Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 3 (tre) vende pune për personel akademik, përkatësisht 1 (një) vend pune në Departamentin e Informatikës dhe 2 (dy) vende pune Departamentin e Fizikës

Të ngjashme

...