Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, me emërtesë “punëtor mirëmbajtje”.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do të konkurrojnë për këtë vend pune janë si më poshtë:
Njoftim P.mirembajtje.pdf 08.11.2021

Të ngjashme

...