Fakulteti i Shkencave te Natyres shpall fituesin per vendin e  punes për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor “Kimi Fizike” në Departamentin e Kimisë

Per vendin e  punes për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë “Asistent-Lektor” në grupin mësimor “Kimi Fizike”Departamentin e Kimisë, me Vendim te Rektorit nr. .228 date 22.12.2021, shpallet fituese znj. Sara Dervishi.

Të ngjashme

...