Shpallet fituesi per 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor ne Departamentin e Biologjise

Për  konkursin e shpallur per 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor Gjenetikë – Mikrobiologji” në Departamentin e Biologjisë, me Vendim te Rektorit nr.221 date 13.12.2021,  shpallet fitues Ariol Rama.

Të ngjashme

...