Njoftime

Identifikimi i studentëve që kanë kryer vaksinimin për parandalimin e Infeksionit Covid -19
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 3 (tre) vende pune për personel akademik, përkatësisht 1 (një) vend pune në Departamentin e Informatikës dhe 2 (dy) vende pune Departamentin e Fizikës
Listat fituese për transferimet dhe programet e dyta në ciklin e parë, viti akademik 2021-2022
Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i dyte
Sezoni i vecante i Tetorit, Viti Akademik 2020-2021
Listat përfundimtare për programet Bachelor nga kategoria troje dhe PAK, viti akademik 2021-2022
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, Kryetare në Degën e Financës dhe Buxhetit.
European Research Council - National contact point
KONKURSI PUNIMEVE KËRKIMORE – 2

Organizohet nga Albanian-American Development Fund (AADF) ne te cilin ftohen te marrin pjese te gjithe studentet e universiteteve te vendit tone. 

 

Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs shpall procedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti

Në zbatim të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 62, të Statutit të Ut-së (miratuar me Urdhrin nr. 816 datë 26.12.2018 të MASR), neni 69, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs pёr nevoja tё zhvillimit tё procesit mёsimor pёr vitin akademik 2021-2022, shpall procedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti.

Njoftohen te gjithe studentet e Ciklit II, Master Profesional se eshte shpallur orari dhe regjistrimi per sesionin e vjeshtes
Afatet per aplikimin dhe regjistrimin e studenteve qe kerkojne te ndjekin nje program te dyte studimi, te transferojne studimet, kandidateve nga trojet, shtetas te huaj, PAK si dhe komuniteti rom dhe egjiptian
Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i pare
notification image alternative text
Njoftohen te gjithe studentet e Ciklit I dhe Ciklit II, Master Shkencor se eshte shpallur regjistrimi dhe orari per sesionin e vjeshtes
notification image alternative text
Njoftohen te gjithe studentet e Ciklit II, Master Profesional se eshte shpallur orari dhe regjistrimi per sesionin e paradiplomimit
notification image alternative text
Konkurs për personel akademike në Departamentin e Kimisë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Lektor” në grupin mësimor “Kimi Analitike” në Departamentin e Kimisë.

notification image alternative text
Konkurs për personel ndihmës akademik në Qendrën Kërkimore të Florës dhe Faunës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Florës dhe Faunës.

notification image alternative text
Aplikime në Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe”

Thrrjet e reja per aplikime ne kuadër të Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, per periudhen 2021-2022

Njoftimi i ardhur kesaj here nga IRO, UT ne lidhje me thrrjet e reja per aplikime ne kuadër të Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe” për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin, per periudhen 2021-2022. Aplikimet në thirrjet e programit mundësojnë fuqizimin e kapaciteteve kërkimore, akademike apo menaxheriale të Universitetit të Tiranës, duke krijuar hapësira veprimi që studiues, akademikë apo menaxherë të kërkimit shkencor të mund të lëvizin lirshëm dhe të shkëmbejnë njohuritë e tyre edhe me ata nga vende të Bashkimit Evropian.

Kete informacion te ardhur drejtperdrejte nga AKKSHI jua kemi percjelle dite me pare.  Ju rikujtojme qe kete njoftim, bashke me linkun e meposhtem dhe dokumentin bashkelidhur ketij e-maili t'a shperndani tek stafi juaj akademik. Njoftimi te shpallet edhe ne website-in e FSHN-se.

notification image alternative text
Konkurs për personel ndihmës akademik në Qendrën Kërkimore të Florës dhe Faunës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Florës dhe Faunës.