Njoftime

Komunikimi i Rektorit te UT, Prof. Dr. Artan Hoxha mbi fillimin e vitit te ri akademik 2021-2022
Njoftim mbi dokumentacionin per te perfituar burse ose perjashtim/reduktim te tarifes se shkollimit
Njoftim për fillimin e vitit të ri akademik 2021-2022
Urdhër Nr. 395, datë 06.10.2021, i Ministres së Arsimit dhe Sportit dhe Urdhër Nr. 413, datë 24.09.2021, Urdhër Nr. 413/1, datë 27.09.2021, i Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Afatet per aplikimin dhe regjistrimin e studenteve qe kerkojne te ndjekin nje program studimi ne ciklin e dyte, viti akademik 2021-2022
Njoftohen te gjithe studentet qe do diplomohen te dorezojne prane zyres se informacionit 1 fotografi MAT me permasa 3.5 x 4.5 dhe nje certifikate personale.
Regjistrimi dhe orari per mbrojtjen e diplomes, Master Shkencor, Viti Akademik 2020-2021
Orari mesimor, Semestri I, Viti Akademik 2021-2022
Identifikimi i studentëve që kanë kryer vaksinimin për parandalimin e Infeksionit Covid -19
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 3 (tre) vende pune për personel akademik, përkatësisht 1 (një) vend pune në Departamentin e Informatikës dhe 2 (dy) vende pune Departamentin e Fizikës
Listat fituese për transferimet dhe programet e dyta në ciklin e parë, viti akademik 2021-2022
Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i dyte
Listat përfundimtare për programet Bachelor nga kategoria troje dhe PAK, viti akademik 2021-2022
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, Kryetare në Degën e Financës dhe Buxhetit.
European Research Council - National contact point
KONKURSI PUNIMEVE KËRKIMORE – 2

Organizohet nga Albanian-American Development Fund (AADF) ne te cilin ftohen te marrin pjese te gjithe studentet e universiteteve te vendit tone. 

 

Afatet per aplikimin dhe regjistrimin e studenteve qe kerkojne te ndjekin nje program te dyte studimi, te transferojne studimet, kandidateve nga trojet, shtetas te huaj, PAK si dhe komuniteti rom dhe egjiptian
Listat paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Viti Akademik 2021-2022, raundi i pare
notification image alternative text
Aplikime në Programit të Bashkimit Evropian “Horizon Europe”