Fakulteti i Shkencave të Natyrës, shpall konkursin për 1 vend pune për personel akademik në Departamentin e Matematikës së Aplikuar dhe 1 (një) vend pune personel ndihmës akademik me karakter mësimor në Departamentin e Kimisë Industriale

Të ngjashme

...