Kuota

Gjeni bashkengjitur me poshte sipas preferencave kuotat.

Bachelor
Viti akademik 2021-2022 12.07.2021
Viti akademik 2020-2021 12.07.2021
Master
Viti akademik 2021-2022 12.07.2021
Viti akademik 2020-2021 12.07.2021