Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall fituesin per pozicionin e punes per personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Florës dhe Faunës.

Fitues për vendin e punës për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) pranë Qendrës Kërkimore të Florës dhe Faunës me Vendim të Rektorit nr. 215 datë 24.11.2021 është Z. Saimir Ozuni.

Të ngjashme

...