Thirrja per "Advisory Council" AADF - READ Program

Ju informojë se AADF ka hapur thirrjen për Anëtar të Këshillit Konsultativ në kuadër të programit READ.  Thirrja i adresohet personelit akademik të Universietit të Tiranës, të cilët janë të interesuar për të aplikuar si Anëtarë të Këshillit Konsultativ.  Në vitin 2021, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), në koordinim me Institutin e Arsimit Ndërkombëtar (IIE), ka krijuar Programin e Bursës së Diasporës Shqiptare të quajtur Kërkim Ekspertize për Programin Akademik të Diasporës (READ).  READ është një projekt 7-vjeçar që do të lidhë Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri me diasporën shkencore shqiptare dhe institucionet e tyre akademike. Programi është ndërtuar mbi prioritetet strategjike të AADF në arsim, veçanërisht në sistemin e arsimit të lartë. Meqenëse iniciativat për angazhimin e diasporës kanë qenë sporadike, AADF do të luajë një rol udhëheqës në krijimin e një rruge të mirëstrukturuar për kanalizimin e kontributeve të diasporës shkencore në mënyra të dobishme për Institucionet e Arsimit të Lartë të Shqipërisë. Si komponent thelbësor i hartimit të programit, Ekspertiza Kërkimore nga Diaspora Akademike Programi READ do të krijojë një Këshill Konsultativ (KK).

Këshilli Konsultativ do të përcaktojë vizionin strategjik lidhur me tematikën, fushat dhe miratimin përfundimtar të projekteve READ dhe do të përbëhet nga katër anëtarë.
 

Kriteret e pranimit për anëtar të Këshillit Konsultativ janë si më poshtë:

✓  Titullar lënde i fushës së tij përkatëse;

✓ Anëtar i diasporës shqiptare ose që jeton aktualisht në Shqipëri;

✓ Njohuri të thella të sektorit të arsimit të lartë shqiptar duke përfshirë strukturat organizative dhe politikat e studimit dhe arsimit të lartë shqiptar;

✓ Aftësi për të krijuar partneritete për forcimin e arsimit të lartë shqiptar;

✓ Të ketë njohuri të përgjithshme mbi diasporën shqiptare;

✓ Më shumë se 15 vjet përvojë pune në Institucionet e Arsimit të Lartë në vendet në zhvillim

(përvoja e punës në institucionet dhe titujt e ligës Ivy do të ishte një avantazh)* , ose

mbi 20 vjet përvojë pune në Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri;

✓ Të jetë i përkushtuar  ndaj angazhimeve të kërkuara nga detyrat e Këshillit Këshillimor

*Gjithsej janë tetë kolegje që konsiderohen të jenë Ivy League. Këto janë universitetet Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale dhe Columbia dhe Universiteti i Pensilvanisë.

Funksioni dhe angazhimi i Këshillit Konsultativ:

Takohet virtualisht ose personalisht deri në dy herë në vit (për rreth katër ditë), për përcaktimin e përzgjedhjes të prioriteteve dhe përzgjedhja përfundimtare e studentëve nga diaspora dhe grantet kërkimore nga Shqipëria;

Anëtarët e KK do të marrin paraprakisht udhëzime të detajuara për procesin e përzgjedhjes dhe më tej udhëzime lidhur me nevojat e universiteteve në Shqipëri;

Anëtarët duhet të promovojnë programin në rrjetet/institucionet e tyre dhe të krijojnë vizibilitet mbi arritjet e programit;

Të këshillojë për vizionin strategjik dhe të bëjë rekomandime për funksionimin e programit;

Të analizojë vlerësimet pas ciklit për të bërë rekomandime për ndryshime të dobishme në ciklet e ardhshme;

Anëtarët shërbejnë për një mandat dy vjeçar. Në fund të dy viteve, IIE do të shqyrtojë anëtarët aktualë që kanë shërbyer në KK dhe sipas rastit, fton anëtarët të shërbejnë një mandat tjetër. Asnjë anëtar nuk mund të shërbejë më shumë se dy mandate radhazi;

Anëtarët do të marrin kontribut financiar.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV në adresat e mëposhtme:  

[email protected] dhe [email protected] .  

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në “short list” do të kontaktohen për një intervistë.

Afati i aplikimit 15 nëntor 2021. (ora 12:00 sipas orës së Evropës Lindore EET).
 


 

Program Overview and Advisory Council Selection Guidelines
Advisory Council Selection Guidelines Read Program.pdf 05.11.2021

Të ngjashme

...