Afatet per aplikimin dhe regjistrimin e studenteve qe kerkojne te ndjekin nje program te dyte studimi, te transferojne studimet, kandidateve nga trojet, shtetas te huaj, PAK si dhe komuniteti rom dhe egjiptian

NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE PRANIMIT PËR TRANSFERIMET DHE DEGËT E DYTA NË CIKLIN E PARË, VITI AKADEMIK 2021-2022
NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT_TRANSFERIME DHE DEGE TE DYTA.pdf 01.09.2021
NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT, PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NGA TROJET, KUOTAT E VECANTA DHE SHTETAS TË HUAJ, VITI AKADEMIK 2021-2022
NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT_TROJET etj.pdf 01.09.2021
Udhezim Nr.17 Date 30.7.2019
Udhezim-nr.17-date-30.7.2019_Trasferime dhe master.pdf 01.09.2021

Të ngjashme

...