Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor “Gjenetikë – Mikrobiologji” në Departamentin e Biologjisë.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do të konkurrojnë për këtë vend pune janë si më poshtë:
app.pdf 01.11.2021

Të ngjashme

...