Shpallet fituesi për 1 (një) vend të lirë pune për personel administrativ, me emërtesë “punëtor mirëmbajtje”.

Fitues per vendin e punes për personel administrativ, me emërtesë “punëtor mirëmbajtje” me Urdher nr.2534/5 date 0312.2021 shpallet, Z. Lulëzim Bali.

Të ngjashme

...