Lista e studentëve të ç'regjistruar që kanë tejkaluar kohëzgjatjen maksimale të studimeve

Miratohet ç'regjistrimi i studentëve sipas listës bashkangjitur, mbështetur në nenin 90, pika 1 dhe 2, te Ligjit nr.80/2015, date 22.07.2015 "Per arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqiperisë"


 

Lista Cikli I
Cikli I 11.01.2024
Lista Cikli II
Cikli II 11.01.2024

Të ngjashme

...