Njoftim per shpalljen e procedurës së aplikimit për pedagogë të jashtëm pranë departamenteve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Në zbatim të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, neni 57, të Statutit të Ut-së, neni 68, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs pёr nevoja tё zhvillimit tё procesit mёsimor pёr vitin akademik 2023-2024, shpall procedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti. Kandidatёt e interesuar mund tё dorёzojnё pranë Degёs sё Burimeve Njerёzore nё Fakultetin e Shkencave tё Natyrёs, nga data 11.09.2023-25.09.2023 nё orarin 09:00-14:00 dokumentacionin e mёposhtёm:

1. Formularin e kёrkesёs  (I cili mund tё shkarkohet duke klikuar kёtu ose  mund tё merret pranё degёs sё burimeve njerёzore)
2. Curriculum Vitae
3. Diplomёn  dhe certifikatёn e notave tё studimeve Bachelor ( e noterizuar)
4. Diplomёn  dhe certifikatёn e notave tё studimeve Master ose DIND (e noterizuar)
5. Diploma tё gjuhёve tё huaja  (e noterizuara)
6. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje e noterizuar)
7. Vёrtetim punёsimi tё muajit tё fundit/  (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve)
8. Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim.
9. Fotokopje të ID.
 

Shënim: Kandidatët të cilët kanë qenë të angazhuar pranë FSHN në vitin akademik 2022-2023 si pedagog të jashtëm duhet të paraqesin vetëm:
1. Formularin e kërkesës
2. Vërtetim punësimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve)
3. Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim.
 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për personel akademik me kohë të pjesshme, në FSHN përvitin akademik 2023-2024, sipas departamenteve përkatëse ku do të  aplikojnë.

 

I. Kritere për aplikuesit në Departamentin e Matematikës : Kliko këtu

 

II. Kritere për aplikuesit në Departamentin e Matematikës së Aplikuar: Kliko këtu

 

III. Kritere për aplikuesit në Departamentin e Kimisë Industriale: Kliko këtu

 

IV. Kritere për aplikuesit në Departamentin Biologjisë: Kliko këtu

 

V. Kritere për aplikuesit në Departamentin e Bioteknologjisë: Kliko këtu

 

VI. Kritere për aplikuesit në Departamentin e Fizikës : Kliko këtu

 

VII. Kritere për aplikuesit në Departamentin e Informatikës : Kliko këtu

Të ngjashme

...