Njoftime

Trajnim me teme: Zhvillimi i Edukimit për Median dhe Informacionin në Universitetet Shqiptare
Njoftim mbi detyrimin e mbrojtjes se gjuhes se huaj.
Prishtina International Summer University | 12 - 22 July 2022
Konferencen e 3-Te Nderkombetare per Dizajnin Mjedisor (ICED2022)
Njoftim per shpallje te fituesit per vendin e punes per personel ndihmes akademik me karakter mesimor (laborant) ne Departamentin e Biologjise.
Takim Informues mbi Sondazhin Kombetar te Studenteve
Pyetësor drejtuar të gjithë studentëve me fokus përdorimin e Kartës së Studentit
Invitation, upcoming matchmaking event “REBECA Researchers2Businesses”
Regjistrim per diplome, cikli I dhe cikli II, viti akademik 2021-2022
Thirrje per projekte : Mbeshtetje e ekipeve te kerkimit shkencor
Orari i sesionit të vecante të Prillit, Viti Akademik 2021-2022
Leksion i Hapur
SMI2G 2022, me fokus Horizon Europe Security Calls
Thirje për aplikim për regjistrimin në programin e ciklit të tretë "Doktoratë" në “Shkencat e Natyrës”, për vitin akademik 2021-2022
Webinars sessions - Horizon Europe, Eureka, MSCA
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës shpall konkursin për 1 vend pune për laborant në QKFF dhe dhe 1 vend pune për Specialist në Degën e Tekonologjisë dhe Informacionit
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) në Departamentin e Biologjisë.
Informacion mbi për pjesëmarje në konferencën vjetore “ Vlerat e Universitetit, cfarë, pse dhe si?” që do të zhvillohet në Hungari, Budapest
Alumni Mentor Meeting, Dominusoft
Vendimi i dekanatit për zevëndësimin e ditëve të pushimit
Njoftim për sesionin e veçantë të prillit
Regjistrimet ne BirdID Albania 2022 - Kursi i Identifikimit te Shpendeve Folezues
Mundesi Punesimi dhe Internship - ProCredit Bank
Invitation to the 5th International Symposium of Healthy Rivers and Sustainable Water Resources Management under the theme “Ecohydrology for Water Security”
Call for applicants! Summer School 2022: the Copernicus Marine Services as a supporting tool to foster Sustainable Blue Economy External Inbox
Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ per Studentet per praktike ne Universitetin Alexandru Ioan Cuza te Iasi, Rumani
1-st Call for the International Conference on Social and Natural Sciences, Madrid - Spain
CIMPA Summer School 2022
Thirrje për “Shprehje Interesi për Ekspertë të Komisioneve të Vlerësimit"
Bursa per studente Rome
Ditet e informimit te maturanteve
Shpallet orari mesimor, semestri II, viti akademik 2021-2022, Departamenti i Biologjise
Instituti Konfuci ne Universitetin e Tiranes, ka hapur regjistrimet e reja per Semestrin e II, te Vitit Akademik 2021-2022
Thirrje per aplikim te hapura nga AKKSHI
Informacion per hapjen e thirrjes per aplikime per bursa ne Visegrad
Informacion mbi hapjen e tjirrjes per aplikime per Projektet Bilaterale Shqiperi-Turqi
Konkursin Kombëtar të Aftësive
Edicioni i pare i Syn+Ergasia Jobs and Skills Fair
Njoftim për shpallje të fituesit për vendin e punës për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) në Departamentin e Kimisë Industriale
Njoftim për shpallje të fituesit për vendin e punës për personel akademik të kategorisë “Asistent Lektor” në Departamentin e Matematikës së Aplikuar
Thirrje te hapura nga AKKSHI
Call for applications for the Regional Commission of Economic and Scienfitic Experts
Missionet Horizon Europe
Joint Project between Turkey and Albenia (NASRI)
Mundësi aplikimi për akademikët shqiptarë
Coimbra Group
Programi akademik CEEPUS per shkembim ne fushen e arsimit dhe kerkimit shkencor
Leksion i hapur "Bëhu një programues i suksesshëm"
Leksion i hapur nga "SAS academic Programs"
Thirrje per propozime “Innovation Capacity Building for Higher Education”
Thirrje e dyte e European Institute of Innovation and Technology (EIIT).
First Call for the International Conference on Social and Natural Sciences, Stockholm - Sweden (1 March, 2022)
Njoftim mbi miratimin e tarifave te shkollimit per programet e studimit te ciklit te pare Bachelor dhe ciklit te dyte Master, per vitin akdemik 2021-2022
Njoftim mbi kohezgjatjen maksimale te studimeve
Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale – 26 Prill 2022
Mundësi studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në nivelin Master
Programi i bursave MIP për në SHBA
Webinar: "TestDevLab" sjell në Shqipëri mundësi për një karrierë në nivel global në fushën e testimit të softuerëve
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se eshte shpallur orari i provimeve per sesionin e dimrit, viti akademik 2021-2022
Mbi shkollën verore ndërkombëtare të organizuar nga Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, shpall konkursin për 1 vend pune për personel akademik në Departamentin e Matematikës së Aplikuar dhe 1 (një) vend pune personel ndihmës akademik me karakter mësimor në Departamentin e Kimisë Industriale
Mbi Planin e Barazise Gjinore dhe logon "HR Excellence in Research" te Universitetit te Tiranes
Tirana Youth Assemble 2022 / Bashkia Tirane
Leksioni hapur me temë ''Këshillimi i Karrierës"
Njoftim per zevendesimin e mesimit per semestrin e pare, viti akademik 2021-2022
Akademia KODO ka hapur thirrjet për një kurs në WebGL dhe BabylonJS
Thirrjen për Projekt Ide dhe Bashkëpunëtorë" - Sesione Informuese nga Tirana EYC 2022
Fakulteti i Shkencave te Natyres shpall fituesin per vendin e  punes për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor “Kimi Fizike” në Departamentin e Kimisë
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall fituesin per pozicionin e punes per personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Florës dhe Faunës.
Lista e studenteve të cilët përfitojnë bursë dhe përjashtim / reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022
Euraxess Hubs, Gender Equality Plans!
Joint EU Master: Scholarship offer in Advanced Materials Science
Njoftim per rifillimin e mesimit
Mbi "Thirrjen për Projekt Ide dhe Bashkëpunëtorë" - Sesione Informuese nga Tirana EYC 2022]
Info-Days for the EU Missions to be held virtually between 18 - 19 January 2022
Njoftim per te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres per pushimet e festave te fundvitit
8 +1 volunteer / internship projects for sea turtle conservation and rescue in Greece for 2022
Shpallet fituesi per 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor ne Departamentin e Biologjise
29th International Conference EcoTER’22
Online National Info Day Erasmus+, 21 December 2021
Info Day per le città italiane | Mission EU “100 Climate-neutral cities by 2030 - by and for the citizen”| 21 dicembre 2021
Listat emerore te kandidateve per Keshillin Studentor
Shpallet fituesi per personel akademik ne Departamentin e Fizikes, grupi mësimor "Fizike e Materies së Kondesuar", kategoria "Profesor"
Shpallet fituesi per personel akademik ne Departamentin e Informatikes, grupi mësimor "Sistemet e Informacionit Nderveprues", kategoria "Asistent Lektor"
Shpallet fituesi per per personel akademik ne Informatike Grupi mësimor "Sistemet në shërbim të qeverisjes"
Shpallet fituesi për 1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, me emërtesë “punëtor mirëmbajtje”.
Mundesi Punesimi-Internshpi prane kompanisë WeWeb
INTERNSHIP NE ITALI 100% I PAGUAR
Leksion i hapur, Departamenti i Kimise Industriale
Urdher Nr. 18, date 26.11.2021 per caktimin e periudhes se vetkandidimit, ose propozimet nga njesite baze, per anetar te bordit te administrimit, perfaqesues te UT.

Per caktimin e periudhes se Vetkandidimit, ose propozit nga njesite baze, per anetar te bordit te administrimit, perfaqesues te UT.

Vendimi Nr. 48, datë 25.11.2021 per miratimin e ngritjes se qendres virtuale te zhvillimit profesional dhe trajnimit ne Universitetin e Tiranes
Vendim Nr. 4, "Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës."
Leksion i hapur nga Dr. Melissa Perry
Njoftim lidhur me bursat dhe përjashtimin / reduktimin nga tarifa e shkollimit
Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, Nr. 3, datë 25.11.2021 "Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës"
Njoftim mbi ditet pushim me rastin e festave te Nentorit
Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës se me Vendimin e Rektorit nr.196, datë 11.11.2021 , për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës
Formulari i vlerësimit të lëndës nga studenti, semestri 2, viti akademik 2020 -2021
Freshman Party
Mundesi aplikimi per stafin akademik per trajnim online ne Universitetin Teknik te Riges, Leton
Zhvillimi i Edukimit për Median dhe Informacionin në Universitetet Shqiptare
EIC Summit and Cluster 4 Info-Days
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor “Kimi Fizike” në Departamentin e Kimisë.
Aplikim për anëtar të komisionit institucional zgjedhor studentor (KIZS) dhe komisionit të apelit studentor (KAS)
Shpallet periudha zgjedhore dhe data e zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentore të Fakuteteve, në Universitetin e Tiranës
Shpallen listat fituese për degë të dytë dhe kategori të veçanta në ciklin e dytë viti akademik 2021-2022.
Global Postdoctoral Fellowship Opportunity
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, me emërtesë “punëtor mirëmbajtje”.
Thirrja per "Advisory Council" AADF - READ Program
Në kuadër të Programit Horizon Europe, lutem gjeni si më poshtë Thirrjet e Hapura dhe në Ardhje të fushës Civil Security for Society.
Ftese per takimin e dyte kombetar "Planet e Barazise Gjinore ne Institucionet Kerkimore dhe Akademike"
Invitation! Webinar on Gender Equality in Horizon Europe - seminar 18th of November 2021.
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor “Gjenetikë – Mikrobiologji” në Departamentin e Biologjisë.
Njoftim per te gjithe studentet qe kane aplikuar per plotesimin e kuotave te lira per vitin akademik 2021-2022
Listat perfundimtare e aplikantëve në Master i Shkencave dhe Master Profesional, viti akademik 2021-2022
Java e prezantimit me psikologun e fakultetit, për studentët e vitit të parë Bachelor.
Njoftim mbi fazën përfundimtare të regjistrimit të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i trete
Listat paraprake të aplikantëve në Master i Shkencave dhe Master Profesional, viti akademik 2021-2022
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 4 (katër) vende pune për personel akademik dhe 1 (një) vend pune ndihmës akademik me karakter mësimor
Aktivitet nga keshilli studentor me teme: "Sesioni informues" per studentet viteve te para ne FSHN-se.
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) & Euraxess Network!
Mbi thirrjen për PhD të dërguar nga Universiteti La Sapienza në Itali
Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i trete
Njoftim mbi dokumentacionin per te perfituar burse ose perjashtim/reduktim te tarifes se shkollimit
Njoftim për fillimin e vitit të ri akademik 2021-2022
Afatet per aplikimin dhe regjistrimin e studenteve qe kerkojne te ndjekin nje program studimi ne ciklin e dyte, viti akademik 2021-2022
Njoftohen te gjithe studentet qe do diplomohen te dorezojne prane zyres se informacionit 1 fotografi MAT me permasa 3.5 x 4.5 dhe nje certifikate personale.
Orari mesimor, Semestri I, Viti Akademik 2021-2022
Identifikimi i studentëve që kanë kryer vaksinimin për parandalimin e Infeksionit Covid -19
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 3 (tre) vende pune për personel akademik, përkatësisht 1 (një) vend pune në Departamentin e Informatikës dhe 2 (dy) vende pune Departamentin e Fizikës
Listat fituese për transferimet dhe programet e dyta në ciklin e parë, viti akademik 2021-2022
Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i dyte
Listat përfundimtare për programet Bachelor nga kategoria troje dhe PAK, viti akademik 2021-2022
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, Kryetare në Degën e Financës dhe Buxhetit.
European Research Council - National contact point
KONKURSI PUNIMEVE KËRKIMORE – 2

Organizohet nga Albanian-American Development Fund (AADF) ne te cilin ftohen te marrin pjese te gjithe studentet e universiteteve te vendit tone. 

 

Afatet per aplikimin dhe regjistrimin e studenteve qe kerkojne te ndjekin nje program te dyte studimi, te transferojne studimet, kandidateve nga trojet, shtetas te huaj, PAK si dhe komuniteti rom dhe egjiptian
Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i pare
notification image alternative text
Aplikime në Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe”