Gjurmimi i studenteve

Dega e Sigurimi të Brendshëm të Cilësisë dhe Karrierës gjurmon ecurinë e studentëve të FSHN në tregun e punës me anë të një pyetësori online, mbasi ata përfundojnë studimet dhe diplomohen. Të dhënat e gjeneruara nga ky pyetësor do të përdoren për të kryer studime mbi zhvillimin e karrierës së tyre në tregun e punës.

 

Pyetësori nëpërmjet të cilit gjurmohen studentët është, si vijon:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjpQEqpJgizKmYEpSq7ncjCOy5em7r4F9VT7Qf4vkaQUJ0Rg/viewform