Shpallet fituesi per personel akademik ne Departamentin e Fizikes, grupi mësimor "Fizike e Materies së Kondesuar", kategoria "Profesor"

Fitues per personel akademik ne Departamentin e Fizikes, grupi mësimor "Fizike e Materies së Kondesuar", kategoria "Profesor" me Vendim te Rektorit nr. 191 date 04.11.2021 shpallet Prof.Dr. Margarita Ifti

Të ngjashme

...