Njoftim mbi hapjen e procedurave për pranimet në programin e ciklit të tretë "Doktoratë" në "Shkencat e Natyrës", për vitin akademik 2022-2023

 

 

HAPJA E PROCEDURAVE PËR PRANIMET NË CIKLIN E TRETË “DOKTORATË” NË “SHKENCAT E NATYRËS”, VITI AKADEMIK 2022-2023

Bazuar në Urdhërin e MAS Nr. 152 datë 24.03.2022 “Riorganizimin e programit të studimit të ciklit të tretë në “Shkencat e Natyrës” në Universitetin e Tiranës”, Rregulloren “Për organizimin e programeve të Doktoraturës në Universitetin e Tiranës” e miratuar nga Senati Akademik me Vendim Nr. 8, datë 26.04.2021, shkresës së Rektorit të Universitetit të Tiranës Nr. 1074 datë 04.04.2022 “Mbi organizimin e programeve të studimit të ciklit të tretë të doktoraturës, në Universitetin e Tiranës” dhe Vendimin e Dekanit Nr. 42 datë 09.03.2023 ju njohim me kalendarin për hapjen e procedurave për pranimet në ciklit e tretë “Doktoraturë” në “Shkencat e Natyrës” për vitin akademik 2022-2023 sipas tabelës më poshtë:
 

KALENDARI I VEPRIMTARIVE

VEPRIMTARIAAFATET KOHORE
Miratimi i kritereve të veçanta nga njësitë bazë10-20 Mars
Thirrja për aplikim21 Mars – 21 Prill
Shqyrtimi i dosjeve nga njësitë bazë22 Prill – 5 Maj
Shpallja e listave paraprake9 Maj
Ankimimi10-11-12 Maj, pranë Dekanatit.
Shpallja e listave përfundimtare 19 Maj
Regjistrimi i kandidatit

22 Maj – 31 Maj,

Pranë sekretarisë së ciklit të trëtë, Godina B, Kati 1.

Plotësimi i kuotave 1 Qershor – 9 Qershor


 

Vendimi i Dekanit Nr. 42, datë 10.03.2023 

Të ngjashme

...