Urdher Nr. 18, date 26.11.2021 per caktimin e periudhes se vetkandidimit, ose propozimet nga njesite baze, per anetar te bordit te administrimit, perfaqesues te UT.

Urdher Nr. 18, date 26.11.2021 per caktimin e periudhes se vetkandidimit, ose propozit nga njesite baze, per anetar te bordit te administrimit, perfaqesues te UT.
Periudha e Vetekandidimit.pdf 02.12.2021
Flete aplikimi per anetar te bordit te administrimit te UT
Flete aplikimi per anetar.pdf 02.12.2021

Të ngjashme

...