Lista paraprake e kandidatëve fitues në programin “Doktoratë” në “Shkencat e Natyres” për vitin akademik 2023-2024

 

Bazuar në vlerësimet e komisioneve të departamenteve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, shpallen listat paraprake të fituesve në programin “Doktoratë” në “Shkencat e Natyres” për vitin akademik 2023-2024. 

 

Bazuar në pikën 6.6 të rregullores “Për organizimin e programit të studimit të doktoraturës në Universitetin e Tiranës” miratuar me vendimin nr.08, datë 26.04.2021 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, kandidatët që kanë aplikuar mund të ankimohen në datat 9, 11, 12 Prill 2024 pranë zyrës së Sekretarisë së Dekanit. 

 

Lista paraprake e kandidatëve fitues dhe kriteret specifike të vlerësimit sipas nënfushave: 

 

Nënfusha “Shkencat Biologjike” 

Nënfusha “Bioteknologji” 

Nënfusha “Fizikë” 

Nënfusha “Kimi e Aplikuar” 

Nënfusha “Prodhim Industrial dhe Inxhinieri” 

Nënfusha “Informatikë” 

Nënfusha “Matematikë”

 

Të ngjashme

...