikës së reagimit imuno-alergjik në gjedhin e vaksinuar
62 Elton Rrogozi TË DHËNA TAKSONOMIKE DHE BIO-EKOLOGJIKE MBI MUSHKONJAT CULEX (DIPTERA: CULICIDAE) NË SHQIPËRI
63 Nevila Bushati VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE TË LIQENIT TË SHKODRËS DHE LUMENJVE DRINI E BUNA NËPËRMJET ANALIZAVE MIKROBIOLOGJIKE DHE FIZIKO-KIMIKE (PJESA SHQIPTARE).
64 Merita Xhetani Identifikimi i pranisë së gjeneve RHD dhe RHCE në një grup donatorësh gjaku Rh-negativ të popullatës shqiptare dhe gjenotipizimi prenatal i fetuseve tek nënat Rhezus negative.
65 Anjeza Çoku VLERËSIMI I CILËSISË MIKROBIOLOGJIKE TË FRUTAVE DHE PERIMEVE NË DISA ZONA NË SHQIPËRI
66 Hesat Aliu HESHTJA POSTRANSKRIPTIVE E GJENIT TË MBISHPREHUR ANTI-APOPTOTIK, h-TERT, ME ANË TË shARN-ve, NË LINJAT QELIZORE KANCEROGJENE HUMANE
67 Fahri Gavrazaj ANALIZIMI I PROFILIT TЁ ADN-se DUKE PЁRDORUR MARKATORЁT STR DHE QЁNDRUESHMЁRIA E TYRE NDAJ FAKTORЁVE TЁ NDRYSHЁM MJEDISORЁ DHE MIKROORGANIZMAVE.
68 Djana Bejko Plan Menaxhimi per cilesine e ujrave ne pellgun e Liqenit te Shkodres(Pjesa Shqiptare)
69 Maria Agolli STUDIM KRAHASUES PER MBIPESHEN DHE OBEZITETIN NE FEMIJET E ADELESHENTET SHQIPTARE , MINORITETIN GREK SI DHE NE KOMUNITETET ETNO-KULTURORE ARUMUN DHE ROM NE RRETHIN E GJIROKASTRES
70 ERLINDA KONI VLERESIMI I CILESISE SE UJERAVE NE UJEMBLEDHESIN E BOVILLES (TIRANE) DHE NE PELLGUN E TIJ DUKE U MBESHTETUR TEK ALGAT MIKROSKOPIKE
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Muhamir Shyqeriu ”VLERËSIMI ME METODA TË BIOTEKNOLOGJISË I KATEGORIVE TË NDRYSHME TË NDOTJEVE MBI POPULLATAT FITOPLANKTONIKE DHE ATO PESHKORE TË ZONËS SË LINIT, POGRADEC”
2 Gazmir Gjoni Mikromorfologjia e disa specieve bimore të rrezikuara në zonën e Dibrës në Shqipëri
3 Matilda Myrselaj (Delija) Klonimi i disa varieteteve elitë të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre me anë të teknologjisë së farave sintetike
4 ERVIN HOXHA VLERËSIMI I CILËSISË SË UJIT TË PIJSHËM NË QARKUN E FIERIT BAZUAR NË DISA INDIKATORË
5 Matilda SHEHU (ZEQO) DIVERSITETI INTRASPECIFIK DHE INTERSPECIFIK NË NIVEL EKO-MORFOLOGJIK DHE HISTO-CITOLOGJIK I SPECIEVE BIMORE NË DISA HABITATE TË ZONËS SË VLORËS
6 Albana Temali STUDIMI I PARAMETRAVE KIMIKË DHE BIOLOGJIKË IDENTIFIKUES TË CILËSISË SË UJRAVE TË LIQENIT TË SHKODRËS
7 Arianeta Nura VLERËSIMI I CILËSISË SË UJËRAVE NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË GJAKOVËS, BAZUAR NË PARAMETRAT MIKROBIOLOGJIKË DHE FIZIKO-KIMIKË
8 Romina LIBOHOVA MONITORIMI I BIOTOKSINAVE TË PRODHUARA NGA FITOPLANKTONI TOKSIK NË MOLUSQET BIVALVE DHE NDOTJA MIKROBIKE NË LAGUNAT E NARTËS DHE ORIKUMIT
9 STELA PAPA VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË SË GJENEVE KODUESE TË MONOTERPEN SINTETAZAVE DHE PRODUKTEVE ENZIMATIKE TË TYRE TEK POPULLATA TË SHERBELËS TË SHQIPËRISË SË VERIUT
10 Valon DURGUTI PËRCAKTIMI KUANTITATIV I OKTRATOKSINËS A TEK LLOJET E NDRYSHME TË VERËRAVE TE PRODHUARA NË KOSOVË”
11 LINDITA BUSHATI MONITORIM I NDOTJES MIKROBIKE DHE KIMIKE I LUMENJVE DRIN E MAT DHE NDIKIMI I KËSAJ NDOTJE NË EUTROFINË E KËTYRE LUMENJVE
12 Desareda Mero PËRDORIMI I INSTRUMENTEVE MODERNE PËR DIAGNOSTIKIMIN E FITOPLAZMAVE QË SHKAKTOJNË INFEKSIONE NË BIMËT E MOLLËVE (AP) DHE LEPTONEKROZËN E KUMBULLËS (PLN)
13 Marinela Grazhdani MIKROSHUMIMI IN VITRO I FIDANËVE TË DISA KULTIVARËVE TË MOLLËS (MALUS DOMESTICA Borkh.) TË RRETHIT TË KORÇËS DHE PËRDORIMI I METODAVE MOLEKULARE PËR KONTROLLIN FITOSANITAR TË TYRE.
14 Flora Ferati VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE NË LUMENJTË SITNICA DHE TREPÇA NË ZONËN E MITROVICËS
15 Philippe Théou Bat Populations in Albania: Structure and Dynamic of Populations
16 Rrahman Ferizi VLERESIMI I PARAMETRAVE MIKROBIOLOGJIKE, FIZIKO-KIMIKE TE UJRAVE TE LUMENJEVE, STINICA, LEPENCI DHE LUMBARDHI I PRIZERENIT DHE IMPAKTI I TYRE NE KUALITETIN MIKROBIOLOGJIK E BIOKIMIK TE PESHQIT QE RRITEK TEK KETA LUMENJ
17 Ylber Bajraktari VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË GJENETIKE TË VARIFETEVE TË HARDHISË SË KOSOVËS BAZUAR NË MARKERË MOLEKULARË DHE TË TJERA AGRONOMIKE
18 Anduela Qendro STUDIMI I ORGANOGJENEZËS IN VITRO PËR DY SUBSPECIET E ASTER ALBANICUS DEGEN ME QËLLIM RUAJTJEN E GJERMOPLAZMËS
19 Çiljeta Piro Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës), si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore
20 Anni Kallfa KARAKTERISTIKAT SPEKTRALE TË FITOPLANKTONIT DHE VARËSIA RECIPROKE NGA FAKTORËT MJEDISORË DHE EUTROFIKIMI
21 Rozarta Nezaj NIVELI I NDOTJES MIKROBIKE NË UJIN E PIJSHËM PË R RRETHIN E LEZHËS DHE NDIKIMI I TIJ NË SËMUNDJET INFEKTIVE GJATË PERIUDHËS 2006-2013
22 Laura Gjyli Identifikimi i cianobakterit Synechococcus në ujërat e Gjirit të Durrësit, bazuar në fragmentet gjenike ribozomale specifike
23 Orjeta Jaupaj (Elbasani) RRITJA E DIVERSITETIT MORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE BIOKIMIK NЁPËRMJET INDUKTIMIT TЁ MUTACIONEVE ME ANË TË RREZATIMIT JONIZUES NЁ GRURЁ
24 Milidin Bakalli VLERËSIMI I CILËSISË SË UJIT TË PUSEVE NËZONËN E GËRDECIT NËPËRMJET ANALIZAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIKE
25 Valbona SOTA (Mata) RUAJTJA E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE FRUTORE SPONTANE SHQIPTARE TË RREZIKUARA PËR ZHDUKJE DHE ME VLERAEKONOMIKE ME METODA TË NDRYSHME TË KONSERVIMIT IN VITRO
26 Bekim Gashi KARAKTERIZIMI BIOMORFOLOGJIK, FIZIOLOGJIK DHE RUAJTJA EX SITU E GJERMOPLAZMËS SË SPECIEVE TË "RINGJALLJES" SË GJINISË RAMONDA NË KOSOVË DHE NË MAQEDONI
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Idajet Selmani Studimi i WEDGE-it dinamik në përshpejtuesit e tipit Elekta Synergy Platform
2 Eglnatina Merkaj STUDIMI I MATERIALEVE TË PËRDORURA NË IKONAT E OBJEKTEVE TË HERSHME TË KULTIT ME ANË TË METODAVE ANALITIKE JO-SHKATËRRUESE
3 MATILDA MEMA STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK
4 OLTA ÇAKAJ KARAKTERIZIMI DHE STUDIMI I TEKNOLOGJISË SË PRODHIMIT TË OBJEKTEVE ANTIKE PREJ BAKRI DHE PËRLIDHJEVE TË TIJ TË ZBULUARA NË SHQIPËRI.
5 Labinot KASTRATI STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE γ DHE β TË PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME
6 FISNIK ALIAJ NDRYSHIMET FAZORE NË VESHJET E FORTA TiN DHE (Ti, Al)N PAS TRAJTIMIT TERMIK NË AJËR
7 Kozeta (Bode) TUSHE RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
8 RUDINA OSMANAJ (ZEQIRLLARI) RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
9 Isidor Kokalari Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare
10 ESMERALDA VATAJ STUDIMI I OBJEKTEVE ANTIKE PREJ QELQI TË ZBULUARA NË VENDIN TONË DUKE PËRDORUR METODA ANALITIKE JO SHKATËRRUESE
11 SILVANA MIÇO MONITORIMI DHE STUDIMI I NDOTËSVE TË NDRYSHËM TË AJRIT (TË NGURTË DHE TË GAZTË) ME ANË TË METODAVE BASHKËKOHORE
12 Drilona KISHTA PËRCAKTIMI I DOZAVE TË PACIENTËVE NË DIAGNOSTIKIM DHE KALIBRIMI NË PAJISJET IMAZHERIKE QË PRODHOJNË RREZATIM JONIZUES
13 Anida DUKAJ APLIKIMI I METODAVE ANALITIKE BASHKËKOHORE PËR PËRCAKTIMIN E SUBSTANCAVE ORGANIKË TOKSIKE NË MJEDIS ME ANË TË GAZKROMATOGRAFISË DHE GAZKROMATOGRAFISË-MASSPEKTROMETRISË
14 Besire Cena MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË
15 Dafina Xhako PËRSHPEJTIMI I LLOGARITJEVE TË FERMIONEVE KIRALE ME ANË TË RRJETAVE TË SHUMËFISHTA NË QCD-NË RRJETORE
16 Eriola Hida AKTIVITETI FUNKSIONAL I APARATIT FOTOSINTETIK NË PRANI TË STRESEVE
17 Marsida Klemo PËRDORIMI I RREZATIMIT JONIZUES NË TRAJTIMIN SANITAR TË USHQIMEVE DHE STERILIZIMIN NË MJEKËSI
18 Bashkim Dalipi STUDIMI I SPEKTRAVE JON-AKUSTIKE TE ZMADHUAR NGA TE DHENAT E SISTEMEVE TE RADAREVE ME SHPERHAPJE JOKOHERENTE DHE DUKURIVE QE LIDHEN ME TO
19 Florian Mandija STUDIM MBI ELEMENTET THEMELORE DHE PARAMETRAT E TYRE SPECIFIKE QE NDIKOJNE NE ELEKTRIZIMIN E ATMOSFERES
20 Ervis Telhaj Aplikime të Metrologjisë së Rrezatimit Jonizues në Mjekësinë Diagnostikueso Terapeutike të Onkologjisë.Vlerësimi dhe Përcaktimi i Dozave të Rrezatimit për Tumore Specifike
21 Lindita Hamolli ZBULIMI I PLANETEVE JASHTËDIELLORE NËPËRMJET MIKROPËRTHYERJES GRAVITACIONALE
22 Erinda Ndreçka STUDIMI I PËRBËRJES SË OBJEKTEVE PREJ QERAMIKE TË ZBULUARA NË VENDBANIMET E PERIUDHËS SË NEOLITIT NË VENDIN TONË
23 Erjon Spahiu VLERËSIMI RADIOLOGJIK I MBETJEVE INDUSTRIALE
24 Klaudio Peqini Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
25 Lorena Kelo SI TA MËSOJMË SOT FIZIKËN
26 Malvina Marku MODELIMI DHE SIMULIMI NUMERIK I PROCESEVE QË ZHVILLOHEN NË RRJETAT BIOLOGJIKE
27 Matilda Mema STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK
28 Pranvera Dhima STUDIM MBI ELEKTRIZIMIN E POLIMERËVE
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 PETRIKA MANIKA “SEMANTIKA NË TRAJTIMIN E INFORMACIONEVE SHËNDETËSORE"
2 LEDIA BOZO (HAJDËRI) OPTIMIZIM PROGRAMIMI NË CLOUD COMPUTING
3 ELDA XHUMARI PËRDORIMI I RRJETEVE NEURALE NË PARASHIKIMIN E ÇMIMIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME
4 Suela Maxhelaku “INTEGRIMI I TË DHËNAVE MJEKËSORE NË DIZENJIMIN E NJË ARKITEKTURE E-HEALTH”
5 Ina Hyseni NDËRTIMI I NJË MODELI TË ZYRAVE TË INTEGRUARA ME NJË NDALESË PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË NJËSITË E QEVERISJES VENDORE
6 DHIMITER KIKINA SISTEMET BI
7 JONIDA SHEHU MODELIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NËPËRMJET ONTOLOGJIVE
8 Dhonat KOTE Ndërtimi i sistemeve të informacionit për rritjen e efiçencës dhe sigurisë ushqimore bazuar mbi teknologjitë e internetit të objekteve
9 ENKELEDA KUKA VLERËSIMI I PËRDORUESHMËRISË SË APLIKACIONEVE NË CLOUD COMPUTING
10 BLERINA ÇELIKU Algoritmat Kriptografike dhe Siguria
11 ODETA KROMIÇI PËRMIRËSIMI I PARASHIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PARASË NË FINANCAT PUBLIKE NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE TË INTELIGJENCËS SË BIZNESIT
12 ARDIANA TOPI ARKIVAT ELEKTRONIKË, RUAJTJA AFATGJATË E KOLEKSIONEVE ELEKTRONIKE ME VLERË HISTORIKE KOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
13 Dezdemona Gjylapi ALGORITMAT GJENETIK NË TRAJNIMIN E RRJETAVE NEURALE
14 GJERGJI MULLA Ndertimi i nje plani sigurie per mbrojtjen e proceseve dhe informacioneve kritike ose sensitive
15 XHENI MELO Mobile Learning ne permiresimin e procesit te mesimdhenjes ne Shqiperi, studime dhe aplikime
16 EDRA FRESKU KRIJIMI I NJË MODELI INFORMATIK PËR MENAXHIMIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE KOMPLEKSITETI I IMPLEMENTIMIT: RASTI I SPITALIT RAJONAL TË SHKODRËS
17 DENADA ÇOLLAKU SHËRBIME PËR MANAXHIMIN E NJOHURIVE
18 Blerta MOÇKA OPTIMIZIMI I INTELIGJENCËS SË BIZNESIT DUKE PËRDORUR FRAMEWORK
19 Alban BURAZERI MOTORI I ZBULIMIT TË MASHTRIMIT - MONITORIMI I TRANSAKSIONEVE TË DYSHIMTA NË BANKA NËPËRMJET TEKNOLOGJIVE TË INFORMACIONIT DHE INTEGRIMIT TË TYRE
20 Alba Como Data mining në Edukim
21 Dhori Terpo AUTOMATIZIMI I SHËRBIMEVE TË QEVERISJES ELEKTRONIKE NË SHQIPËRI BAZUAR NË MODELIN WORKFLOW REFERENCE
22 Ejup Rustemi SISTEMET INTELIGJENTE TË BIZNESIT DHE IMPLEMENTIMI I TYRE
23 Ardi Benusi ZHVILLIME TË TEKNOLOGJISË “CLOUD”
24 Festim Halili APLIKIMI I KOREOGRAFISË SË UEB SHËRBIMEVE NË SISTEMET HETEROGJENE TË INFORMACIONIT
25 Olti Qirici Studim mbi procesimin e gjuhëve natyrore (gjuhës shqipe) përmes metodave të Inteligjencës Artificiale
26 ERIND BEDALLI LOGJIKA E TURBULLT DHE APLIKIME TË SAJ NË MODELIM
27 Silvana Greca SISTEME INFORMACIONI MULTIMEDIALE, APLIKIME DHE STRATEGJI
28 Senada Bushati PËRDORIMI I DATA MINING, SEMANTIC WEB DHE CONCEPT MODELING PËR EDUKIMIN E NXËNËSVE
29 Juliana Lula Studimi i sistemeve Data Warehouse dhe ndërtimi i një modeli raportimi të bazuar në teknologjinë Business Intelligence
30 Elona Xhina MODELE TË REJA TË SHËRBIMEVE BANKARE, BAZUAR NË TEKNOLOGJITË E INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT, NË SHQIPËRI
31 Bora Bimbari MODELIMI I SISTEMEVE HIBRIDE TЁ RUAJTJES DHE PЁRPUNIMIT TЁ INFORMACIONIT
32 Denis Saatçiu KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR VLERЁSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË ZBATIME NË EKONOMI
33 Julian Fejzaj ARKITEKTURAT E BAZAVE TË DHËNAVE TË ORIENTUARA NGA SHËRBIMET
34 Eljona Proko STUDIMI DHE IMPLEMENTIMI I KOMPONENTËVE PËR NDËRTIMIN E APLIKACIONEVE WEB ME PERFORMANCË TË LARTË
35 Medjon Hysenaj PLATFORMA WEB GIS ALBANIA. TEKNIKA TË AVANCUARA REPLIKIMI.
36 Florim Idrizi KRIPTOGRAFIA E KOMBINUAR SI MJET PËR SIGURINË E TRANSAKSIONEVE ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
37 Fisnik Dalipi NXJERRJA SEMANTIKE E INFORMACIONEVE PREJ BURIMEVE TË SHPËRNDARA DHE HETEROGJENE, NGA KËNDVËSHTRIMI I INTELIGJENCËS AFARISTE, PËRMES EKSPLORIMIT INTERAKTIV DHE VIZUAL TË HAPËSIRAVE MULTIDIMENSIONALE TË INFORMACIONIT
38 Ana Ktona OFRIMI I SHЁRBIMEVE FINANCIARE ME ANЁ TЁ TEKNOLOGJISЁ MOBILE
39 Mirlinda Karcanaj INTEGRIMI I SISTEMIT TЁ MENAXHIMIT TЁ DOKUMENTEVE ME E-SHЁRBIMET NЁ INSTITUCIONET PUBLIKE
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 EVELINA HASA STUDIMI SISTEMATIK I PËRBËRJES SË METABOLITEVE SEKONDARË NË EKSTRAKTET E DISA BIMËVE AROMATIKE TË VENDIT Kandidati:
2 ARETA KUMRIA (ALINJ) Vlerësimi i efektivitetit mbrojtës të lëngjeve jonikë në dukurinë e korrozionit në metale
3 Jolda Zotaj Studimi i disa ekstrakteve bimore për mbrojtjen nga korrozioni të bakrit (Cu) dhe aluminit (Al) në mjedise të ndryshme.
4 JONIDA SALIHILA KARAKTERIZIMI KIMIK I EKSTRAKTEVE TË DISA BIMËVE MJEKËSORE TË VENDIT TONË ME TEKNIKA KROMATOGRAFIKE
5 JONIDA TAHIRAJ VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONËS SË ELBASANIT NËPËRMJET PËRCAKTIMIT TË NIVELEVE TË NDOTËSVE ORGANIKË DHE INORGANIKË ME METODA INSTRUMENTALE
6 RIHANA TERZIU KONSOLIDIMI I MATERIALEVE TË NGURTA ME METODA KIMIKE
7 MORSINA ÇIPA STUDIMI I SHKALLËS DHE EFEKTEVE TË EKSPOZIMIT AFATGJATË TË PUNONJËSVE TË KOMBINATIT TË PËRPUNIMIT TË THELLË TË NAFTËS NË BALLSH NDAJ NDOTJES KIMIKE
8 ARLINDA ÇAÇI INHIBITORËT E GJELBËR SI SHTESA NË BETON PËR MBROJTJEN E ÇELIQEVE ARMUESE NGA KORROZIONI
9 Jona KERI PRODHIMI I NANOKOMPOZITEVE NGA ARGJILAT DHE DERIVATET E POLIMERËVE NATYRALË
10 Arsim Maloku ZHVILLIMI I SENSORIT TË RI ELEKTROKIMIK PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE
11 Kaltrina Jusufi VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË TOKAVE BUJQËSORE NË ZONËN E KEK-UT NËPËRMJET METALEVE TË RËNDA DHE AKUMULIMI I TYRE NË KULTURA BUJQËSORE
12 Eralda Dano PËRCAKTIMI I NDOTËSVE ORGANIKË TË QËNDRUESHËM NË LUMIN DRIN”
13 Miribane DËRMAKU-SOPJANI ANALIZA E PËRMBAJTJES SË FOSFORIT I LIDHUR ME NATRIUM NGA TRANSPORTERI NaPi-IIa DHE BALANCA E FOSFORIT E NDIKUAR NGA RAPAMICINA DHE ENZIMAT AMPK, KLOTHO, PKB, SGK1, mTOR DHE NEDD4-2
14 Lorena Ciko Studimi i ndikimit të metodës së ekstraktimit në përbërjen kimike të ekstraktit të disa bimëve aromatike dhe medicinale
15 SHANIKO ALLAJBEU VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE TË AJRIT NGA ELEMENTET GJURMË (NË TERRITORIN E SHQIPËRISË) ME METODËN E AKTIVIZIMIT NEUTRONIK DHE METODA TË TJERA KOMPLEMENTARE DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË DHE ANALIZËN GIS
16 OLJANA PINE ANALIZA E NDOTËSVE ORGANIKË NË PRODUKTE USHQIMORE ME TEKNIKATË KROMATOGRAFISË TË GAZTË
17 Jeton Halili STUDIMI I PËRDORIMIT TË LËNGJEVE PRANË-KRITIKË NË EKSTRAKTIMIN E MOSTRAVE MJEDISORE
18 Marjena BIXHI STUDIMI I NIVELIT TË MIKROELEMENTEVE TE NJERËZIT DHE LIDHJA MIDIS TYRE
19 GENTIANA SHEGANI VLERËSIMI KIMIK I SHKARKIMEVE INDUSTRIALE TË PËRPUNIMIT TË LËKURËS DHE IMPAKTI I TYRE NË MJEDIS
20 Arvjola Hodaj VLERËSIM DHE MONITORIM I SHKALLËS SË NDOTJES SË LIQENIT ARTIFICIAL TЁ TIRANЁS
21 RUDINA TRIKSHIQI STUDIM MBI GJËNDJEN AKTUALE DHE PRESPEKTIVËN E PËRDORIMIT TË BIMËVE VASKULARE NË PASTRIMIN E AJRIT NGA NDOTËSIT TOKSIKË INORGANIKË NË TIRANË DHE DURRËS
22 RIDVANA MEDIU STUDIMI I APLIKIMEVE TË METODAVE TË ELEKTROKEMILUMINESHENCËS DHE TË IMUNOFLUORESHENCËS NË PËRCAKTIMIN E MARKUESVE TUMORALË
23 JONIDA CANAJ STUDIMI I CILЁSISЁ SЁ VAJIT TЁ ULLIRIT ME ORIGJINЁ VENDASE DHE IMPORTI
24 Ardian Rugova VLERËSIMI I GJENDJES EKOLOGJIKE NË SEDIMENTIN E PELLGUT TË LUMIT SITNICË
25 Piro Karamelo STUDIMI I NDOTJES INDUSTRIALE TË QYTETIT TË ELBASANIT NËPËRMJET MONITORIMIT TË NDOTËSVE INORGANIKË NË PLUHURAT E AJRIT
26 Albana Jano MBROJTJA E ARMATURAVE PREJ ÇELIKU ME ANË TË SHTESAVE TË INHIBITORËVE MIGRUES TË KORROZIONIT NË BETON
27 Bledar Myrtaj MODELIMI I SHPËRNDARJES SV NDOTJES NË LAGUNËN E KARAVASTASË
28 Dafina Karaj STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT
29 Valbona Hoxha STUDIMI I CILËSISË SË AJRIT DUKE U NISUR NGA SHKARKIMI I LËNDËVE OZONHOLLUESE NË QYTETET KRYESORE TË SHQIPËRISË
30 Nevila Broli PËRDORIMI I TEKNIKAVE ELEKTROKIMIKE EFIKASE PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE
31 Ilva Gjika VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE NË ZONAT TIRANË-DURRËS-ELBASAN NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
32 Albana Veseli ZHVILLIMI I DISA SENSORËVE DHE BIOSENSORËVE PËR PËRCAKTIMIN E AMINAVE BAZUAR NË INTERESIN BIOLOGJIK TË TYRE
33 Krenaida Taraj NDRYSHIMET NË SIPËRFAQEN E ARGJILËS SË PRRENJASIT PAS TRAJTIMEVE FIZIKE DHE KIMIKE
34 Loreta Vallja Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale
35 Liridon Berisha Zhvillimi i sensorit të ri elektrokimik për përcaktimin e oksidit të azotit (II) bazuar në modifikimin e elektrodës me pastë karboni
36 Ardit Shehi STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTËVE DHE METODAVE INSTRUMENTALE
37 Fatos Rexhepi Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS
38 Entela Treska Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë
39 Elmira Mehmeti Studimi i komponentëve kimikë të bimës Gymnospermium altaicum scipetarum
40 SULLTANE AJÇE MIKROFLORA E AJRIT NË TË GJITHË SEKTORËT E IMPIANTEVE TË PULARIVE NË RAJONIN KORÇË
41 Drita Mema VLERËSIMI I KIMISË SË UJËRAVE TË PISHINAVE DHE IMPAKTI NË SHËNDET
42 Sonila Kane Studim i gjendjes mjedisore të Gjirit të Vlorës nëpërmjet parametrave kimiko fizikë të tij
43 Ogerta Manastirliu Krahasimi i monitorimeve të mjedisit në landfill-in e Sharrës, para dhe pas ndërhyrjes si dhe ndikimet në mjedis
44 Blerta Dakli (Kërciku) Studimi i metodave analitike për përcaktimin e elektrolitëve në lëngjet biologjike
45 Bujar Durmishi Studimi i variacionit të përmbajtjes së trihalometaneve (THM) në ujin e pijshëm të ujësjellësit të qytetit të Tetovës me metoda analitike të përparuara
46 Lirim Bekteshi MONITORIMI GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VERIORE DHE LINDORE TË SHQIPËRISË NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQE SI BIOINDIKATORË
47 Majlinda Terpo VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR – TEPELENË – PËRMET – SARANDË NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
48 Gani Kastrati PËRFTIMI I ҪIMENTOVE TË PËRZIERA NGA MBETJET E NGURTA INDUSTRIALE (HIRI FLUTURUES DHE SKORJETFe-Ni) DHE DISA KARAKTERISTIKA TË BETONEVE TË PRODHUARA ME TO
49 Majlinda Sana Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox në miellrat e prodhuara nga disa kultivarë gruri të vendit dhe importit për prodhimin e brumërave për bukë dhe ëmbëlsira
50 Alma Emiri Studimi me metodën e kromatografisë të lëngët me performancë të lartë i nivelit të mbetjeve të sulfonamideve në produktet me origjinë shtazore të destinuara për konsum njerëzor
51 Ardita Mele Kataliza heterogjene
52 Makfire Sadiku STUDIMI I VETIVE FIZIKO-KIMIKE TË ARGJILËS SËGOSHICËS NË GJENDJE NATYRORE DHE TË TRAJTUAR
53 Flora Qarri VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VLORË-FIER NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
54 Ali Sadiku MBROJTJA KATODIKE E CELIKUT NË BETONARME
55 Albert Maxhuni VLERËSIMI I NDIKIMIT TË NDOTJEVE ANTROPOGJENE NË GJENDJEN MJEDISORE TË KOSOVËS
56 Eva Gavani Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodave kromatografike dhe teknikave te tjera instrumentale
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Erinda Piluri STUDIMI NË NJË IMPIANT EKSPERIMENTAL I PARAMETRAVE QË DIKTOJNË EKUILIBRIN DHE MODELIMI I SISTEMIT DINAMIK TË ABSORBIMIT TË AVUJVE TË ETANOLIT
2 Sidorela Vishkulli PËRDORIMI I SHAFRANIT (CROCUS SATIVUS L.) PËR NGJYROSJEN E MATERIALEVE TEKSTILE
3 Armela Mazreku ALTERNATIVA TË PRODHIMIT TË BIODIEZELIT DHE REALIZIMI INDUSTRIAL NË SHQIPËRI
4 Anisa Rexhepi TRAJTIMI BIOLOGJIK I SHKARKIMEVE UJORE TË INDUSTRISË USHQIMORE NË VENDIN TONË DHE PROJEKTIMI INXHINIERIK I NJË IMPIANTI PILOT
5 Julia Preka VLERËSIMI I CILËSISË DHE PËRMBAJTJES SË METALEVE NË QUMËSHTIN E FRESKËT TË LOPËS NË RRETHIN E SHKODRËS
6 Aleksanër PETRE IMPLEMENTIMI I HACCP- ISO, 9001 - 22000 SI NJË SISTEM MENAXHIMI DHE KONTROLLI NË INDUSTRINË E BIRRËS
7 Tanja KAMBURI Ndikimi i parametrave fiziko-kimike të maltit në teknologjinë dhe cilësinë e prodhimit të birrës
8 Terkida Vaso MODELIMI DHE STUDIMI I KINETIKËS SË RRITJES DHE FERMENTIMIT TË MAJASË SË IMOBILIZUAR NË ALGINAT KALCIUMI
9 STELA VELO STUDIMI ANALITIK I KULTIVARIT TË ULLIRIT KALINJOT NË RAJONIN E VLORËS DHE ZONA TË TJERA TË SHQIPËRISË“
10 Afërdita Dinaku VLERËSIMI I NIVELIT TË MYKOTOKSINAVE NË DRITHËRAT E VENDIT DHE TË IMPORTIT NË SHQIPËRI
11 Mirela SULAJ SIGURIA E PRODUKTEVE TË IMPORTUARA NËPËRMJET KONTROLLIT ANALITIK DHE LEGJISLATIVO – DOGANOR
12 Denisa Romman (Demi) STUDIM MBI MUNDËSINË E PËRDORIMIT TË HIREVE FLUTURUES SI SHTESË NË INDUSTRINË E PRODHIMIT TË ÇIMENTOS DHE BETONIT SI DHE NDIKIMI I SULFATEVE MgSO4 DHE Na2SO4 NË TO (ATAKU SULFATIK)
13 VILMA GURAZI STUDIMI DHE KRAHASIMI I METODAVE ALTERNATIVE TË IMOBILIZIMIT NË KARAKTERISTIKAT FERMENTUESE DHE SJELLJEN E MAJASË
14 ENTELA HODAJ-ÇELIKU PHYTOCHEMICAL STUDY AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF CENTAUREA VLACHORUM (ASTERACEAE)
15 AFRIOLA CETA STUDIMI I EKUILIBRAVE VITAMINIKË TEK KONSUMATORËT E ZAKONSHËM DHE PËRDORUESIT E PREPARATEVE VITAMINIKË APO SUPLEMENTËVE TË PASUR ME TO
16 Xhaklina Cani APLIKIMI I TEKNIKAVE TË MODELIMIT DHE SIMULIMIT TË PROCESEVE PËR KARAKTERIZIMIN OPTIMAL TË NAFTAVE BRUTO TË VENDIT TONË
17 Diana Kapiti Përcaktimi i përmbajtjes dhe mekanizmat e shkëmbimeve së formave të fosforit ndërmjet sedimenteve dhe ujërave të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna
18 Erjola Reufi NDIKIMI I FIBRAVE HIBRIDE ( POLIPROPILENIT DHE ÇELIKUT) NE BETONET E ARMUARA
19 FIDAN FEKA STUDIMI I SHKARKIMEVE NGA INDUSTRITË KIMIKE NË BASENET UJORE DHE IMPAKTI KIMIKO-MJEDISOR NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
20 Faruk HAJRIZI Monitorimi i cilësisë së ujërave të zeza në Skenderaj dhe propozimi i masave të nevojshme
21 Lorena MEMUSHAJ Kontrolli i ngarkesave mykore tek drithërat dhe ndikimi i tyre në karakteristikat fiziko-kimike dhe teknologjinë e tyre
22 ERNEST GJURAJ STUDIM I IMPAKTIT TË BIMËVE MEDICINALE SI SHTESA NË PRODUKTET USHQIMORE
23 Marsela Çomo PËRMIRËSIMI ME ANË TË ANALIZAVE FIZIKO-KIMKE TË DISA PRODUKTEVE TRADICIONALE TË PRODHUARA NË JUG TË VENDIT
24 Elvin Çomo IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I SHPËRNDARJES SË NDOTËSAVE NË LUMIN SHKUMBIN NGA DAMBA E KOMBINATIT METALURGJIK ELBASAN DERI NË GRYKËDERDHJEN E TIJ
25 Enkeleda Kadiu ÇRREGULLIMET NGA PAMJAFTUESHMËRIA E JODIT, NJË PROBLEM I RËNDËSISHËM I SHËNDETIT PUBLIK NË SHQIPËRI
26 Xhemë Lajçi HULUMTIMI I NDIKIMIT TË KUSHTEVE TË FERMENTIMIT GJATË PRODHIMIT TË BIRRËS NË FORMIMIN E DIACETILIT DHE ALKOOLEVE TË LARTA
27 Dritan Prifti Vlerësimi dhe përshtatja e lëndëve të para për prodhimin e klinkerit të çimentos së fabrikës Antea Cement Sh.a , Borizanë
28 Kastriot Pehlivani NDIKIMI I KONCENTRIMIT TE MAJASË NË FERMENTIM DHE NË FORMIMIN E ALKOOLEVE TË LARTA NË BIRRË
29 Sami Makolli PËRCAKTIMI I RADONIT NË TOKË DHE KORRELIMI I TIJ ME EKSPOZIMIN NË SIPËRFAQE
30 Edlira Tako STUDIMI I EKUILIBRAVE TË ADSORBIMIT NË ARGJILAT MONTMORILLONITE TË DISA METALEVE TË RËNDË
31 Enkleva Halluni Studimi i çështjeve të prodhimit të pastër në prodhimin e pijeve joalkoolike e të ambalazheve plastike
32 Anisa Dhroso Studimi inxhinierik i proceseve të kompostimit dhe pirolizës të mbetjeve organike agro-pyjore dhe projektimi i reaktorit
33 Elton Zaka Studimi i rrjedhjes së procesit për prodhimin e klinkerit të çimentos Portland
34 Fatmir Gjyriqi PËRMIRËSIMI I CILËSISË MJEDISORE ME ANË TË PËRPUNIMIT TË SHKARKIMEVE AGRO-USHQIMORE NË NJË SISTEM REAKTORËSH BIOKIMIKË ME OPTIMIZIM TË PARAMETRAVE OPERACIONALË DHE TË PROJEKTIMIT
35 Alketa Cerkezi STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FIZIKO-KIMIKE DHE MIKROBIOLOGJIKE TЁ KAFESЁ
36 Delina Troja Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve & Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë
37 Amilda Ballata Vlerësimi i Parametrave të Cilësisë të Produkteve të Pasterizuar (Qumësht i Pasterizuar) Gjatë Periudhës së Ruajtjes
38 Ilirjana Zymberaj MONITORIMI I CILËSISË DHE SIGURISË TË PRODUKTEVE TE BYLMETIT NË TREGUN E KOSOVËS
39 Klodiola Dhamo Vlerësimi mikrobiologjik i ushqimeve për foshnje
40 Sabri Hajdini TEKNOLOGJIA DHE MIKROBIOLOGJIA E USHQIMEVE & VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGRURISË
41 Abaz Asllani Monitorimi i cilësisë së hidrokarbureve që tregtohen në Republikën e Kosovës
42 Edion Arapi Alkalet, squfuri, fenomeni qarkullues në fabrikat e çimentos dhe përdorimi i qymyrit koks, në procesin e pjekjes së klinkerit
43 Arben Gjata VLERËSIMI I CILËSISE DHE SIGURISË SË PIJEVE JO ALKOOLIKE, TË PRODHUARA NË ZONËN E KORCËS, PËRMES MONITORIMIT TË PARAMETRAVE FIZIKO –KIMIKE TË VLERËSIMIT DHE ADITIVËVE TË PËRDORUR PËR TË RRUAJTUR CILESINË DHE RRITUR KOHËZGJATJEN E PËRDORIMIT
44 Redi Buzo STUDIMI I FAKTORËVE OPERACIONALË INXHINIERIKË TË SHKËMBIMIT TË MASËS NË OPTIMIZIMIN E MIKRO-OKSIGJENIMIT GJATË PRODHIMIT DHE RUAJTJES SË VERËS SI DHE NDIKIMI I EFEKTEVE DYTËSORE NË CILËSINË E SAJ
45 Rudina ÇAKRAJ MEKANIZMAT LIGJORË DHE STANDARTET KOMBËTARE, BAZË PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË VAJIT TË ULLIRIT
46 Violeta LAJQI Modelimi i proceseve difuzive përmes sipërfaqës kontaktuese të paketimeve me ushqimet për sigurinë dhe kontrollin cilësor
47 Lurjana Lila Studimi i mikrobiologjisë së lëngjeve të frutave dhe i ndikimit të rezistencës ndaj kushteve të stresit të Bifidobacterium spp, për përdorimin e tyre për përftimin e lëngjeve funksionalë probiotikë
48 Nereida Dalanaj Studim i Taksonomisë së Mikroorganizmave të Habitateve Natyrorë Specifikë dhe Ndikimi i Marëdhënieve Antagoniste Mikrobiale në Reduktimin e Ngarkesave Mykore në Bimë
49 Migena Hoxha Lidhjet ndërmjet karakteristikave kimike dhe koaguluese të qumështit të disa racave të lopës, deles dhe dhisë
50 Hasime Manaj Modelimi i kapjes sё CO 2 nga proceset termokimike e biologjike tё trajtimit tё mbetjeve tё materialeve organike
51 Sami Gashi Ndikimi në mjedis i prodhimit dhe përdorimit të detergjenteve dhe mundësitë e zbutjes së tij
52 Sonila Vito Simulimi numerik i proceseve të reaksion-difuzionit të metaleve të rënda
53 Mirela Alushllari Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ish Uzinës së Baterive, Berat
54 Adem Dreshaj STUDIMI KIMIKO - MJEDISOR I BANESAVE UJORE DRINI I BARDHE DHE IBËR NË REPUBLIKEN E KOSOVËS
55 Eldi Lico STUDIMI I STRUKTURËS TË MATERIALEVE PLASTIKE GJATË PROCESIT TË RICIKLIMIT DHE NDIKIMI I ADITIVËVE NË CILËSINË E TYRE.
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Fabiana Muharremi TEORIA E GAMA-GJYSMËGRUPEVE SI RAST I VEҪANTË I ASAJ TË GJYSMËGRUPEVE
2 Florion Çela RELACIONET E GREEN-IT NË UNAZA, GJYSMËUNAZAT QË ATO PËRFAQËSOJNË DHE NË GJYSMËGRUPET E TYRE
3 Jollanda Shara MBI DISA ASPEKTE APLIKATIVE TË KATEGORIVE NË TEORINË E RISHKRIMIT
4 Mimoza POLLOSHKA DISA KLASA TË GJYSMËGRUPEVE PERMUTABILE
5 LEDIA SUBASHI TILET FRAKTALE DHE VETITË E TYRE TOPOLOGJIKE
6 ORGEST BEQIRI r-GJYSMËGRUPET INVERSIVE DHE r-UNAZAT INVERSIVE
7 Behar BAXHAKU PERAFRIMET STATISTIKORE ME DISA TIPE TE OPERATOREVE”
8 STELA ÇENO VETI TOPOLOGJIKE NË HAPËSIRAT E NORMUARA TË PËRGJITHËSUARA
9 SIDITË DURAJ VARGJET KOSHI NË HAPËSIRAT E PERGJITHËSUARA METRIKE DHE ZBATIME
10 Danjela Braho Rezultate në teorinë e martingaleve dhe zbatime të saj
11 Bendise (HUTI) HOXHA ANALIZË KRAHASUESE E TEKNIKAVE BAZË PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT KUFITAR DHE KONTRIBUT NË ZGJIDHJEN NUMERIKE TË DISA PROBLEMEVE SPECIALE TË RENDEVE TË LARTA
12 Elvin RADA REZULTATE MBI VETITË KONTRAKTIVE NË HAPËSIRAT KONVEKSE DHE METRIKE TË PËRGJITHËSUARA
13 Arto Adili PAFUNDËSIA E NUMRAVE TË THJESHTË TË TRAJTËS (1 + 2nk)
14 Rushadije RAMANI HALILI GJYSMËGRUPET EKSPONENCIALE PERMUTABILE
15 Kastriot Zoto DISA ASPEKTE KONTRAKTIMI NË HAPËSIRAT E DISLOKUARA METRIKE DHE KUAZIMETRIKE
16 Dolantina HYKA NJË STUDIM I SISTEMEVE DIAGNOSTIKË NË KRIPTOGRAFINË ASIMETRIKE
17 Dhurata VALERA REZULTATE NË STUDIMIN E MASËS PSEUDO-ADITIVE DHE APLIKIME TË SAJ
18 Eriola Sila APLIKIME NË GJEOMETRI TË DISA REZULTATEVE NË TEORINË E PIKAVE FIKSE
19 Silvana Liftaj ASPEKTE APLIKATIVE TË FUNKSIONEVE TË FITUARA NGA PËRGJITHËSIMI I NJË FUNKSIONI NORMË
20 Mimoza Shkëmbi (Sefa) MBI INTEGRALIN E MEKSHEINIT NË HAPËSIRAT RIESZ
21 Argjir Butka Metoda bootstrap tek modelet e serive kohore , në veçanti tek modelet Afirma
22 Elisabeta Peti SJELLJA OSHILATORE DHE JOOSHILATORE E ZGJIDHJEVE TË EKUACIONEVE FUNKSIONALE DHE ZBATIME
23 Besiana Çobani Studime në teorinë e problemeve të anasjellta për ekuacionet me derivate të pjesshme
24 Rigena Sema RELACIONET E GREEN-IT DHE PËRGJITHËSIMET E IDEALEVE NË UNAZA E PËRGJITHËSIME TË TYRE
25 Ekrem Aljimi DISA LLOJE TË KONVERGJENCAVE DHE METODAT E SHUMUESHMËRISË
26 Enkeleda Zajmi Kotonaj MBI STRUKTURAT KUAZI TË NORMUARA DHE DISA ASPEKTE INTEGRIMI NË TO
27 Pranvera MullaPranvera Mulla QËNDRUESHMËRIA E ZGJIDHJES SË EKUACIONEVE ME DIFERENCA DHE ZBATIME NË EKONOMIKS
28 Bilall Shahini VLERAT SINGULARE TË PËRGJITHËSUARA DHE ZBATIME
29 Osman Hysa DISA KARAKTERIZIME PЁR GJYSMЁGRUPET ABUNDANTЁ DHE NDЁRTIMI I DISA NЁNKLASAVE TЁ TYRE
30 Anjeza Pasku KOHOMOLOGJIA E GJYSMËGRUPEVE INVERSIVË
31 Markela Muca METODA E ANALOGJIVE, ALGORITME DHE REZULTATE PËR MODELE STATISTIKORE SHUMËPËRMASORE (KLASIFIKIMI I TË DHËNAVE), TEKNIKA BOOSTRAP DHE TEKNIKA TË TJERA RESAMPLING PËR GJETJEN E VLERËSIMEVE INTERVALORE
32 Eralda Gjika SERITË KOHORE, REDUKTIMI I PËRMASAVE,PARASHIKIMI: STUDIMI I NGJASHMËRIVE NËPËRMJET REDUKTIMIT TË PËRMASAVE TË SERISË, PARAQITJES SIMBOLIKE DHE PËRDORIMI I METODAVE SAX
33 Artur Stringa Disa aspekte gjeometrike në hapësirat vektoriale topologjike të 2 – normuara
34 Arben Isufati Mbi problemin e kontraktimit te funksioneve fuzzy ne hapesirat metrike, kuazi-metrike dhe hapesirat metrike fuzzy
35 Lazim KAMBERI Tabelat e kontigjences. Zbatime.
36 Xhevair Beqiri Aspekte oshilacioni ne zgjidhjet e ekuacioneve diferencialejolineare te rendit te dyte
37 Eglantina Xhaja Zgjidhja numerike e ekuacioneve polinomiale ne rastin e rrenjeve te shumefishta dhe implementimi ne nje rrjet procesoresh.
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 Elfrida Dishmema STUDIM MBI KONVERGJENCËN DHE QËNDRUESHMËRINË NË PROBLEMIN E VLERËS FILLESTARE TE EKUACIONEVE DEFERENCIALE TE ZAKONSHME DHE ATYRE TË VONUARA
2 Klodiana Bani TEKNIKA STATISTIKE BAYESIANE E TË TJERA PËR TË DHËNA TË SONDAZHEVE PËR ZONAT E VOGLA (SMALL AREA): VLERËSIMI, KORREGJIMI, SHMANGIA E DEFORMIMEVE
3 Lule Basha “Metodat Probabilitare, Statistike dhe Metodat e Analizës Numerike”
4 Ditila Ekmekçiu MODELE TË RADHËVE DHE SIMULIMI TË APLIKUARA NË CALL CENTER
5 Arber Qoshja DISA METODA DHE KRAHASIME NË PROCESIN E VLERËSIMIT TË PARAMETRAVE TË DISA SHPËRNDARJEVE STATISTIKE
6 Alma Sheko TEKNOLOGJIAE INFORMACIONIT NË MENAXHIMIN E ZINXHIRIT TË FURNIZIMIT: NJË ANALIZË STATISTIKORE
7 Eljona Milo VLERAT E HUMBURA ME METODAT E RIZGJEDHJES
8 Etleva Gjelaj ANALIZA E MODELEVE SASIORE PËR STUDIMIN E FAKTORËVE QË NDIKOJNË NË BASHKËVEPRIMIN MIDIS RRITJES EKONOMIKE DHE PUNËSIMIT RASTI I SHQIPËRISË.
9 Xhuljeta Meçaj ANALIZA E TË DHËNAVE PANEL. ZBATIME NË REALITETIN SHQIPTAR
10 Ilir Palla METODAT BOOTSTRAP DHE APLIKIMI I TYRE
11 Brunilda Lufi Kazualiteti dhe kointegrimi. Zbatime mbi variabla nga ekonomia shqiptare
12 Roneda MuÇaj Analiza e serive kohore per parashikimet ekonomike me ane te metodave sasiore dhe inteligjente
13 Alfons HARIZAJ METODA NUMERIKE PËR VLERËSIMIN E PROVIMEVE TË STANDARDIZUARA
14 Lorena MARGO BOOTSTRAP ME BLLOQE NË SERITË KOHORE
15 Shpëtim Rexhepi INTERPOLIMI TRIGONOMETRIK ME ZBATIM DHE PËRAFRIMI MË I MIRË NË HAPËSIRAT C DHE Lp ME ANË TË SHUMAVE FURIE
16 Rinela KAPÇIU STUDIMI I ZGJIDHJES NUMERIKE TË EKUACIONEVE POLINOMIALE NËPËRMJET ZGJIDHJES SË PROBLEMIT TË VLERAVE VETJAKE
17 Valma PRIFTI IMPLEMENTIMI I NJË ALGORITMI APLIKATIV PËR RRITJEN E PERFORMANCËS KOSTO/ENERGJI NË HYPERVISOR HIBRID MBI CLOUD PRIVAT DHE PUBLIK
18 Migen Elmazaj MATJA E FENOMENIT TË MBIARSIMIMIT TË TË DIPLOMUARVE. RASTI I SHQIPËRISË
19 Eva Noka (Jani) ANALIZA MATEMATIKORE E RRJETAVE SOCIALE: STRUKTURA DHE VETITË TEORIKE TË RRJETAVE SOCIALE SHQIPTARE
20 Daniela Halidini (Qendraj) PROBLEME OPTIMIZIMI NË RRJETA DHE ZBATIME TË TYRE
21 BASHKIM ÇERKINI OPTIMIZIMI I RRJETIT TЁ TRANSPORTIT URBAN (RASTI I PRISHTINЁS)
22 Robert KOSOVA VLERËSIMI I REZERVAVE TË NAFTËS ME METODA STATISTIKORE. NJË STUDIM NGA VENDBURIMI I MARINZËS
23 Genci Berati Metoda numerike per njehsime ne dataflow
24 GLEDJANA ZENELI MODELE SASIORE PËR MENAXHIMIN E RISKUT
25 Aurora Ferrja (Simoni) STUDIMI I METODAVE TЁ OPTIMIZIMIT JOLINEAR DHE IMPLEMENTIMI NЁ ZBATIME NЁ ENERGJETIKЁ
26 Brikena Xhaja METODAT SPEKTRALE TЁ VALЁZЁS.APLIKIM NЁ TRAJTIMIN E SINJALIT
27 Romeo Mano NJË MODEL MARKOVIAN PËR SHPËRNDARJEN UNIVARIATE DHE MULTIVARIATE TË PORTOFOLIT NË RISK TË KREDISË
28 Frederik Dara PARASHIKIMI I SASISË SË POLENEVE ALERGJIZUESE ME ANËN E RRJETAVE NEURALE
29 Faton Merovci VARËSIA BISHTORE PËR SHPËRNDARJEN -t TË ANUAR DHE SHPËRNDARJEN DIRICHLE TË ANUAR
30 Përparim Shera MODELIMI HIERARKIK I ARRITJEVE TË NXËNËSVE NË SHQIPËRI
31 Teuta Thanasi ANALIZE E REMINITANCAVE NE SHQIPERI
Nr Autori Titulli i punimit Punimi
1 AJOLA MESITI STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FLORISTIKE DHE STRUKTURORE TË “PARKUT TË MADH TË TIRANËS” NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE BAZË GIS. PROPOZIME PËR NJË MENAXHIM TË QËNDRUESHËM TË TIJ
2 Ani Bajrami Rreth zgjedhjes dhe preferencave për partner seksual tek shqiptarët
3 Enerit SAÇDANAKU STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I BRESHKAVE TË UJËRAVE TË ËMBLA DHE DETARE (RENDI TESTUDINES) TË GJIRIT TË VLORËS
4 Ermelinda Mahmutaj STUDIMI DHE KARTOGRAFIMI I HABITATEVE DHE FLORËS SË PARKUT KOMBËTAR TOMORR-KULMAK, ME FOKUS KRYESOR ATA PRIORITARË (SIPAS NATURA 2000), TË RRALLË E TË KËRCËNUAR
5 Blerina Vrenozi STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I MERIMANGAVE (ARANEAE) NË RRETHIN E TIRANËS