Kritere

Bashkengjitur gjeni kriteret e pranimit ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, sipas vitit akademik